İktisada Giriş 2 Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi istikrar programlarının doğrudan amaçları arasında değildir?


İşsizlik

Büyüme sorunları

Enflasyon

Dış denge sorunları

Nüfus artışı


2.Soru

i. Adil gelir dağılımı
ii. Ekonomik büyüme
iii. Siyasi istikrar
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ekonomi politikasının amaçları arasındadır?


i ve ii

ii ve iii

i ve iii

Yalnızca i

Yalnızca ii


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uzun dönem toplam arz eğrisini (LRAS) kaydırabilecek etmenler arasında yer almaz?


Emek ilişkili nedenler
Sermaye ilişkili nedenler
Doğal kaynak ilişkili nedenler
Teknoloji bilgi ilişkili nedenler
İş döngüleriyle ilişkili nedenler

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisini sağa kaydırır?


Yatırım harcamalarındaki azalma
Tüketim harcamalarındaki artma
Kamu harcamalarındaki azalma
Net ihracattgaki azalma
Vergilerdeki artma

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın alanına giren bir konudur?


Firma kârı

Endüstri kârı

Kamu dengesi

Tüketici dengesi

Talep esnekliği


6.Soru

GSYH hesabına net dış faktör gelirlerini de ilave edersek aşağıdakilerden hangisine ulaşırız?


GSMH 
Milli Gelir
Safi Milli Hasıla
Nihai Gelir 
Harcanabilir Gelir

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomi politikasının alt dallarıdır ?


Maliye politikası, para politikası, borçlanma politikası
Maliye politikası, para politikası, gelirler politikası
Maliye politikası, borçlanma politikası, teşvik politikası
Para politikası, borçlanma politikası, faiz politikası
Para politikası, faiz politikası, teşvik politikası

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın konularından birisi değildir?


Milli gelir
Ödemeler dengesi
Tüketici davranışları
Ekonomik büyüme
Bütçe açıkları

9.Soru

Paranın olmadığı toplumlarda mal ve hizmetlerin değişimi için katlanılacak maliyet türü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


İşlem maliyeti  
Dolaşım maliyeti
Reel maliyet
Zaman maliyeti
Efektif maliyet

10.Soru

Keynesyen tüketim fonksiyonunun ifade ettiği ilişki aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?


hanehalkı harcanabilir geliri ile hanehalkı tüketim hacamaları
yatırımlar ile getiri oranı.
tüketim harcamaları ile servet.
tüketim harcamaları ile reel faiz oranı.
tüketim harcamaları ile tasarruflar.

11.Soru

Para arzındaki değişme ile yurtiçindeki ekonomik faaliyetlerin düzeyi arasında bir bağlantı olduğunu öne süren ekol aşağıdakilerden hangisidir? 


Keynesyen ekol
Klasik ekol
Monetarist ekol
Neoklasik ekol
Yeni Keynesyen ekol 

12.Soru


Yukarıda verilen grafik aşağıdakilerden hangisine aittir?


İşgücü piyasasında denge

Ödünç verilebilir fonlar piyasası

Büyüme- Enflasyon İlişkisi

Para piyasası dengesi

Tüketim fonksiyonu


13.Soru

Gelirler politikası aşağıdakilerden hangisini önlemeye yöneliktir?


İşsizlik artışı
Enflasyon artışı
Resesyon
Devalüasyon
Düşük tasarruf oranı

14.Soru

Uzun dönemli toplam arz eğrisi hangi koşulda sağa kayar?


Üretim kapasitesinin artması
Fiyatlar genel seviyesinin düşmesi
Fiyatlar genel seviyesinin artması
Finansal piyasaların gelişmesi
Faiz oranlarının düşmesi

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi firmaların yatırım kararlarını etkileyen faktörlerden biri değildir?


Reel faiz oranları

Sermayenin maliyeti

Marjinal tasarruf eğilimi

Net bugünkü değer

Beklenen kârlılık


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelirler politikası olarak uygulanmaktadır?


Borçlanma politikası
Vergi politikası
Faiz politikası
Harcama politikası
Fiyat kontrolleri

17.Soru

Bir yatırım projesinin net bugünkü değerinin hangisi olması durumunda firma yatırım kararı alır?


NPV=0
NPV>0
NPV
NPV=1
NPV=-1

18.Soru

Yatırım harcamaları 15 birim artarken, toplam gelirin 75 birim arttığı bir ekonomide çarpan katsayısı kaçtır?


90
75
15
10
5

19.Soru

Kısa dönemli toplam arz eğrisinin kısa yazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


LRAS
SRAS
KDT
DRS
ARDT

20.Soru

Zorunlu karşılıklar ile ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir?


Bankacılık sisteminin riskini azaltır
Senyoraj geliri elde edilmesini sağlar
Bankaların kaynak maliyetlerini düşürür.
Para arzını ayarlar
Kısa vadeli faiz oranlarının istikrarına yardımcı olur