İktisada Giriş 2 Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bankalar zorunlu rezervlerinde yetersizlik yaşadıklarında genellikle merkez bankasına başvurduğu durumda, Merkez bankası faiz oranını %12'den %10'a düşürerek para arzının artmasını sağlıyorsa hangi politikayı uyguluyor demektir?


Açık piyasa işlemleri
Zorunlu rezerv oranı politikası
Reeskont politikası
Para çarpanı
Kısmi rezerv bankacılığı

2.Soru

Safi Milli Hasıla’dan devlete ödenen vergilerden sonra kalan kısmına ne denir? 


Net yatırımlar 
Servet 
Tüketim harcamaları 
Milli gelir 
Toplam harcanabilir gelir 

3.Soru

Uzun dönemli toplam arz eğrisinin sağa doğru kayması ne anlama gelmektedir?


Ülkenin küçülmesi

Üretim faktöründe azalma

Ülke üretim kaynaklarını tam kullanamamakta

Makroekonominin potansiyel üretiminin arttığı

Teknolojik gelişmeye ayak uyduramadığı


4.Soru

Dışa açık ekonomide bir ülkenin, yurtdışıyla yaptığı mal-hizmet alım ve satımları (ithalat, ihracat), turizmden elde edilen gelirler, sermaye akımları gibi yurtdışıyla gerçekleştirdiği iktisadi işlemleri tuttuğu muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


Cari işlemler

Ödemeler Bilançosu

Sermaye İşlemleri

Finans İşlemleri

Firma Bilançosu


5.Soru

Maliye politikalarının alt başlıkları arasında hangisi sayılamaz?


Gelirler politikası
Vergi politikası
Borçlanma politikası
Harcama politikası
Teşvik politikası

6.Soru

GSYH İçin aşağıdaki hangi ifade tam olarak doğru kabul edilebilir?


Ülke sınırları içinde yerli ve yabancı tüm üreticilerce üretilen mal ve hizmet toplamıdır.
Ülke sınırları içindeki yerli üreticilere üretilen mal ve hizmet toplamıdır
Ülke sınırları içinde yerli tüketiciler için üretilen mal ve hizmet toplamıdır
Ülke sınırları içinde yerli ve yabancı tüketiciler için üretilen mal ve hizmet toplamıdır
Ülke sınırları içinde tüketilen mal ve hizmet toplamıdır

7.Soru

Hane halkının üretim kaynağı olarak verdiği sermaye, emek ve doğa karşılığında hane halkının gelirini oluşturan ters yönlü hane halkına gelen rant, ücret ve faize ne ad verilir?


Gelir Akımı

İthalat

İhracat

Harcama Akımı

Mal Akımı


8.Soru

ReelMilli Gelir C I G X - M2500 1430 540 400 902400 1360 540 400 1002300 1290 540 400 1102200 1220 540 400 1202100 1150 540 400 130Tablo’da C, Tüketim harcamalarını; I yatırım harcamalarını, G kamu harcamalarını ve X ihracatı ve M ithalatı gösterdiğinde, Denge milli gelir düzeyi kaçtır?


2,500.
2,400.
2,300.
2,200.
2,100.

9.Soru

Para kullanımının ekonomik getirileri nelerdir?


İşlem maliyetlerini azaltır
Ticareti kolaylaştırır
Üretimi teşvik eder
Kişilerin uzmanlaşmalarını sağlar
Zaman alıcıdır

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomi politikasının temel amaçları arasında yeralmaz?


Fiyat istikrarı
Tam istihdam
Ekonomik büyüme
Yabancı sermaye girişini hızlandırmak
Ödemeler bilançosu dengesinin sağlanması

11.Soru

Bir ülkenin yatırım yapabilme gücünü etkileyen temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?


Nüfus artış hızı
Dış ticaret hacmi
Ülkedeki firma sayısı
Ülkedeki banka sayısı
Tasarruf yapabilme kapasitesi

12.Soru

Kamunun yer almadığı dışa kapalı bir ekonomide grafiksel olarak çarpanın büyüklüğü aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?


planlanmamış stok değişimi eğrisine
planlanmış yatırım eğrisinin eğimine
planlanan toplam harcama eğrisinin eğimine
toplam gelir eğrisinin eğimine
toplam tüketim eğrisine

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi varlık piyasasındaki denge koşulu ile ilgili değildir?


Reel gelirle pozitif, faiz oranı ile negatif ilişkilidir.
Varlık arzının varlık talebine eşit olması durumunda gerçekleşir.
Varlık piyasasında denge koşulu para piyasasında denge koşuluna indirgenebilir.
Para piyasasında denge reel para talebinin reel para arzına eşit olması gerekir.
Varlık piyasasında denge koşulu para arazının para talebine eşit olması beklenir.

14.Soru

Yalnızca yurtiçinde üretilmiş mallarla yapılan harcama hesabı aşağıdaki formüllerden hangisinde doğru verilmiştir?


AE=C+I+G

YD=Y-T

AE=C+I+G+X+M

Y=C+I+G

AE=C+I+G+X-M


15.Soru

Paranın diğer menkul kıymetlerden ayırt edici en önemli özelliği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Likidite
Bölünebilme
Hesap birimi olma
Tasarruf biriktirme aracı olma
Değer belirleme aracı olma

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi firmalar ve işçilerin ücretler hakkında sözleşme yapmaları ve fiyatlar oluşmadan önce nominal ücretlerin sabitlenmesine dayanır?


Menü maliyetleri

Yapışkan ücret teorisi

Yapışkan fiyat teorisi

Yanlış algılamalar teorisi

Uzun dönemli anlaşmalar


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi heteredoks istikrar programlarının vazgeçilmez öğelerinden birisidir?


Sıkı maliye politikası ve bütçe disiplini uygulaması
Para arzının arttırılması ve faiz oranlarının düşürülmesi
Vergi oranlarının düşürülmesi
Fiyat kontrollerinin kaldırılması
Ücret artışları

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi servet etkisinin yarattığı değişimlerden biri değildir ?


Fiyat seviyesinde değişim
Finansal varlıkların satın alma gücünde değişim
Tüketimde değişim
Toplam harcamalarda değişim
Yatırımda değişim

19.Soru

Toplam arz eğrisinin ifade ettiği ilişkide fiyatlar genel seviyesi ile arz edilen miktar arasında aynı yönlü ilişkiyi açıklamaya çalışan kaç temel teori vardır?


1
 2
3
 4
 5

20.Soru

Vergi çarpanının değeri -4 ise 35 milyar TL’lik bir vergi azalması durumunda aşağıdakilerden hanisi gerçekleşir?


Mili gelir 8.75 milyar TL azalır.
Mili gelir 140 TL milyar azalır.
Mili gelir 140 TL milyar artar.
Mili gelir 8.75 TL milyar artar.
Milli Gelir 3% TL milyar azalır.