İktisada Giriş 2 Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi servet etkisini açıklar?


Enflasyon artışının ekonomik birimlerin kendini daha az zengin hissetmesine neden olması
Faiz oranının uzun süre düşük kalması yüzünden tasarruf oranlarının düşmesi
Yüksek faiz oranı yüzünden yapılması planlanan yatırımlardan vazgeçilmesi
Ekonomik birimlerin güvensizlik ortamı yüzünden servet biriktirmeye yönelmesi
Bireylerin enflasyon nedeniyle azalan satın alma düzeylerini korumak için borçlanması

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun etkilerinden biri değildir?


İthalatın artması
Ulusal paradan kaçış yaşanması
Gelir dağılımının bozulması
İhracatın artması
Tasarruf oranlarının azalması

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal sermayenin maliyetidir?


Kar
Rant
Faiz
Ücret
Amortisman

4.Soru

Gelirler politikası hangisini içermektedir?


Para Arzı Politikasını

Ücret ve Fiyat kontrollerini

Karşılıklar Politikasını

Faiz politikasını

Teşvik Politikasını


5.Soru

I. Üretici fiyat endeksi III. Tüketici fiyat endeksi III. GSYH deflatörü Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi ölçen endeksler arasında yer almaktadır?


I,II,III
II,III
I,III
I,II
III

6.Soru

Bir ekonomide resesyon (durgunluk) dönemlerinde aşağıdaki uygulamalardan hangisine başvurulmalıdır?


Zorunlu karşılıkların yükseltilmesi
Vergilerin yükseltilmesi
Zorunlu karşılıkların yükseltilmesi
Kamu harcamalarının azaltılması
Kamu harcamalarının arttırılması

7.Soru

Gelir dağılımı ölçülürken nüfus genellikle kaç dilime ayrılır?


2

3

4

5

20


8.Soru

Ekonomik büyümenin temel kaynakları arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?


Sermaye stokundaki artış
Teknolojik ilerleme
Nüfus artışı
Doğal kaynakların gelişimi
Üretim faktörü kullanımında verimliliğin artması

9.Soru

GSYH deflatörünü için aşağıdakilerden hangisi en iyi tanımlar?


Belirli bir yıldaki GSYH’nın baz yılı fiyatları cinsinden değeridir
GSYH’nın hesaplamanın yapıldığı dönemdeki piyasa fiyatları cinsinden değeridir.
Hesap döneminde piyasada geçerli olan fiyattır.
Bir ekonominin sahip olduğu üretim faktörlerine yapılan ödemelerin toplamıdır.
Bir ülkede üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin genel fiyat ortalamasının değişimini yansıtır.

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişilerin portföy kararlarını etkileyen faktörlerden biri değildir?


Varlıkların getiri dönemi

Enflasyon

Varlıkların likiditesi

Risk

Varlıkların beklenen getirisi


11.Soru

Otonom tüketim harcamalarının 250 birim, marjinal tüketim eğiliminin 0,75 olduğu bir ekonomide harcanabilir gelir 1000 birimdir. Bu ekonomideki toplam tüketim harcamaları ne kadardır?


250
750
1000
1250
1750

12.Soru

Merkez bankası belirlenen ekonomik amaçlar doğrultusunda kontrolü sağlayabilmek için kaç araçtan yararlanmaktadır?


Üç
Dört
Beş
Altı
Yedi

13.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kişilerin tüketim seviyelerini doğrudan etkilemez? 


Reel faiz oranı 
Servet
Gelir
Beklentiler
Kamu politikaları 

14.Soru

Aylık gelirinin 1500 lirasını tüketime harcayan bir tüketicinin, marjinal tüketim eğilimi 0.5’tir. Tüketicinin cari gelirinde 500 liralık bir artış olduğuna göre, aylık toplam tüketimi ne kadar olacaktır?


2000

2200

1750

1850

1600


15.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde APC, APS, MPC, ve MPS değerleri eşanlı olarak gerçekleşebilir?


APC = 1.0; APS = 0.1; MPC = 0.8; MPS = 0.25.
APC = 0.8; APS = 0.2; MPC = 1.1; MPS = 0.1.
APC = 1.3; APS = -0.3; MPC = 0.9; MPS = 0.1.
APC = 1.0; APS = 0; MPC = 1.0; MPS = 0.15.
APC = 0; APS = 0; MPC = 1.0; MPS = 1.0.

16.Soru

•Belirli bir toplam arz eğrisi boyunca fiyat seviyesinde bir artış neden toplam çıktı seviyesini arttırır?


Firmalar yüksek kar olasılığı gördüğü için
Reel ücretlerdeki artışla işçiler daha fazla çalıştığı için
Reel ücretlerdeki artışla işçiler daha az çalıştığı için
Firmaların bir beklentileri kalmadığı için.
b ve c şıklarının ikisi de doğrudur

17.Soru

Fiyat düzeyi değişirse, Uzun dönem toplam arz eğrisi (LRAS) nasıl değişir?


Sağa doğru kayar.
Sabit kalır.
Artan eğimli hale gelir
Sola doğru kayar.
Önce artar, sonra azalır.

18.Soru

Gelir, eğitim ve sağlıklı yaşam süresini hesaba katarak ülkeleri insani gelişme düzeyine göre sıralayan bir endeks aşağıdakilerden hangisidir?


İGE
TÜFE
ÜFE
Deflatör
SGP

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide bir dönemde üretilen tamamlanmış mal ve hizmetlerin piyasa değerini ifade eder?


Katma Değer

Milli Gelir

Net İhracat

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)


20.Soru

Toplam talep eğrisinin neden negatif eğimli olduğunu açıklamaya yönelik kaç etkiden söz edilebilir?


Bir
İki
Üç
Dört
BeşToplam Talep