İktisada Giriş 2 Final 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi denk bütçe çarpanı kavramını açıklar?


Toplam gelir düzeyindeki değişimin tüketici harcamalarındaki değişime oranının 1’e eşit olması
Toplam gelir düzeyindeki değişimin kamu harcamalarındaki değişime oranının 1’e eşit olması
Toplam gelir düzeyindeki değişimin şirket harcamalarındaki değişime oranının 1’e eşit olması
Toplam gelir düzeyindeki değişimin hanehalkı harcamalarındaki değişime oranının 1’e eşit olması
Toplam gelir düzeyindeki değişimin işgücü harcamalarındaki değişime oranının 1’e eşit olması

2.Soru

Türkiye’de para arzı aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından belirlenir?


Bankalar Birliği

Merkez Bankası

Başbakanlık

Cumhurbaşkanlığı

Maliye Bakanlığı


3.Soru

Olumlu bir para politikası faiz oranlarını ……… ve daha çok yatırım harcamasına sebebiyet vererek toplam talebin ……….. neden olacaktır. Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


düşürecek - azalmasına
düşürecek - artmasına
yükseltecek - artmasına
yükseltecek - azalmasına
yükseltecek - değişmemesine

4.Soru

Mal ve hizmet alışverişlerinde bir malın diğer bir mal veya hizmetle değiştirildiği sistem aşağıdakilerden hangisidir?


Takas(Barter) Sistemi

Parasal Geçiş Sistemi

 Portföy Dağılım Sistemi

Kredi Sistemi

Para Politikası Sistemi


5.Soru

Bir ülkenin doğal işsizlik oranı yüzde 6,5 olsun. Ülkedeki o andaki cari işsizlik ise yüzde 7,3 olsun. işsizlik yüzünden kaybedilen hasıla 2,1 puan olarak belirlenmiş olsun. Öyleyse 3000 milyar dolar hasılanın ne kadarı kayıp hasıladır?


1950 milyar dolar
504 milyar dolar
2190 milyar dolar
240 milyar dolar
630 milyar dolar

6.Soru

I. Bankaların verecekleri kredi miktarı
II. Piyasadaki para arzı
III. Bankaların para yaratması
Merkez bankasının diğer bankalara uyguladığı zorunlu rezerv oranı arttıkça hangisi doğrudan etkilenir?


I ve II

I, II ve III

Yalnız III

II ve III

I ve III


7.Soru

Marjinal tüketim eğilimi (c) 0.75 ise aşağıdakilerden hangisi vergi çarpanını verir?


-1.
-2.5.
-3.
-4.
-5.

8.Soru

Kamunun yer almadığı dışa kapalı bir ekonomide çarpan nasıl hesaplanır?


1/MPS
1/(1 + MPC) 
MPS + MPC
MPS - MPC
1/(MPS - 1)

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamunun yer almadığı dışa kapalı bir ekonomide çarpanı gösterir?


1/(1-MPC)
1/(1-MPS)
MPS/MPC
ΔI/ΔY
ΔY/MPS

10.Soru

Aşağıdakilerin hangisi ortodoks programlar ile ilgili yanlış bir ifadedir?


GSMH'nın büyüme oranını düşürür
Endüstriyel büyüme oranını düşürür
Sıkı para politikaları uygular
Kamu açıklarının büyük ölçüde azaltılması öngörülür
Heterodoks programlara göre daha az işsizlik elde edilir

11.Soru

Keynes’yen modele göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


İstihdam düzeyini belirleyen temel faktör toplam taleptir.
Piyasalar daima kendiliğinden dengeye gelir
Piyasaya devletin müdahalesi gereksizdir
Ücret ve fiyatların esnekliği nedeniyle piyasalar temizlenir
Piyasalar her zaman tam istihdam düzeyinde dengeye gelir

12.Soru

Fiyatlar genel düzeyinin değişebildiği bir ekonomide, toplam gelir-harcama yaklaşımına göre toplam harcamanın potansiyel GSYH’den daha küçük olması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


Enflasyon 
Resesyon 
Deflasyon
Devalüasyon 
Revalüasyon

13.Soru

Piyasada geçerli olan ücreti kabul ettiği takdirde çalışabilecek durumda olan, ancak iş olduğu halde çalışmayanların oluşturduğu işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir? 


Yapısal 
İradi 
Gizli 
Mevsimlik 
Geçici 

14.Soru

Maliye politikası kaç temel araçtan oluşmaktadır?


2
4
6
8
10

15.Soru

Toplam talep (AD) eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Toplam talep (AD) eğrisi azalan eğime sahiptir.
Toplam talep (AD) eğrisi artan eğime sahiptir.
Toplam talep (AD) eğrisi artan eğrisi düşey eksene paraleldir.
Toplam talep (AD) eğrisi artan eğrisi yatay eksene paraleldir.
Toplam talep (AD) eğrisi önce artar sonra azalır.

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplam harcama bileşenlerinden birisi değildir?


Tüketim
Yatırım
Vergiler
Kamu harcamaları
Net ihracat

17.Soru

Bir ekonomide reel milli gelir düzeyi 16 milyar ve planlanan toplam harcama düzeyi 16.5 milyar TL ise, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


Stoklar hedeflenen düzeyinin altında kalır ve reel gelir artar.
Stoklar hedeflenen düzeyinin altında kalır ve reel gelir azalır.
Stoklar hedeflenen düzeyi aşar ve reel gelir azalır.
Stoklar hedeflenen düzeyi aşar ve reel gelir artar.
Stok düzeyi ve reel milli gelir düzeyi değişmez.

18.Soru

Kısa dönemli toplam arz eğrisinin kısa yazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


LRAS
SRAS
KDT
DRS
ARDT

19.Soru

Paranın para olmasının dışında bir değer yoksa bu paraya hangi isim verilir?


Fiyat para
Kaydi para
Kağıt para
Mal para
Banka parası

20.Soru

I. Türkiye Cumhuriyeti DevletiII. Bir çok ülkede faaliyet gösteren pizza şirketiIII. Avrupa BirliğiIV. Ayakkabı üretimi yapan bir KOBİYukarıdakilerin hangisi ya da hangilerinin ekonomik faaliyetleri mikro iktisadın ilgi alanına girer?


Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
II ve IV
I ve III