İktisada Giriş 2 Final 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Net ihracat ne demektir?


İhracat gelirleri eksi ithalat harcamaları
İhracat gelirleri eksi vergiler
İhracat gelirleri eksi ulaştırma gelirleri
İhracat gelirleri artı ulaştırma giderleri
Hiçbiri

2.Soru

Türkiye GSYH’sı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hangi dönemsellikte ölçülmekte ve açıklanmaktadır?


Haftalık

Aylık

Üç aylık

Dört aylık (mevsimsel)

Yıllık


3.Soru

I. Firmaların üretimi artar II. Ekonominin tüketim düzeyi artar III. Planlanmış stoklarda azalma olur Kamunun yer almadığı dışa kapalı ekonomide planlanan yatırımlarda artış olduğunda yukarıdaki maddelerden hangileri gerçekleşir?


I ve II

I, II ve III

II ve III

Yalnız II

I ve III


4.Soru

Bankaların kabul ettiği fakat kredi olarak veremeyip kasasında tuttuğu mevduata rezerv denir. Aşağıdakilerden hangisi bütün mevduatların rezerv olarak tutulduğu sisteme verilen addır?


Kısmı rezerv bankacılığı

Portföy dağılımı

%100 rezerv bankacılığı

Atıl rezerv

Zorunlu rezerv


5.Soru

I. Bankacılık sisteminin riskinin azaltılması
II. Para arzını ayarlamak,
III. Likidite yönetimi
IV. Senyoraj geliri elde etmek
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri zorunlu karşılıkların temel fonksiyonları arasındadır?


Yalnızca I

I ve II

II ve III

III ve IV

I, II, III ve IV


6.Soru

Mal hizmetlerin değişimi için harcanan tüm çabalara hangi isim verilir?


İşlem maliyeti
Parasal maliyet
Ayni maliyet
Reel maliyet
Para dışı maliyet

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu karşılıkların temel fonksiyonlarından biri değildir?


Para arzını ayarlamak

Uzun vadeli faiz oranlarının istikrarına yardımcı olmak

Likidite yönetimi

Senyoraj geliri elde etmek

Bankacılık sisteminin riskini azaltmak


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi döviz kuru etkisini açıklar?


Enflasyon artışının ekonomik birimlerin kendini daha az zengin hissetmesine neden olması
Faiz oranının uzun süre düşük kalması yüzünden tasarruf oranlarının düşmesi
Enflasyon artışı sonrası bir ülke malına olan hem yerli hem yabancı talebin azalması
Ekonomik birimlerin güvensizlik ortamı yüzünden servet biriktirmeye yönelmesi
Bireylerin enflasyon nedeniyle azalan satın alma düzeylerini korumak için borçlanması

9.Soru

I. Paranın devalüasyonu
II. Sıkı para politikası
III. Ticaretin serbestleştirilmesi
IV. Ücretlerin kontrolü
V. Piyasa faiz oranlarının yükseltilmesi
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri IMF tipi istikrar programlarının içeriğinde yer alan unsurlar arasındadır?


Yalnızca I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


10.Soru

Eğer ekonomide eksik kapasite durumu bulunuyorsa enflasyonist baskı yaratmadan üretimi ve istihdamı arttırmak olanaklıdır görüşü hangi okula aittir?


Liberal okul
Klasik kapitalist okul
Klasik-Marksist okul
Keynesyen okul
Monetarist okul 

11.Soru

I. Makro iktisadın ilgi alanına giren temel değişkenler arasındadır.II. Belirli bir dönemde milli gelirin yüzde kaç arttığını gösterir.III. Ülke vatandaşlarının istediği mal ve hizmetleri üretebilme gücünü artırmak olarak tanımlanabilir.IV. Ekonomik büyümenin sağlanması için tasarrufların yatırım harcamalarından fazla olması gerekir.Ekonomik büyüme için yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


I ve II
I ve III
I ve IV
I, II ve III
I, II, III, IV

12.Soru

Tarifelerin düşürülmesi, ihracat teşviklerinin kaldırılması ve sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi aşağıdaki önlemlerden hangisinin içinde yer almaktadır?


Maliye politikası
•Ticaretin serbestleştirilmesi
•Para politikası
•Ücretlerin kontrolü
•Piyasa faiz oranlarının yükseltilmesi

13.Soru

AD eğrisinin sağa ileri kaymasıyla aşağıdaki seçeneklerde yer alan durumlardan hangisi gerçekleşmez? 


Ekonomik büyüme artar
İşsizlik azalır 
İstihdam artar 
Ekonomide işlem hacmi artar 
Ekonomide tasarruf oranları yükselir

14.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde iktisadi büyüme oranının tanımı doğru biçimde verilmiştir?


Reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) deflatöründeki yıllık değişim oranıdır.
Reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)'daki yıllık artış oranıdır.
Reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)'daki yıllık azalış oranıdır.
Cari Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)'daki yıllık artış oranıdır
Cari Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)'daki yıllık değişim oranıdır.

15.Soru

Ortodoks istikrar programlarında yer almayan önlem aşağıdakilerden hangisidir ?


Para arzının kontrolü
Kamu açıklarının azaltılması
Döviz kurunun devalüasyonu
Fiyatların serbest bırakılması
Üretim hacminin düşürülmesi

16.Soru

AD’nin temel belirleyicileri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? 


C,I,G,NX
C,I,S,T 
C,I,M,TR
C,TR,TA,S
C,S,M,X

17.Soru

I. Gelir vergisi
II. Kurumlar vergisi
III. Ürün fiyatlarına karıştırılan vergiler
IV. Emlak vergisi
V. Taşıt vergisi
Yukarıdakilerden hangi/leri dolaysız vergilerdir?


I

I ve II

II ve III

II, III ve IV

I, II, IV ve V


18.Soru

Bir ülkede Milli Gelir 400 Milyar TL ve %7'lik bir büyüme sözkonusu ise Milli Gelir'in 800 milyar TL olması için kaç yıl geçmesi gerekir?


5
8
9
10
15

19.Soru

Başarılı bir ekonomi politikası uygulamak için temel şartlar arasında aşağıdakilerin hangisi sayılamaz?


Uygulamadan sorumlu kişi ve kurum sayısı az olmalı
Seçilecek araç basit olmalı
İlke ve amaçların kesin belirlenmeli
İlke ve amaçlar çelişkili olmamalı
Uygulamadan sorumlu kişi ve kurum sayısı çok olmalı

20.Soru

Başarılı bir ekonomi politikası aşağıda yer alan amaçlardan hangisini taşımaz?


İlke ve amaçları kesin ve çelişkisiz olmalıdır.
Belirlenen bu ilkelere bağlı kalınmalıdır.
Amaca ulaşmak için optimal araçlar kullanılmalıdır.
Seçilecek araç mümkün olduğunca basit olmalıdır.
Bu araç birçok kamu kurumu tarafından aktif olarak kullanılıyor olmalıdır.