İktisada Giriş 2 Final 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Planlanan yatırımlardaki bir artışın, daha büyük bir toplam çıktı artışına yol açmasını sağlayan mekanizma aşağıdakilerden hangisidir? 


Çarpan mekanizması 
Stok mekanizması 
Yatırım mekanizması 
Otonom harcama mekanizması  
Amortisman mekanizması 

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası'nın görevlerinden değildir?


Banknot ihracı
Reeskont işlemleri
Devletin hazinedarlığı
Banknot ihlali
Para piyasalarında istikrarın sağlanması

3.Soru

Sermaye stokundaki artış , teknolojik ilerleme , doğal kaynakların gelişimi ve üretim faktörleri kullanımında verimliliğin sağlanması sonucunda reel milli gelirin artması tanımı aşağıdakilerden hangisine ulaşmamızı sağlar ?


Ekonomik büyüme
Enflasyon
Deflasyon
Tam istihdam
Sıkı para politikası

4.Soru

Toplam tüketim harcamalarının harcanabilir gelir dışındaki faktörler tarafından belirlenen kısmına ne ad verilir?


Reel tüketim harcamaları
Otonom tüketim harcamaları
Uyarılmış tüketim harcamaları
Gidere bağlı tüketim harcamaları
Marjinal tüketim eğilimi

5.Soru

Gelişmekte olan ülkelerde sermaye birikiminin yavaş gerçekleşmesine neden olan temel fakötr aşağıadkilerden hangisidir?


Politik istikrarsızlık
Tasarruf oranının düşük olması
Ekonominin dışa kapalı olması
Yatırımların verimsiz alanlara yönelmesi
Eğitim düzeyinin düşüklüğü

6.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Enflasyon para arzındaki büyüme ile ters orantılıdır.

Enflasyon ekonomik büyüme ile doğru orantılıdır.

Merkez bankası tek başına para piyasasını düzenler.

Enflasyon para arzındaki büyüme ile doğrusal ekonomik büyüme ile ters ilişkilidir.

Reel para arzı, reel para talebinden büyükse para piyasasında denge sağlanır.


7.Soru

Türkiye’de kişi başına Reel Yurtiçi Gayrisafi Milli Hasılanın (RGSYH) değeri bugün 8,000 TL ve RGSYH’nın 2023 yılında 12,000 TL olması bekleniyorsa bu dönemde RGSYH büyüme oranı ne olur?


% 3.33
% 5
%33
%50
%100

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin neden negatif eğimli olduğunu açıklamak içinkullanılan ‘Faiz etkisi’ni tanımlar?


‘Faiz etkisi’ tüketim ve fiyat seviyesi arasındaki bir ilişkidir
‘Faiz etkisi’ fiyat düzeyi ve yatırım arasındaki bir ilişkidir
‘Faiz etkisi’ tüketim ve yatırım arasındaki bir ilişkidir
‘Faiz etkisi’ net ihracat ve fiyat seviyesi arasındaki bir ilişkidir
‘Faiz etkisi’ net ihracat ve yatırım arasındaki bir ilişkidir 

9.Soru


Yukarda verilen formül ile aşağıdakilerden hangisi hesaplanır?


Enflasyon

Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla

İşsizlik Oranı

TÜFE

Deflasyon


10.Soru

Marjinal tasarruf eğilimi (MPS) ve marjinal tüketim eğilimi (MPC) kavramları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


MPS - MPC = 1
MPS + MPC = 1
MPS + MPC < 1
MPS + MPC > 1
MPS = MPC

11.Soru

Ticari bankaların her 1 liralık rezervlerden yaratmış olduğu para miktarını belirlemeyi olanaklı kılan çarpan aşağıdakilerden hangisidir? 


Mevduat çarpanı
Kredi çarpanı 
Para çarpanı 
Emisyon çarpanı 
Likidite çarpanı 

12.Soru

Merkez bankalarının kısa vadeli faiz oranlarının belirlenen düzeylerde oluşmasını sağlamak ve finansal piyasalardaki likiditeyi etkin bir şekilde düzenlemek amacıyla, menkul kıymet alım ve satımı ile para piyasası işlemleri yapm


Açık piyasa işlemleri
Ters repo
Zorunlu karşılıklar
Reeskont oranları
Disponibilite tutma oranları

13.Soru

Dışa kapalı ve devletin yer almadığı bir ekonomide Y > C + I durumunda denge gelir düzeyi seviyesinde aşağıdaki seçeneklerde verilen durumlardan hangisi gerçekleşir? 


Stok yatırımlar, planlanan yatırımlardan daha büyüktür ve gelir düşer. 
Stok yatırımlar, planlanan yatırımlardan daha büyüktür ve gelir artar.
Stok yatırımlar, planlanan yatırımlardan daha küçüktür ve gelir düşer.
Stok yatırımlar, planlanan yatırımlardan daha büyüktür ve gelir sabit kalır.
Stok yatırımlar, planlanan yatırımlara eşittir ve gelir artar.

14.Soru

Net ihracat aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi biçiminde gösterilmektedir? 


X-M
C+I
G-TA
M+I
G+NX

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir ekonomi politikası için gereken temel ilkelerden biri değildir?


İlke ve amaçlar kesin ve çelişkisiz olmalıdır.

Belirlenen ilkelere bağlı kalınmalıdır.

Uygulamada mümkün olduğu kadar çok kişi ve kurum olmalıdır.

Seçilecek araç mümkün olduğu kadar basit olmalıdır.

Amacı optimal şekilde gerçekleştirecek araçlar kullanılmalıdır.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devletin maliye politikası ile güttüğü amaçlardan biri değildir?


Ekonomik istikrarı gerçekleştirmek

Dış ödemeler dengesizliklerini gidermek

Dış ödemeler dengesizliklerini gidermek

Enflasyonun yükseltmek

Gelir dağılımında adaleti sağlamak


17.Soru

Marjinal tüketim eğilimi 0.40 ise kamu harcamaları çarpan değeri kaçtır?


25.
2.5.
1.67.
0.6.
0.

18.Soru

Belirli bir dönemde nominal gelirin ilgili dönemin fiyat endeksine bölünmesi ile aşağıdakilerden hangisi elde edilir?


Milli gelir
Toplam gelir
Enflasyon
Reel gelir
Reel faiz oranı

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "M3" tanımlı para arzının bileşenleri arasında yer almaz? 


Kısa vadeli hazine bonoları
Finansman bonoları
Tasarruf bonoları
Banka akseptansları
Uzun vadeli hazine bonoları

20.Soru

İş gücüne yeni katılanları, işinden çıkartılanları ya da yeni iş arayanları kapsayan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?


Mevsimlik İşsizlik
Friksiyonel işsizlik
İradi İşsizlik
Yapısal İşsizlik
Gizli İşsizlik