İktisada Giriş 2 Final 22. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Para politikası uygulaması çerçevesinde, merkez bankalarının kısa vadeli faiz oranlarının belirlenen düzeylerde oluşmasını sağlamak ve finansal piyasalardaki likiditeyi etkin bir şekilde düzenlemek amacıyla, menk


Açık piyasa işlemleri
Reeskont politikası
Zorunlu karşılıklar
Disponibilite tutma oranları
Vergiler

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplam talebi oluşturan harcama bileşenlerinden değildir?


Sübvansiyonlar
Özel Kesim Tüketim Harcamaları
Özel Kesim Yatırım Harcamaları
Kamu Harcamaları
Net İhracat Harcamaları

3.Soru

I. Yurtiçi fiyat düzeyi II. Yurtdışı fiyat düzeyi III. Nominal döviz kuru Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri reel döviz kurunun hesaplanmasında kullanılır?


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III
I, II ve III

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gayri safi yurtiçi hasıla hesabı yapılırken dikkate alınması gereken unsurlardan biri değildir?


Üretimde piyasa değerinin esas alınması
Mal ve hizmetlerin tamamlanmış halinin esas alınması
Ara mallarının hesaplamaya katılması
Hesaplamanın 1 (bir) yıl için yapılması
Yurt içinde yapılan üretimin esas alınması

5.Soru

İşsizler için işsizlik ödeneği ve emeklilerin maaşları gibi harcamalar aşağıda verilen harcama kalemlerinden hangisi içinde yer alır?


Transfer harcamaları 
Cari harcamalar
Yatırım harcamaları 
Bütçe harcamaları 
Nihai harcamalar

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uzun dönemli toplam arz eğrisinde kaymaya yol açacak nedenlerden değildir?


Emek ilişkili nedenler

Sermaye ilişkili nedenler

Doğal kaynak ilişkili nedenler

Teknolojik bilgi ilişkili nedenler

Doğal nüfus artışı ilişkili nedenler


7.Soru

Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan bina, makina, teçhizat gibi fiziksel sermayenin yıpranma ve eskimesi nedeni ile değerinde meydana gelen azalmanın parasal büyüklüğüne ne denir?


Katma değer

Amortisman

Tüketim harcaması

Yatırım harcaması

Net ihracat


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi merkez bankalarının para arzını kontrol etmek için uyguladığı politikalardan biri değildir?


Açık piyasa alımları politikası
Açık piyasa satışları politikası
Zorunlu rezerv oranı politikası
Maliye politikası
Reeskont oranı politikası

9.Soru

Merkez bankalarının finansal sistem için son ödünç verme kaynağı (mercii) fonksiyonunu yerine getirmesi olarak tanımlanan para politikası aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Açık piyasa işlemleri
Ters repo
Zorunlu karşılıklar
Reeskont oranları
Disponibilite tutma oranları

10.Soru

Ekonomide ekonomide toplam üretimin ve istihdamın, toplam harcama (ya da toplam talep) tarafından belirlendiğini öne süren iktisadi ekol aşağıdakilerden hangisidir?


Keynesyen ekol
Klasik ekol
Monetarist ekol
Neoklasik ekol
Yeni Keynesyen ekol 

11.Soru

I. Vergi
II. İthalat-ihracat
III. Hizmet alım satımı
IV. Yatırım
V. Transfer
Yukarıda hangi/leri cari işlemler dengesinin alt kalemlerinden biridir?


Yalnızca I

I ve II

II ve III

II, III ve IV

II, III, IV ve V


12.Soru

Para arzındaki değişme ile yurtiçindeki ekonomik faaliyetlerin düzeyi arasında bir bağlantı olduğunu hangi iktisatçı öne sürmüştür?


Friedman
Keynes
Smith
Marx
Hayek

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde meyadana gelecek bir değişme toplam talep eğrisinde yer değiştirmeye neden olmaz?


Kamu harcamaları
Net ihracat
Yatırımlar
Tüketim
Fiyatlar

14.Soru

Ekonomide talep edilen mal ve hizmetlerin yapısının değişmesi ve üretim teknolojisinde meydana gelen değişiklikler hangi tür işsizliğin ortaya çıkmasına neden olur?


Konjonktürel işsizlik
Yapısal İşsizlik
Mevsimlik İşsizlik
İradi İşsizlik 
Gayri İradi İşsizlik 

15.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde verilen değişkenlerden hangisi ekonomik büyümenin temel kaynakları arasında yer almaz?


Sermeye stokundaki artış
Teknolojik ilerleme
Doğal kaynakların gelişimi
Verimlilik
Fiyat düzeyinde meydana gelen artışlar

16.Soru

Bir ekonomide reel toplam çıktının denge düzeyindeki değişiminin, dışsal değişkendeki değişime oranına ne ad verilir?


Gelir düzeyi
Çarpan
Çoğaltan
Toplam tüketim
Planlanan yatırımlar

17.Soru

Kısa dönem dengesi uzun dönem dengesinin altında gerçekleşmesi durumuna ne ad verilir?


Enflasyonist açık

Deflasyonist açık

Durgunluk

Daralma

Arz şoku


18.Soru

Türkiye insani gelişme endeksine göre aşağıdaki ülke gruplarından hangisinde yer almaktadır?


Çok düşük düzeyde insani gelişmeye sahip ülkeler
Düşük düzeyde insani gelişmeye sahip ülkeler
Orta düzeyde insani gelişmeye sahip ülkeler
Yüksek düzeyde insani gelişmeye sahip ülkeler
Çok yüksek insani gelişmeye sahip ülkeler

19.Soru

Para çoğaltanı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


Dolaşımdaki paradaki bir TL'lik değişmenin para arzını ne kadar değiştireceğini
Mevduatlardaki bir TL'lik değişmenin para arzını ne kadar değiştireceğini
Parasal tabandaki bir TL'lik değişmenin para arzını ne kadar değiştireceğini
M2'deki bir TL'lik değişmenin para arzını ne kadar değiştireceğini
M3'teki bir TL'lik değişmenin para arzını ne kadar değiştireceğini

20.Soru

I. Değer Saklama Aracı II. Değişim Aracı III. Ekonomiyi Canlı Tutma Aracı IV. Hesap Birimi Olması Yukarıdakilerden hangi/hangileri paranın fonksiyonlarından biridir?


I

I ve II

II ve III

II, III ve IV

I, II ve IV