İktisada Giriş 2 Final 31. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Para politikası uygulaması çerçevesinde, merkez bankalarının kısa vadeli faiz oranlarının belirlenen düzeylerde oluşmasını sağlamak ve finansa piyasalardaki likiditeyi etkin bir şekilde düzenlemek amacıyla, menkul kıy


Açık Piyasa İşlemleri
Repo
Ters Repo
Zorunlu Karşılık Oranları
Reeskont Oranları

2.Soru

Gelir>Tüketim + Yatırım ise stoklar ve üretim ne şekilde değişir?


Stoklar artar, üretim azalır
Stoklar azalır, üretim artar
Stoklar ve üretim artar
Stoklar ve üretim azalır
Stoklar artar, üretim değişmez

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomi politikası modelinin temel amaçlarından biri değildir?


Fiyat istikrarı sağlamak
Tam istihdamı sağlamak
Yüksek büyüme sağlamak
Ödemeler dengesini sağlamak
Dış ticareti sınırlamak

4.Soru

Toplam talep eğrisine göre fiyatlar genel düzeyi ile gelir arafsında nasıl bir ilişki vardır?


Doğru yönlü
Ters yönlü
Önce doğru, sonra tesr yönlü
Önce tesr sonra doğru yönlü
İlişki yoktur

5.Soru

Ekonomik büyümenin belirli bir süre negatif ya da yavaş olmasına ne ad verilir?


Devalüasyon
Enflasyon
Resesyon
Sübvansiyon
Sterilizasyon

6.Soru

Marjinal tasarruf eğilimi (MPS) ve marjinal tüketim eğilimi (MPC) kavramları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


MPS - MPC = 1
MPS + MPC = 1
MPS + MPC < 1
MPS + MPC > 1
MPS = MPC

7.Soru

Fiyat ve ücretlerin dondurulması, sabit döviz kuru, mali disiplin ve parasal reform olmak üzere üç temel amaca dayanan istikrar program hangisidir?


Heterodoks

Ortodoks

İMF tipi

Makroekonomik

Gelirler


8.Soru

Fiyat istikrarının sağlanmasından söz edilince üzerinde durulması gereken kaç temel nokta vardır?


İki
Üç
Dört
Beş
Altı

9.Soru

•Aynı anda hem artan fiyatlar genel düzeyi hem de azalan toplam çıktı miktarı varsa, bu duruma ne ad verilir?


Stagflasyon
Hiperenflasyon
Deflasyon
Enflasyon
Hızlanan enflasyon

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişilerin portföy dağılım kararlarını etkileyen faktörler arasında değildir?


Varlıkların beklenen getirisi
Risk
Varlıkların likiditesi
Varlıkların getiri dönemi
Varlığın gelir fiyat esnekliği

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi serveti tanımlar?


Kişinin yaşamı boyunca gelirlerinden yapmış oldukları tasarruflar ve atalarından kendine miras kalan tasarruflar toplamıdır.

Mal ve hizmetlerin değişimi için harcanan zaman, emek ve çabaların tümüdür

Para olarak kullanılmasa dahi kendi başına bir değer taşıyan varlıkların değişim aracı olarak kullanılması durumundaki varlıklardır.

Ödeme aracı olarak kullanılan ve aynı zamanda kabul edilmesini tamamen kanuni zorunluluktan alan varlıktır

Parasal olmayan bir varlığın ödemelerde kullanılacak bir nakit (para) aracına dönüşmesindeki göreceli hız ve kolaylıktır.


12.Soru

Kişilerin portföy dağılım kararlarını hangisi olumsuz yönde etkileyebilir?


Varlıkların beklenen getirisinin yüksek olması

Riskin düşük olması

Varlıkların likiditesinin yüksek olması

Varlığın getiri vadesinin kısa olması

Varlığın getiri vadesinin uzun olması


13.Soru

GSYH’nin hesaplamasında kullanılan yöntemler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?


Üretim, tüketim
Gelir, üretim, ithalat
Gelir, üretim, harcama
Gelir, tasarruf
Tasarruf, yatırım

14.Soru

Marjinal tüketim eğiliminin (MPC) 0,8 olduğu bir ekonomide 500 birimlik gelir elde eden bir birey ne kadar tasarrufta bulunacaktır?


20
40
60
80
100

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiyat seviyesinin arttığı bir ortamda ekonomik birimlerin kendilerini daha az zengin hissetmesinden kaynaklı olarak daha az mal ve hizmet satın almasını anlatan kavramdır?


Servet etkisi
Toplam talep mekanizması
Gelir etkisi
Faiz oranı etkisi
Döviz kuru etkisi

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi para talebini belirleyen önemli faktörler arasında değildir?


Eğitim düzeyi
Beklenen enflasyon
Reel faiz oranı
Reel gelir
Fiyatlar genel düzeyi

17.Soru

Bankacılık sistemine sağlanan reeskont kredileri üç temel amaç için kullanılmaktadır?


İki
Üç
Dört
Beş
Altı

18.Soru

Cari gelirdeki artışın tamamı değil de bir kısmı tüketime ayrılırsa, marjinal tüketim eğilimi olarak ifade edilen "MPC" aşağıdaki değerlerden hangisi olabilir?


-1
-0.7
0
0.45
1

19.Soru

Makro iktisadın ilgi alanına aşağıdaki temel değişkenlerden hangisi girmez ?


Üretim düzeyi ve ekonomik büyüme
İşsizlik ve istihdam
Yatırım kararları
Enflasyon ve fiyatlar genel düzeyi
Dış ekonomik ilişkiler

20.Soru

Ekonomide piyasa dengelerinin kendi kendine dengeye geleceğini savunan iktisadi politik ekol aşağıdakilerden hangisidir?


Klasik
Keynes
Monetarist
Post Keynesyen
Arz yönlü iktisat