İktisada Giriş 2 Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Yüksek büyüme hızı enflasyonda yükselmeye neden olur.
Fiyat istikrarının sağlanması yüksek oranlı işsizliğe neden olur.
Tam istihdamın sağlanması enflasyonda yükselmeye neden olur.
Ödemeler dengesinin iyileştirilmesi sonucunda milli gelir artar.
Yüksek büyüme hızı sonucunda işsizlik oranı düşer.

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mikro iktisadın analiz konularıdır ?


İhtiyaç, fayda, değer, fiyat kavramları
İhtiyaç, tüketim, fiyat kavramları
İhtiyaç, fayda, tüketim kavramları
Fayda, maliyet, üretim kavramları
Üretim, maliyet, tüketim kavramları

3.Soru

İşsizlik oranının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


İşsiz sayısının toplam nüfusa oranı
İşsiz sayısının toplam işgücüne oranı
Çalışmayan kişi sayısının toplam işgücüne oranı
Toplam nüfus ile toplam çalışan sayısı farkının toplam işgücüne oranı
Çalışma çağındaki nüfus içinde iş bulamayanların oranı

4.Soru

Bir ekonomide hane halklarının, gelir düzeyinde herhangi bir değişim olmaksızın, daha fazla tasarrufta bulunmak istemelerine ne ad verilir?


Milli gelir

Servet

Deflatör

Tasarruf paradoksu

Sızıntılar tasarrufu


5.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi bir ekonomi politikası değildir?


Firmaların fiyatlama stratejileri
Enflasyonla mücadele
Gelir dağılımı
Büyüme
Dış Ticaret

6.Soru

Bankaların para yaratma sürecinde kısmi rezerv bankacılığında Merkez bankasının rolü aşağıdakilerden hangisidir?


Merkez bankası bankaların atıl rezerv oranını belirler.
Merkez bankası bankaların kredi olarak verebilecekleri miktarı belirler.
Merkez bankası para çarpanını belirler.
Merkez bankası, bankaların kasalarında tutmak zorunda oldukları bir maximum rezerv oranı belirler.
Merkez bankası, bankaların kasalarında tutmak zorunda oldukları bir minimum rezerv oranı belirler.

7.Soru

Döviz arz ve talebindeki değişimlerin etkisiyle döviz fiyatlarının yükselmesi ve düşmesi sırasıyla nasıl adlandırılır?


Dövizin değer kazanması/ Devalüasyon

Revalüasyon/ Devalüasyon

Devalüasyon/ Revalüasyon

Dövizin değer yitirmesi/ Dövizin değer kazanması

Dövizin değer kazanması/ Dövizin değer yitirmesi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi para arzındaki büyümenin etkilerinden biridir?


Fiyatlar genel düzeyindeki değişim oranına negatif etki eder.
Reel milli gelirdeki büyümeye negatif yönde etki eder.
Enflasyona negatif etki eder.
Reel faizleri pozitif etkiler.
Servetteki artışları negatif etkiler.

9.Soru

Bir tüketicinin 2000 Türk Lirası olan geliri 2500 Türk Lirası’na çıkmıştır. Bu tüketicinin ortalama tüketim eğilimi 0,7 ise bu dönemdeki tasarruf miktarı kaç Türk Lirasıdır? 


200
400
600
800
1000

10.Soru

Altın sikke Kağıt para Madeni bozukluk Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir mal paradır?


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I, II ve III

11.Soru

AD eğrisine ilişkin olarak yapılan açıklamalarda “Servet etkisi” olarak ifade edilen etki aşağıdaki seçeneklerde verilen kavramlardan hangisinin açıklanmasını olanaklı kılar? 


AD eğrisinin eğimini 
Toplam harcama miktarını  
Toplam üretim düzeyini 
Toplam yatırım düzeyini 
Toplam ihracat düzeyini 

12.Soru

Paranın mal ve hizmetlerin değerini ölçmede ortak bir ölçü birimi olması aşağıdaki para fonksiyonlarından hangisine bir örnektir?


Değişim aracı olması
Hesap birimi olması
Değer muhafaza aracı olması
Tasarruf aracı olması
Finansal yeniliklere olanak tanıması

13.Soru

Servet etkisini yaratan etki aşağıdaki değişkenlerden hangisi arasında ortaya çıkar?


Fiyatlar ve tüketim
Faiz oranı ve yatırım
Döviz kuru ve net ihracat
Faiz oranı ve tasarruflar
Döviz kuru ve ödemeler dengesi

14.Soru

Teknolojik gelişmeler sonucunda:


Uzun dönem toplam arz eğrisi (LRAS) sağa doğru kayar, ama kısa dönem toplam arz eğrisi (SRAS) değişmez.
Ne uzun dönem toplam arz eğrisi (LRAS) ne de kısa dönem toplam arz eğrisi (SRAS) değişmez.
Hem uzun dönem toplam arz eğrisi (LRAS) hem de kısa dönem toplam arz eğrisi (SRAS) sağa doğru kayar.
Kısa dönem toplam arz eğrisi (SRAS) sağa doğru kayar, uzun dönem toplam arz eğrisi (LRAS) değişmez.
Hem uzun dönem toplam arz eğrisi (LRAS) ne de kısa dönem toplam arz eğrisi (SRAS) sola doğru kayar.

15.Soru

Bir firma için iktisadi olarak istihdam miktarının belirlenmesinde dikkate aldığı kural aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


MÜH=MFM
MÜH=AR
AR=TR
MR=MC
MP=TP

16.Soru

Ekonomi politikalarının temel belirleyici aktörü aşağıdakilerden hangisidir?


Devlet
Birey
Firma
Hanehalkı
Dış dünya

17.Soru

Çarpan nasıl tanımlanır?


Bir ekonomide reel toplam çıktının denge düzeyindeki değişiminin, dışsal değişkendeki değişime oranıdır
Bir ekonomide reel toplam çıktının denge düzeyindeki değişiminin, içsel değişkendeki değişime oranıdır
Bir ekonomide reel toplam girdinin denge düzeyindeki değişiminin, dışsal değişkendeki değişime oranıdır
Bir ekonomide reel toplam girdinin denge düzeyindeki değişiminin, içsel değişkendeki değişime oranıdır
Hiçbiri

18.Soru

Bir ekonominin iktisadi anlamda büyümesi aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?


Sermaye stokuna
İşgücü stokuna
Girişimci sayısına
Teknoloji stokuna
Doğal kaynak stokuna

19.Soru

Heterodoks programlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Enflasyon genellikle yavaş yavaş düşer
Döviz kuru sabittir.
Uzun dönemli başarı elde etmek için heterodoks programlar tek başına uygulanmalıdır
Fiyat ve ücretler değişkendir
Ortodoks programlar enflasyonun düşürülmesinde heterodoks programlara göre daha etkilidir

20.Soru

AD eğrisini koordinat sisteminde ifade etsek düşey ve yatay eksen yer alması gereken değişkenler sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır? 


P,Y
P,Q
Y,İ
İ,Y
Ld,Ls