İktisadi Düşünceler Tarihi Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Avrupa kültür ve kimliğinin iki ayağından biri olduğu iddia edilen; buna göre Yahudi-Hristiyan kültür ve gelenek birliğinden söz edilen gelenek aşağıdakilerden hangisidir?


Judeo-Christo Gelenek

Greko-Romen Gelenek

Maddi Kazancın Bilimi

Değer teorisi

Guan Zi


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Merkantalizm'in temel ilkelerinden birisidir?


Eşitlikçilik

Özgürlükçülük

İlericilik

Milliyetçilik

Sömürge Karşıtlığı


3.Soru

  1. Merkantilizme tepki olarak doğmuştur.
  2. Tarıma önem vermiştir.
  3. Dış ticarette ithal ikameci bir politika yaklaşımı izlemişlerdir.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Fizyokrasi akımının özelliklerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I ve III


4.Soru

Sanayi ve ticarete önem veren merkantilizme tepki olarak ortaya çıkan akım aşağıdakilerden hangisidir?


Fizyokrat düşünce

Kameralizm

Külçeci Merkantilizm

Ticari Merkantilizm

Krizohedonizm 


5.Soru

Ortaçağ iktisadi düşüncesini şekillendiren anlayış aşağıdakilerden hangisidir?


Humanizm

Kollektivizm

Merkantilizm

Skolastizm

Emperyalizm


6.Soru

Politika biliminin kurucusu sayılan ekonomi politiği dini hayattan kurtarıp devleti geüçlendirecek kurallar koyan düşünür ve devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?


Niccolo B. Machiavelli

Martin Luther

Adam Simmith

A. Montchretien

Sir Josiah Child


7.Soru

"Herhangi bir zaman diliminde her toplumda her zaman hâkim bir görüş (tez) mevcuttur ve bu görüş onun karşısında kısa zamanda çatışan başka bir görüş (antitez) bulur. Tez ve antitezin çatışması ise daha iyi bir görüş olan sentez’in ortaya çıkmasına sebep olur."Bu düşünceyi ortaya koyan aşağıdakilerden hangisidir?


Smith

Hegel

Mill

Blanc

Sigmond


8.Soru

Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde merkantilizm uygulanmıştır?


İngitere

Amerika

Osmanlı İmparatorluğu

Hollanda

Meksika


9.Soru

Vergi oranlarının artmasıyla iktisadi faaliyetlerin daralacağını, bunun ise vergi hasılatının azalmasına yol açacağını ilk defa ifade eden düşünür kimdir?


Tusi

St. Thomas

Ksefenon

İbn-i Haldun

Platon


10.Soru

Sosyalizmi herkesin işinin olduğu ve her çalışana adil bir ücretin ödendiği sistem olarak tanımlayan aşağıdakilerden hangisidir?


Luis Blanc

David Ricardo

George Sorel

Saint Simon

Adam Smith


11.Soru

"Laisser faire, laissez passer” yani "bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" ideolojisini devam ettiren iktisadi düşünce aşağıdakilerden hangisidir?


Skolastik Düşünce

Liberal İktisadi Düşünce

Klasik İktisadi Düşünce

Neo-Klasik İktisadi Düşünce

Sosyalist Düşünce


12.Soru

Kendinden önceki klasik iktisatçıların ve daha önce yaşayan yazarların düşüncelerini ayrıntılı bir biçimde gözden geçirerek, bu düşüncelerin iyi bir sentezini yapmak suretiyle iktisadi düşünceler tarihinde çok önemli bir yere sahip olan iktisatçı-düşünür hangisidir? 


David Ricardo.

Thomas Malthus.

John Stuart Mill.

Adam Smith

Jean Babtiste Say.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temel prensibi bireyin özgürlük alanının olabildiğince geniş tutulması olan Anarşizmin temsilcilerinden biridir?


Albertus Magnus

Joseph Proudhon

Luis Blanc

Thomas Gresham

William Petty


14.Soru

Günümüzde kullanılan girdi-çıktı tablosunun öncüsü kimdir ve tablonun adı nedir?


Papaz Galiani ve "Della Moneta" tablosu

Vincent de Gournay ve "Bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler" tablosu

Turgot ve “değer teorisi” tablosu

Morelley ve “Code de la Nature” tablosu

Quesnay ve "Ekonomik" Tablosu


15.Soru

Karl Marx’a göre ekonomik büyümeyi neler belirler?


Emek verimliliği ve eğitim

Yatırım oranları ve ekonomik kar

Teknolojik değişim ve emeğin ücreti

Teknolojik değişim ve çevre bilinci

Teknolojik değişim ve ölçeğe göre artan verim


16.Soru

"Say yasası" aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Kullanım değeri faydaya eşittir

Her arz kendi talebini yaratır

Toplam rant toplam gelire eşittir

Doğal ücret piyasa ücretine eşittir

Piyasa fiyatı doğal fiyata eşittir


17.Soru

Fizyokratlara göre zenginliğin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?


Bilim

Teknoloji

Sanayi

Tarım

Ticaret


18.Soru

Tarihsel değişimin en önemli belirleyicisinin materyalistik ya da ekonomik değişim olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


L.Blanc

E.Bernstein

G.Sorel

J.Proudhon

K.Marx


19.Soru

Toplumsal sorunların temelinde özel mülkiyet sisteminin olduğunu; din ve cinsiyet ayrımının olmadığı ada devletinde mülkiyetin ortak olup üretime herkesin katılacağını öne süren düşünür kimdir?


Thomas More.

Karl Marx.

Saint Simon.

Thomas Campanelle.

Eflatun.


20.Soru

Alman Tarihçi Okulu, klasik iktisada hangi eleştiriyi getirmiştir?


Klasik iktisadın ortaya koyduğu ilkeler ve uyguladığı tümdengelimci, soyutlayıcı yöntem açısından eleştiriyorlardı.

Klasik iktisadın analizlerin evrensellikten uzak olduğu iddiasındaydı.

Klasik iktisadın içsel çelişkileri ile çökeceğini savunuryordu.

Hızla çoğalmakta olan işçi sınıfına sosyalist ihtilal gibi bir hedef gösteriyordu.

Klasik iktisadı dönemin sosyal-ekonomik sonuçları açısından eleştirmişlerdi.