İktisadi Düşünceler Tarihi Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Birinci Sanayi Devrimi hangi ülkede başladı?


Amerika

İngiltere

Kanada

Hindistan

Rusya


2.Soru

Ütopik sosyalistler farklı görüşlere sahiptirler. Bu düşünürleri bir araya getiren birçok ortak nokta mevcuttur. Hükümetlerin geleneksel rollerini bir kenara bırakıp üretim yönetimi ile ilgilenmesi gerektiğine ve bunun sonucunda rekabetin ortadan kalkacağına inanan düşünür kimdir?


Saint Simon (1760-1825)

Charles Fourier (1772-1837)

Robert Owen (1771-1858)

Simonde de Sismondi (1773-1842)

Karl Rodbertus (1805-1875)


3.Soru

“Nüfus Artış Kanunları Üzerinde Bir Deneme” adlı eserin müellifi kimdir?


Thomas Robert Malthus (1766-1834)

Adam Smith (1723-1790)

John Stuart Mill 

Immanuel Kant (1724-1804)

David Ricardo (1772-1823)


4.Soru

Miktar Teorisi ilk kez hangi iktisatçılar tarafından formüle edilmiştir?


Merkantilistler

Fisyokratlar

Klasikler

Keynesyenler

Monetaristler


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Marx'a göre üretim güçlerinden biri değildir?


Kalifiye emek

Bilimsel bilgi

Fiziksel sermaye

Teknoloji

Kişiler arası ilişki


6.Soru

I. Ne üretilecek II. Nasıl üretilecek III. Ne zaman üretilecek Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri iktisadın temel soruları arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


7.Soru

Devletin en önemli işlevinin, yöneticilerin seçimi ve denetim olduğunu vurgulayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Aristo

Platon

Kautilya

Guan Zi

Schumpeter


8.Soru

Merkantilist doktrin ve politika, hangi unsurun kurulmasında önemli rol oynamıştır?


Çağdaş devletler.

Modern eyaletler.

Özerk yönetimli bölgeler.

Çağdaş iktisadi entegrasyonlar.

Modern milli devletler.


9.Soru

İktisatta azalan verimler yasasını bulan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Turgot

Bodin

Petty

Quesnay

Smith


10.Soru

“Külçeci Merkantilizm” hangi ülkeye aittir ve anlamı nedir?


Amerika ve petrol politikası

Fransa ve maden politikası

Almanya ve hazine politikası

İngiltere ve endüstri politikası

İspanya ve koloni politikası


11.Soru

Merkantilizm aşağıdaki dönemlerin hangisinde egemen düşünce olmuştur?


11.-12. yy.

15.-18. yy.

13.-15. yy.

18.-19. yy.

18.-21. yy.


12.Soru

İktisadi alandaki düşünceleriyle Avrupa Ortaçağ'ında 500 yıllık bir kopukluğa son veren ve Summa Theologica (Hıristiyan İlahiyatının Özeti) isimli kitabın yazarı düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Albertus Magnus

Roger Bacon

St. Thomas Aquinas

Nicolas Oresmius

Sir Thomas Gresham


13.Soru

Temel felsefesi mamul mal ihracatını teşvik etmek, buna karşılık mamul mal ithalatını engellemek olan merkantilist düşüncenin ithalatı hor gören, ihracatı teşvik eden ve dolayısıyla avantajlı bir dış politikaya sahip olabilme isteğinin egemen olduğu uygulama literatürde ne olarak adlandırılmıştır?


Kapitalizm.

Bullionizm.

Serbest ticaret.

Korumacılık.

Serbest piyasa.


14.Soru

"Sosyalizm" terimini yazılarında ilk kez kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


S.Sismondi

L.Blanc

D.Ricardo

K.Rodbertus

A.Smith


15.Soru

Verilen Merkantalist uygulamasının adlandırılması ile ülke eşleşmelerinden hangisi doğru olarak verilmiştir?


Ticari Merkantilizm - İngiltere

Külçeci Merkantilizm - Fransa

Kameralizm - İspanya

Sanayi Merkantilizmi - İngiltere

Colbertizm - İspanya


16.Soru

Gazali'ye göre aşağıdakilerden hangisi adil fiyatı açıklar?


Maliyete eşit olan fiyat

Faydaya göre fiyat

Rayiç fiyata eşitlenmiş fiyat

Ortalama fiyat

Kar marjı düşük fiyat


17.Soru

“Sermaye biriktirilmiş emektir” görüşü aşağıdaki hangi iktisatçıya aittir?


Adam Smith

David Ricardo

Gustav Schmoller

Karl Marx

Jean Baptiste Say


18.Soru

“Bütün para kazanma yolları arasında doğaya en aykırı olanı faizdir” görüşü aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?


Caton

Aristo

Oresme

Tusi

Platon


19.Soru

Kapitalizme alternatif olarak ortaya atılan sistem aşağıdakilerden hangisidir?


Fizyokrasi

Klasisizm

Merkantilizm

Sosyalizm

Faşizm


20.Soru

İşçilerin burjuvazi tarafından sömürüldüğünü öne süren ve kapitalizmi eleştiren Karl Marx'a göre,  işçinin sömürülmesinin nedeni nedir? 


İşçilerin üretim araçlarına sahip olmasıdır.

Burjuvazinin üretim araçlarına sahip olmamasıdır.

Devletin üretim araçlarına sahip olmasıdır.

İşçilerin üretim araçlarına sahip olmamasıdır.

Devletin tüm üretim araçlarına sahip olmamasıdır.