İktisadi Düşünceler Tarihi Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Belli bir bilim topluluğu tarafından paylaşılan bütün inançları, değerleri ve teknikleri kapsayan kavram hangisidir? 


Sentez.

Paradigma.

Analiz.

Teori.

Çözümleme.


2.Soru

Klasik iktisada bir tepki veya alternatif düşünce oluşturan ve dönemin sosyal-ekonomik sonuçlarını öne çıkaran; klasik iktisadın yani kapitalizmin içsel çelişkileri ile çökeceğini savunan iktisadi düşünce hangisidir? 


Milli İktisat Doktrini.

Marksist Sosyalist Düşünce.

Liberal iktisadi düşünce. 

Fizyograt düşünce.

Merkantilist düşünce.


3.Soru

I. Antikitenin, aristokrat, özgür kesimi, çalışmayı ve her türlü iktisadi faaliyeti küçük görmüşlerdir. 

II. Siyasi yöneticilik, askerlik, kahramanlık ve dinî statüler toplumların değer verdiği ve ödüllendirdiği faaliyetlerdir. 

III. Statü ve toprak mülkiyeti arasında doğrudan bir ilişki olduğu söylenemezdi.

Eski Roma'da toplumsal sınıflar hakkında verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


4.Soru

İnsanlık tarihinin ilkel, feodal ve modern olarak üç döneme ayıran Sosyalist düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Simonde de Sismondi

Karl Marx

Eduard Bernstein

Georges Sorel

Robert Owen


5.Soru

Ksenenefon'un oikonomikos kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?


Ticaretin ilkeleri

Toplumun yönetim ilkeleri

Hane halkının yönetim ilkeleri

Halkın yönetim ilkeleri

Devlet hazinesinin yönetim ilkeleri


6.Soru

Toplumsal, siyasal ve ekonomik güçlerle çevresel faktörlerin belirleyici olduğu zamana ya da mekana göre değişebilen bir doğrunun varlığını savunan iktisadi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Absultist yaklaşım

Pozitivist yaklaşım

Realist yaklaşım

Relativist yaklaşım

Materyalist yaklaşım


7.Soru

Bilimde kesin doğrularla, kesin yanlışların olamayacağını ileri süren; bilimde, doğruluğu garantileyecek, evrensel ve rasyonel yöntemler olmadığını söyleyen; dolayısıyla, bilimin kesin ve değişmez bir yöntemine karşı çıkan felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?


 Adam Smith (1723-1790)

John Maynard Keynes (1883-1946)

Josef Alois Schumpeter (1883-1950)

Thomas Samuel Kuhn (1922-1996)

İmre Lakatos (1922-1974)


8.Soru

“Utopia” adını taşıyan eser kime aittir?


Thomas More (1478-1535)

Thomas Mann (1875 – 1955)

Thomas Campanelle (1568-1638)

Saint Simon (1760-1825)

Charles Fourier (1772-1837)


9.Soru

I. Adam Smith'e göre ücret, rant, kira ve kâr şeklinde dört tür gelir elde edilebilir.

II. Rant toprağı elinde tutanların aldıkları bir tekel fiyatıdır.

III. Ücret, işverene bağlı olarak, üretimin sonucuna bakılmaksızın önceden belirlenen emeğin bedelidir.

Gelir teorisi ile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


10.Soru

Verilen sosyalistlerden hangisi revizyonist sosyalizmi savunmuştur?


Charles Fourier

Saint Simon

Simonde de Sismondi

Eduard Bernstein

Louis Blanc


11.Soru

Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi Müdahaleci-Devletçi Sosyalizm'in öncülerinden birisi olmuştur?


S.Simon

C.Fourier

R.Owen

S.Sismondi

D.Ricardo


12.Soru

Fizyokratların tablosuna göre ekonomide aşağıdakilerden hangisi kısır sınıftan değildir?


Köylüler

Zanaatkarlar

Tüccarlar

Sanayiciler

Kapital Sahipleri


13.Soru

  1. Tek taraflı bir politika oluşu
  2. Tarıma önem vermeyişi
  3. Altın çıkışını önlemek için ekonominin her alanına müdahale edilişi

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Merkantilizm'in aldığı eleştirilerdendir?


Yalnız II

Yalnız III

I ve III

II ve III

I, II ve III


14.Soru

İşlenebilir ve kullanılabilir toprakların kimyasal ve tarımsal özellikleri, coğrafi konumları, hammadde temini ve toprak verimliliğindeki farklılıklar nedeniyle ortaya çıkan ranta ne ad verilir?


Diferansiyel rant

Kıtlık rantı

Mutlak rant

Maden rantı

Tekel rantı


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Merkantilizmin temel ilkelerinden biridir?


Faydacılık

Muhafazakarlık

Kuşkuculuk

Milliyetçilik

Özgürlükçülük


16.Soru

Gazali'nin iktisadi ve sosyal refahı ifade etmek için tercih ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Makalat

Menkıbe

Mashalat

Menakıbname

Tadbir al-manzil


17.Soru

Marx’ın hangi konudaki görüşüne göre sermaye birikimindeki artışlar emek talebinin artmasına ve bu artışında ücretlerin artması sonucu kârların azalmasına sebep olur?


Azalan Kâr Oranları

Konjonktürel Dalgalanmalar ve Krizler

Piyasa Yoğunlaşması ve Sermayenin Merkezileşmesi

Yedek Sanayi Ordusu

Piyasa Yoğunlaşması ve Sermayenin Merkezileşmesi


18.Soru

İlk kez fiyatların yükselmesini tedavüldeki altın miktarının artmasına bağlayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


Keynes

Friedman

Bodin

Smith

Samuelson


19.Soru

Aşağıdaki ekonomik görüşlerden hangisinde milliyetçilik düşüncesi önemlidir?


Klasik iktisat

Merkantilizm

Fizyokrasi

Keynesyen iktisat

Kurumcu iktisat


20.Soru

İyi bir toplumun, kooperatifler şeklinde organize olmuş ve herkese minimum gelirin garanti edildiği toplum olduğu görüşünde olan düşünür hangisidir? 


Karl Marx.

Thomas More.

Charles Fourier.

Saint Simon.

Robert Owen.