İktisadi Düşünceler Tarihi Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Veblen'in iki gruba ayırdığı ekonomik kurumlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


İthalatçı-İhracatçı

Teknolojik-Geleneksel

İşgücüne dayalı-Teknolojiye dayalı

Üretken-Açgözlü

Paylaşımcı-Sömürücü


2.Soru

Aşağıdaki isimlerden hangisi yeni klasik iktisadın İngiltere'deki temsilcilerindendir?


Robert Lucas Jr

Thomas Sargent

Patrick Minford

Edward Prescott

Neil Wallace


3.Soru

İktisadi değerlerin sahiplenebilme hakkının bireyler arasında değiştirilmesi ve bireylere özgü bu hakların uygulanabilmesi sırasında ortaya çıkan maliyete ne ad verilir?


Üretim maliyeti

Amortisman

İşlem maliyeti

Tüketim maliyeti

Katma değer maliyeti


4.Soru

İsrafçı tüketimi inceleyen iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


Adam Smith

David Ricardo

Thortein Bunde Veblen

Thomas Robert Malthus

Jean Baptiste Say


5.Soru

Keynes sanayi devriminin bütün ekonomik ve sosyal sonuçlarının ortaya çıktığı yıllarda yaşamıştır, ayrıca Marksist heterodoks yaklaşımın uygulanmasıyla görülen pek çok sonucu da gözlemlemiştir. Keynes’e göre batı ekonomilerinin bu dönemde sorunu nedir?


Batı dünyasının özel sektöre dayalı ekonomiler olması.

Batı ekonomilerinin büyüme oranının hızla düşüyor olması.

Nüfus oranlarının düşmesi ve Birinci dünya savaşının başlaması.

Çoğu kısmı sömürgeleştirilmiş olan dünyada gelir getirecek alanın kalmamış olması.

Sanat üretiminin artmaması, ticaretin bir türlü gelişmemesi ve ekonomide yeni kontrol yöntemlerinin bulunamaması.


6.Soru

Keynes'e göre sermayenin bir firmanın gelecekteki gelirlerine yapacağı katkı aşağıdakilerden hangisine veya hangilerine bağlıdır?

  1. Yeni sermayenin kullanımıyla birlikte ortaya çıkacak ücretlerdeki artış ve ham madde maliyeti
  2. Sermayenin üretkenliği
  3. Firmanın sattığı ürünün fiyatına yapacağı katkı


Yalnız III

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


7.Soru

I- Rasyonellik II- Maksimizasyon ilkesi III- Tümdengelim yöntemi IV-Değerin nihai kaynağı IV- Emek - değer teorisi Yukarıda verilenlerden hangileri Neoklasik İktisadın esasları arasında yer alır?


I ve II

II ve IV

I, II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV


8.Soru

Emeğin sermaye ile ikamesi sonucu ortaya çıkan işsizliğe ne denir?


Geçici işsizlik

Gizli işsizlik

Teknolojik işsizlik

Mevsimsel işsizlik

Yapısal işsizlik


9.Soru

Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi eski kurumcu iktisadın kurucularındandır?


Marc Tool

John K. Galbraith

Paul D. Bush

Waren J. Samuels

Thorstein Veblen


10.Soru

İktisat teorisini; “tarihsel, iktisadi, siyasal ve sosyal olayların içgüdesel-alışkanlıklara bağlı insan davranışları tarafından biçimlenen grup özellikleri tarafından belirlenir” olarak tanımlayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


Gustav Schmoller

John Bates Clark

John Rogers Commons

Ronald Coase

Thortein Bunde Veblen


11.Soru

Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi Yeni Kurumcu İktisat ekolünün görüşlerini benimsemez?


John K. Galbraith

Gunner Myrdal

Marc R. Tool

D. Bush

Thorstein B. Veblen


12.Soru

Monetarizm kavramı ilk olarak hangi iktisatçı tarafından kullanılmıştır?


John Maynard Keynes

Karl Brunner

Milton Freidman

John Fraser Muth

Patrick Minford


13.Soru

Tam rekabet piyasası ve tekel piyasasının yanında yeni bir model olan Tekelci Rekabet Teorisi'ni ortaya atan ABD'li iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


Joan Robinson

Knut Wicksell

Irving Fisher

Eugen Von Böhm-Bawerk

Edward Hastings Chamberlin


14.Soru

Literatürde tam rekabet piyasası ile tekel piyasası arasında tanımlanabilecek bir piyasada firmalar, birbirinin aynısı olmayan ama tüketicinin aynı ihtiyacını karşılayan, yani birbiri yerine ikame edilebilir özellikler taşıyan ürünler üretirler ve ürünlerini sanki rakip firmalarınkinden çok değişikmiş gibi farklılaştırır, tüketicinin kendi malları yerine diğer malları satın almaması için reklam ve tanıtım yaparlar. Bu piyasa hangisidir?


Tekelci rekabet piyasası.

Tam rekabet piyasası.

Tekelci piyasa.

Oligopol piyasası.

Rekabetçi piyasa.


15.Soru

Ekonomik birimler doğru modeli ve onun parametrelerini bilirler; politika yapımcılarının bütün reaksiyonlarını hesaba katarlar.

Yukarıda sözü geçen hipotez aşağıdakilerden hangisidir?


Uyumcu Beklentiler Hipotezi

Doğal İşsizlik Oranı Hipotezi

Etkin Piyasa Hipotezi

Rasyonel Beklentiler Hipotezi

Yaşam Boyu Gelir Hipotezi


16.Soru

Ekonominin eksik istihdam ve potansiyel üretim seviyesinin altında olmasına karşılık genel fiyat seviyesinin yükseldiği duruma ne ad verilir?


Stagflasyon

Enflasyon

Spekülasyon

Realizasyon

Nominalizasyon


17.Soru

I- Tarihçi Okul, yerleşik iktisadın doğal düzen varsayımına dayalı olarak bütün toplumlarda benzer yasaların olduğu ve iktisat biliminin bu yasaları ortaya çıkarmakla görevli olduğu tezine karşı çıkar. II- Tarihçi Okula göre toplumsal kurallar zaman içinde değiştiği için, bütün zamanlarda geçerli toplumsal kuralları keşfetme gayreti doğru değildir. III- Öncüleri arasında W. Rosher, B. Hildebrand ve K. Knies gibi düşünürlerin bulunduğu Alman Tarihçi Okulunun en ünlü temsilcileri G. Schmoller ve W. Sombart'tır. IV- Tarihçi okulun mensupları eserlerinde "bırakınız yapsınlar" doktrininin savunusunu geliştirmişlerdir. Tarihçi Okul'a ilişkin olarak yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II ve III

II, III ve IV


18.Soru

Neoklasik iktisadın en önemli isimlerinden biri olan Irving Fisher'e göre dolaşımdaki para miktarındaki artış aşağıdakilerden hangisinde aynı oranda artışa yol açar?


Talep

Enflasyon

Arz

Maliyet

Ücret


19.Soru

Milton Friedman’ın geliştirdiği Monetarizm diğer adıyla "Modern Miktar Teorisi" parasal konulara eğilen bir yaklaşımdır bu yaklaşım parayı nasıl tanımlamıştır?


Piyasadaki para miktarı sabittir.

Para bir problemdir ve miktar teorisi önemlidir.

Bankacılık sistemi sebebiyle para miktarı sabittir.

Fisher tipi yaklaşım para ve tahvil kavramlarını açıklar.

Parasal büyüme ile reel büyüme arasında sonuçsalcı bir ilişki vardır.


20.Soru

Firma davranışlarının çözümlenmesinde marjinal değerleri kullanan ve monopol teorisine ilk
önce katkıda bulunan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


Johann H. Von Thünen

F. Herman Gossen

Jules Dupuit

Augustin Cournot

Stanley Jevons