İktisadi Düşünceler Tarihi Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Matematiksel iktisadın yanı sıra fayda teorisine de önemli katkı sağlayarak kayıtsızlık eğrilerini ilk dile getiren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


Walras

Pareto

Edgeworth

Adam Smith

David Ricardo


2.Soru

19. yüzyılda soyutlamacı ve neoklasik iktisada ilk tepkileri veren Tarihçi Okulun temel savı aşağıdakilerden hangisidir?


Zaman ve mekandan bağımsız bir iktisadi açıklama olamaz.

Mülkiyet haklarına dokunulamaz.

Toplumsal değişimi sağlayan evrimselliktir.

Tüm bireyler rasyoneldir.

İktisat, hayatın belirlenmesinde en önemli unsurdur.


3.Soru

Monetaristlerin "doğal işsizlik" hipotezi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Devletin istihdam programları, belli bir zaman sonra işsizliğin azalmasına neden olmaktadır

Ekonomi her zaman tam istihdam düzeyinde dengededir

Doğal işsizliğin sona erdirilmesi için işsizlik tazminatının artırılması gerekir

Harcamaları arttırarak işsizliği azaltma çabaları uzun vadede sonuç verir

İnsanlar, daha iyi bir iş arama veya işsizlik yardımından yararlanmaları neticesinde belirli bir süre işsiz kalabilirler


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Edmund S. Phelps’ın İsveç Lund Üniversitesi’nde verdiği
konferansın yayınlanan kitabında yedi okul'a indirgediği makroiktisadi düşünce okulları arasında yer almaz?


Keynes makroiktisadı

Monetarist/Paracı Gelenek

Yeni Keynesgil okul

Yapısal okul

Neo Marksist Okul


5.Soru

Keynes'e göre bir ekonomideki istikrarsızlıkların temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Planlanan yatırımdaki değişiklikler

Ücretlerdeki dalgalanmalar

Para arzındaki değişiklikler

Faiz oranlarının artması

Bütçe açıkları


6.Soru

Keynes'e göre iktisadi dalgalanmaların nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Tüketici davranışlarındaki belirsizlik

İthalata olan yönelim

Para arzında meydana gelen artış

Planlanan yatırımlardaki sürekli değişim

Kamu harcamalarındaki değişim


7.Soru

Rasyonel Beklentiler Teorisi'ne göre para arzının artırılması milli gelir ve istihdam düzeyini nasıl etkilemektedir?


Milli geliri ve istihdam düzeyini artırır.

Milli geliri ve istihdam düzeyini düşürür.

Milli geliri düşürür, istihdam düzeyini artırır.

Milli geliri artırır, istihdam düzeyini düşürür.

Milli geliri ve istihdam düzeyinde önemli bir değişiklik yaratmaz.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Keynes'in Monetaristler tarafından eleştirildiği konudur?


Keynes’in uzun dönemi ihmal etmesi ve kamu politikalarını göz ardı etmesi.

Keynes’in mikroiktisat yerine makroiktisat konuları olan büyüme ve enflasyona ağırlık vermesi.

Keynes’in geleneksel temeller itibariyle iktisadi düşünce okullarının analizlerini yok kabul etmesi.

Keynes’in ideolojik olarak mikroiktisatta uzlaşma yoluna gitme yerine değişen durumlara odaklanmış olması.

Keynes’in nominal milli gelir düzeyini yok sayarak meydana gelecek değişmelerde parasal faktörlere değinmemiş olması.


9.Soru

I. Milton Friedman tarafından ortaya atılmıştır. II. Sürekli gelirin tanımı uzun dönemde beklenen ortalama gelir şeklindedir. III. Bireylerin gelir beklentilerini rayonel bir biçimde oluşturduğunu varsayar. Sürekli gelir hipotezi ile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


10.Soru

Değer yalnızca nihai düzeydeki faydaya bağlıdır görüşünü ileri sürerek emek-değer teorisine itiraz eden iktisatçı hangisidir?


Stanley Jevons.

Carl Menger.

F. Herman Gossen.

Leon Walras.

Francis Ysidro Edgeworth.


11.Soru

Gelir ile tüketim arasında nasıl bir ilişki vardır?


Sabit

Değişken

Negatif

Pozitif

Önce artan sonra azalan


12.Soru

1890 yılında en önemli eseri olan Ekonominin İlkeleri adlı kitabının yayımlanmasına kadar görüşlerini daha sonra Cambridge sözlü açıklama
geleneği hâline gelen konferans ve sohbetleri sırasında öğrencilerine ve meslektaşlarına aktaran,  Ekonominin İlkeleri adlı kitabından sonra Sanayi
ve Ticaret (Industrly and Trade, 1919) ve Para Kredi ve Ticaret (Money Credit and Commerce, 1923) en önemli kitaplarının da yazarı olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Eugen Von Böhm-Bawerk

Irving Fisher

Knut Wicksell

Alfred Marshal

Edward Hastings Chamberlin


13.Soru

İnsanların tercihlerinde, kendilerine en az maliyet yükleyecek ve en fazla fayda veya kazanç sağlayacak
seçenekleri tercih etmeleri hangi kavramla açıklanır?


Rasyonellik İlkesi

Maksimizasyon İlkesi

Marjinallik ilkesi

Devrimsellik ilkesi

Fayda ilkesi


14.Soru

Tüketim ve yatırım harcamalarının cari gelire eşit olduğu düzey aşağıdakilerden hangisini belirler?


Ortalama gelir

Marjinal gelir

Denge ulusal gelir

Dış denge

Firma dengesi


15.Soru

"Eğer 2018 yılında enflasyon %20 seviyesinde ise 2019 yılına gelindiğinde bireyler enflasyonun yine %20 seviyesinde olacağını düşünürler. Eğer 2018 'de enflasyon %20'nin altına düşerse bireyler 2019 yılında da benzer bir düşüş olacağına inanırlar".

Yukarıdaki önerme hangi teorinin görüşlerini açıklamaktadır?


Uyumcu beklentiler teorisi

Klasik iktisat teorisi

Yeni klasik iktisat teorisi

Politika etkisizliği teorisi

Rasyonel beklentiler teorisi


16.Soru

Keynes'e göre bir ekonomide üretim düzeyini ve istihdamı belirleyen temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Para arzı

Faiz düzeyi

Toplam talep

Beklentiler

Vergiler


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Keynes'e göre toplam harcamaların aşırı yüksek olmasından kaynaklı ortaya çıkan enflasyonla mücadele etmek için yapılması gerekenlerden değildir?


Harcamalar azaltılmalı

Vergiler arttırılmalı

Vergiler azaltılmalı

Faiz oranı yükseltilmeli

Para arzı kısılmalı


18.Soru

Marjinalistlere göre bir malın değerini belirleyen aşağıdakilerden hangisidir?


Kar

Maliyet

Arz

Fayda

Sermaye


19.Soru

Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi Yeni Keynesgil İktisatçılar arasında yer almaz?


Edmund Pheps

Gregory Mankiw

Robert Gordon

Robert Lucas

Alan Blinder


20.Soru

Kuurmcu iktisat açısından bir kurumdan bahsedebilmek için aşağıdakilerden hangisinin varlığı zorunludur?


Etik

Yaptırım

Süreklilik

Yasallık

Formellik