İletişim Araştırmaları Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bilimsel araştırmalarda; hakkında araştırma yaptığımız, belirli bir konuda elde edilen bulguları genellemek istediğimiz kitlenin bütünü aşağıdakilerden hangisidir?


Değişken

Teori

Örneklem

Evren

Nirengi


2.Soru

Belirli özelliklere göre seçilen hanelerin evlerindeki televizyonlara ölçüm cihazı takılarak gerçekleştirilen panel araştırması aşağıdakilerden hangisidir? 


Mecra ölçer 
TV ölçer 
Grup ölçer 
Günlük ölçer
Medya ölçer 

3.Soru

Fokus grup doğal olmayan bir ortamda hedef kitleye uygun olarak seçilen kaçar kişilik bir grup ile gerçekleştirilen görüşmelerdir?


3-9

6-12

2-4

4-8

6-8


4.Soru

Bilimsel bir raporlarda sınırlılık aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilerek açıklanır?


Gelecek araştırmalar için öneriler
Güvenilirlik
Veri
Gelenek
Tekrarlanabilirlik

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi On sekizinci yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan ve bireyin aklına verilen önem ile yeniden bilimsel çalışmaların başlamasına zemin oluşturan yaklaşımdır?


Dinsel-dogmacı felsefe
Ekonomik felsefe
Sosyal felsefe
Aydınlanma felsefesi
Karma felsefe

6.Soru

Reklam mecrası iletişim araştırmaları kapsamında; günlük, grup ölçer ve kişi ölçer olmak üzere üç farklı yapıda ölçüm yöntemiyle yapılan iletişim araştırmaları, hangi yayın-yayın ortamı için geçerlidir?


Televizyon İzleme Araştırmaları

Radyo Dinleme Araştırması

Gazete Okurları Ölçümü

Dergi Okurları Ölçümü

Açıkhava Reklam Kanalları Etkinlik Araştırması


7.Soru

Anket hangi görüşme türünün yaygın kullanılan ismidir?


Yapılandırılmış görüşme
Yarı yapılandırılmış görüşme
Yapılandırılmamış görüşme
Derinlemesine görüşme
Odak grup görüşmesi

8.Soru

nüfusun genel özelliklerini yansıtan, yani nüfusun bütününü temsil niteliği taşıyan, yeterli büyüklükteki şeçilmiş nüfus parçasına ne ad verilir?


Örneklem

Evren

Hipotez

Teori

Bilim


9.Soru

Kültürlerarası karşılaştırmalar, toplumların örgütlenme yapıları ve toplumsal olguların karşılaştırmaları ile ilgilenen bilim dalı, aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyoloji

Sosyal Psikoloji

Psikoloji

Antropoloji

Siyaset Bilimi


10.Soru

Daha önce farklı araştırmaların gözlemleri sonucu elde edilmiş verilere ne ad verilir?


Değişken

Birincil veri

İkincil veri

Evren

Örneklem


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi alternatif bilgi kaynaklarından biri değildir?


Otorite

Bilim

Gelenekler

Dedikodu

Bireysel deneyimler


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılan çalışmalar genellikle ilk iletişim araştırmaları olarak kabul edilmektedir?


Sümerler

Aristoteles

Herakleitos

Toffler

Lazarsfeld


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ön-Test Araştırmasının faydalarından biridir?


Ürüne/Reklama karşı tutumlar

Marka imajına etkisi

Reklamdan yada markadan hoşlanma

Ürünün/Reklamın hissettirdikleri

Markaya karşı tutum


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de açılan ilk özel gazetecilik okuludur?


İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü

İstanbul Özel Gazetecilik Okulu

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu

Anadolu Üniversitesi Basıl Yayın Yüksek Okulu


15.Soru

Hakkında araştırma yaptığımız, belirli bir konuda niteliğini öğrenmek istediğimiz kitlenin bütününe ne ad verilir?


Örneklem

Araştırma

Hipotez

Evren

Teori


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi literatür sunumunun yapılma amacını açıklar?


Araştırmacının kavrayışının gelişmesi, neyi, hangi kapsamda ve nasıl araştıracağını belirlemesi için yapılır.
Yeni araştırmacılar için başlangıçtaki en büyük zorluk olan çok büyük hacimdeki literatürden uygun kaynakları seçebilmek için yapılır.
Okunacak literatürün sınırlanmasına yardımcı olmak adına yapılır.
Araştırmacının alanda neyin eksik olduğunu görebilmesi ve ne yapabileceği bilincine ulaşması için yapılır.
Yapılan yeni araştırmanın amacına, önemine ve katkısına dayanak olacak önceki araştırmaların serimi amacıyla yapılır.

17.Soru

"Yakın zamanda güvenilir kaynağın sunduğu içerik daha güçlü bir şekilde kabul görürken zaman ilerledikçe güvenilmeyen kaynak tarafından sunulan içeriğin reddedilmesi azalmaktadır" şeklinde özetlenen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kaynak geçişi

Kaynak güvenirliği

Uyutucu etki

Süreç

Zaman geçisi


18.Soru

Gözlem yaparken gördüklerinize anlam yükleyebilmek için daha önce bildiğiniz yerleri _________ alarak bilmediğiniz yerleri _________ ve bu bilmediğiniz yerlerin özelliklerini _________ çalışırsınız.

 

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere gelmesi gereken kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru sırada verilmiştir?


olgu - merak - sınamak

merak - olgu - sınamak

nirengi - keşfetmeye - anlamaya

nirengi - açıklama - keşfetmeye

keşif - olgu - sınamak


19.Soru

“Bu nedir” sorusu bilimde hangi amaca karşılık gelir?


Kavramsallaştırma
Tümdengelim
Sınama
Gözleme
Tekrarlama

20.Soru

Kültürlerarası karşılaştırmalar, toplumların örgütlenme yapıları ve toplumsal olguların karşılaştırmaları ile ilgilenen bilim dalı, aşağıdakilerden hangisidir?

 


Sosyoloji

 

Sosyal Psikoloji

 

Psikoloji

 

Antropoloji

 

Siyaset Bilimi