İletişim Araştırmaları Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi son-test araştırmalarında yer alan unsurlardan biri değildir?


Ürüne/Reklama karşı tutumlar

Reklamdan yada markadan hoşlanma

Ürünün/Reklamın hissettirdikleri

Markaya karşı tutum

Önyargı oluşturma


2.Soru

İletişim bilimleri genel olarak hangi bilim kategorisinde değerlendirilmektedir?


Eğitim bilimleri
Sağlık bilimleri
Fen bilimleri
Sosyal bilimler
Mühendislik bilimleri

3.Soru

Büyük alışveriş merkezlerinin zeminlerindeki, toplu taşıma araçlarının üzerlerindeki, bina cephesi reklam panoları aşağıdaki reklamlardan hangisi içinde yer almaktadır?


Grafiti

Açıkhava reklamcılığı

Grafik reklamcılığı

Pano reklamcılığı

Reklamcılık


4.Soru

Yarı yapılandırılmış görüşme, yapılandırılmış görüşme ve odak grup görüşmeleri gibi gözlem çeşitleri aşağıdaki araştırma yöntemlerinin hangisi içinde yer alır?


Nitel araştırma

Araştırma

Nicel araştırma

Deneysel araştırma

Veri toplama


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bulgu kavramıyla ilişkili bir kavram değildir?


Veriler amaç doğrultusunda seçilir

Veriler amaç doğrultusunda sınıflanır

Veriler amaçlar doğrultusunda ilişkilendirilir

Verile ham halleriyle bulgu olma niteliğine kavuşabilir.

Veriler amaca göre işlenerek (analiz edilerek) daha üst soyutlama seviyesine ulaşırlar.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  bireylerin sınırsız tüketim arzu, istek ve ihtiyaçlarının sınırlı kaynaklar ile en tatmin edici biçimde nasıl gerçekleştirileceği konusunda insanları aydınlatır?


Sosyal psikoloji

Antropoloji

Sosyoloji

Ekonomi

Psikoloji


7.Soru

"Bütün kediler bıyıklıdır" önermesi için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?


Sınama

Kavramsallaştırma

Teorik genelleme

Önyargı

Evrensel genelleme


8.Soru

Araştırmacı farklı miktarda gübre kullanılışının bir bitkinin büyümesine etkisini ölçmek istiyor. Araştırmada farklı miktarda gübre kullanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Bağımsız değişken
Örneklem
Mediatör değişken
Bağımlı değişken
Moderatör değişken

9.Soru

Toplumsal ilerlemenin ancak tartışmalı konularda tüm katılımcıların eşit ve özgür bilgiye erişim olanağının olduğu, sorunların anlaşılıp uzlaşmayla çözüldüğü ve kamuoyunun demokratik olarak biçimlendiği bir kamusal alanın yeniden yaratılmasıyla olası olduğunu savunan kuramcı kimdir?


S. Hall

J. Habermas

T. Adorno

G. Gerbner

M. McLuhan


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarında yayınlanan belge ve metinlerin içeriklerinin değerlendirildiği metoddur? 


Tematik algı testi

Gizli müşteri araştırması 

TV İzleyici araştırması 

Focus grup çalışması

İçerik çözümlemesi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi müşteri memnuniyeti araştırmalarının kazandırdıklarından biri değildir?


Var olan müşterilerin elde tutulması için dikkat edilmesi gereken unsurlarını belirlemek

Olası yeni müşterileri kazanma yollarını belirlemek

Müşterinin ürüne yönelik olarak kafasında oluşan ürün değeri algısını ve kalite algısını değiştirmek

Mevcut hizmet anlayışında aksaklıklar varsa onları belirlemek

Ürüne yönelik olarak müşteri beklentilerini tespit edebilmek


12.Soru

Doğada var olan ve duyular yoluyla gözlemlenebilen oluşlar nelerdir?


Olgu

Kavram

Bilim

Tanım

Araştırma


13.Soru

Belirli bir konu ile ilgili geçmişte yapılmış çalışmalara verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?


Merak

Kaynak

Literatür

Amaç

Hipotez


14.Soru

İletişime ilişkin ilk bilimsel çalışmalar ne zaman başlamıştır?

 


Antik dönem

 

Orta Çağ

 

Aydınlanma dönemi

 

19.yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı

 

21.yüzyıl


15.Soru

Bilimsel bilginin en temel ayırt edici niteliksel özelliği “gözlenebilir olgularla ilgili” olmasıdır. Buradan hareketle aşağıdakilerin hangisi bilimsel bir bilgi değildir?


Su 1 atm basınçta, 100 derecede kaynar.
Demir iletken bir maddedir.
Cam saydam bir maddedir.
Plastik çubuk, yünlü kumaşa sürtülürse elektriklenme olur.
Sevgi en kuvvetli bağdır.

16.Soru

Reklam ya da kampanya ile tüketici arasındaki bağın derecesini aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?


Yardımlı hatırlatma 

Yardımsız hatırlatma

Reklam çağrışımı 

Reklam ilginliği

Reklam duyumu


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi son-test araştırmasının faydalarından biridir?


Tüketicinin ürünü satın almasında etkin rol oynayıp oynamayacağı
Satın alma eğiliminin ne derece değiştirilebileceği etkisini belirleme
Ürün ya da reklam bütçesini tekrar gözden geçirme
Gerekiyorsa ürünün ya da materyalin revize edilmesi
Hedef kitlenin “aynı dönem” çerçevesinde kullanım ve tüketim alışkanlıklarını ortaya koymak

18.Soru

Birinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki bağımsızlık mücadelesinde iletişim alanındaki eksiklik
hissedilmesiyle ve halkın ulusal kurtuluş hareketinin basın aracılığıyla doğru biçimde bilgilendirme ihtiyacının ortaya çıkmasıyla kurulan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?


Ankara Balgat Araştırma Kurumu

İstanbul Özel Gazetecilik Okulu

Anadolu Ajansı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yerel Gazeteler 


19.Soru

Russell'e göre bilim nedir?


Gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla, dünyaya ait olguları ve bu olgular arasındaki bağlantıları bulma çabasıdır.
Bilim; düzenden yoksun duyu verileriyle, mantıksal olarak düzenli düşünce arasında uygunluk sağlama çabasıdır.
Gözlemleyebildiğimiz evrene dair sistemli biçimde veriler elde etmek, elde edilenleri diğer verilerle mantıksal ve anlamlı biçimde ilişkilendirmek ve ulaştığımız tüm yargıları alternatif gözlem ve ilişkilendirmelerle tekrarlı sınamalara tabi tutma çabasıd
Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilimdir.
Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma sürecidir.

20.Soru

Bir nedene bağlı olarak durumu değişen değişkene ne ad verilir?


Moderatör değişken
Bağımlı değişken
Aracı değişken
Bağımsız değişken
Mediatör değişken