İletişim Araştırmaları Ara 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimin temel kavramlarından biri değildir?


Teori
Hipotez
Gözlem
Anekdot
Örneklem

2.Soru

Kilo ve yeme miktarı arasındaki ilişkiye bakarsak; ‘kilo-yeme miktarı’ ne tür bir değişkendir?


Aracı- mediator

Bağımsız- bağımlı

Bağımlı- bağımsız

Bağımlı-aracı

Bağımsız-moderatör


3.Soru

İkinci Dünya Savaşı döneminde “İletişim Seminerleri” adı altında yapılan seminerlerin ilk raporunda ortaya konan ve iletişimdeki ilk model olan “doğrusal model” anlayışının yola çıkış noktası, aşağıdakilerden hangisinde doğru biçimde ifade edilmektedir?


İletişim süreci nasıl işler?

 

İletişimde kaynak ile hedef arasında nasıl bir ilşki vardır?

 

Kim, kime, hangi kanalla, hangi etki için, neyi iletir?

 

İletişimde kaynağın güvenirliği ve haberleşmenin etkinliği ne kadar belirleyicidir?

 

Önceden kazanılmış bilgi, değer ve inançlar iletişimi nasıl etkiler?


4.Soru

  1. Yöntem
  2. Bulgu
  3. Kapsam
  4. Amaç
  5. Literatür taraması

Yukarıdaki bilimsel araştırma sürecinin aşamalarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?


V-IV-III-I-II

V-III-II-IV-I

III-V-II-I-IV

IV-V-I-III-II

I-II-III-IV-V


5.Soru

I. Olgu II. Hipotez III. Kuram IV. Evren ve Örneklem V. Gözlem Yukarıdakilerden hangisi/hangileri bilimin temel kavramları arasında yer alır?


I, II ve III
III, IV ve V
I, II, III, IV ve V
IV ve V
I, II, III ve V

6.Soru

Yöntem bölümünün araştırma amaçlarına uygun desenlenmesi bilimsel araştırmanın bulgularının hangi argümanını sağlaması açısından önemlidir?


Güvenirlik

Genelleme

Kapsam

Amaç

Geçerlilik


7.Soru

Türkiye’de yapılan bir deneyde ortaya konan deneysel bir bulgunun başka bir ülkede yapılacak bir başka deneyle test edilmesi, bilimsel araştırmanın hangi amacına karşılık gelir?


Keşfetme

Sınama

Öngörü

Açıklama

Kontrol


8.Soru

Belirli olguları ve bu olgular arasındaki ilişkileri anlamlı bir örüntü oluşturacak şekilde ortaya koyan kavramsal sistem aşağıdakilerden hangisidir?


Hipotez

Denence

Teori

Sınama

Nirengi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ile günümüzde yeni iletişim teknolojilerinin toplumu nasıl dönüştürdüğü tartışılırken, iletişim araçlarının kullanımı ve etkileri iletişim araştırmalarına yön vermiş olamaz?


Kağıt 

Taş tablet 

Güvercin

Deri

Telefon


10.Soru

"Avrupa’da ...... yüzyılda ortaya çıkan “.......... felsefesi” ile bireyin aklına verilen önem yeniden bilimsel çalışmaların başlamasına zemin oluşturmuştur. Burada insanların değerlendirmelerini kendi akıllarıyla yapması ya da yaşamlarını bilgiyle aydınlatması önemli görülmüştür."

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerleri aşağıdaki seçeneklerde sırasıyla verilen kelimelerden hangileri en doğru şekilde tamamlar?


On sekizinci, aydınlanma

On dokuzuncu, akıllanma

Yirminci, pozitivist

On yedinci, post-positivist

On altıncı, liberal


11.Soru

Hane halkı bazında tutulan ve daha sonra çözümlenen ölçüm yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

 


Günlükler

 

Grup ölçer

 

Kişi ölçer

 

AD tracking

 

Dünkü okuma


12.Soru

Medyanın düşüncelerin şekillenmesindeki en güçlü araç olduğu tezi, iletişim alanında çalışan hangi bilim adamı tarafında ortaya atılmıştır?


Lipman
Lasswell
Lazarsfeld
Habermas
Adorno

13.Soru

Seçeneklerde verilenlerden hangisi içerik çözümlemesinin amaçlarından değildir?


Resmetme amacı

Sahiplik politikalarını inceleme amacı

Sanal dünya ile karşılaştırma amacı

Temsil amacı

Medya etkisi araştırmalarına destek amacı


14.Soru

Toplumsal ilerlemenin ancak tartışmalı konularda tüm katılımcıların eşit ve özgür bilgiye erişim olanağının olduğu, sorunların anlaşılıp uzlaşmayla çözüldüğü ve kamuoyunun demokratik olarak biçimlendiği bir kamusal alanın yeniden yaratılmasıyla olası olduğunu savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?


Teknolojik belirlenimcilik

Kamusallığın Yapısal Dönüşümü

Bilişsel Uyum Kuramı

İletişime Sosyolojik Bakış Modeli

İletişimsel Eylem Kuramı


15.Soru

Bağımlı ve bağımsız değişken arasında öngörülen ilişkinin yapısında değişikliğe neden olma potansiyeline sahip farklı gözlem kategorilerine ne ad verilir? 


Sabit değişken 
Moderatör değişken 
Gözlenen değişken 
Mediatör değişken
Bağlaşık değişken 

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hipotezin özelliklerinden biridir?


Araştırmacının konuya ilişkin kavrayışını derinlemesine geliştirmesine ve çok yönlü ve detaylı veri toplamasına olanak tanır.
Gözlemler ve gözlemlerinden hareketle bazı mantıksal ilişkiler kurarak sonraki durumlar için çıkarımdır.
Bir bilimsel araştırmada veri toplamak için kullanılan tekniklerin genel adıdır.
Doğrulanmak için değil sınanmak için ortaya atılırlar.
Neden sonuç ilişkisi kurulan ve karşılıklı etkileşim durum ve düzeyleri incelenen olgulardan yola çıkılarak oluşturulur.

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma kapsamına girer?

 


Sınav öncesi dualı pirinç yutmak başarı getiri mi?

 

Büyükler yemeğe başlamadan yemeğe başlamak hazmı zorlar mı?

 

Yoksullara yardım etmek ahirette cennete gitmek için gerekli midir?

 

Yoksullara yardım etme davranışı, ahiret inancının varlığından/yokluğundan etkilenir mi?

 

Herhangi bir işe başlamadan astrolojik haritaya baktırmak gerekli midir?


18.Soru

İlk iletişim kuramı olan Doğrusal Model hangi iletişim bilimciye aittir?


Lassweel

Hovland

Weiss

Schramm

Lerner


19.Soru

Bütünü temsil etme yeterliliğine sahip olan parçaya ne ad verilir?


Bağımlı değişken
Bağımsız değişken
Veri
Evren
Örneklem

20.Soru

Olguların kendi yapısına ve diğer olgularla gösterdiği neden sonuç ilişkilerinin “niteliğine yönelik” tekil gözlemlerden hareketle genelleyici olgusal yargılara (tüm’e) ulaşmaya ne denmektedir?


Nesnellik

Tümdengelim

Evren genellemesi

Tümevarım

Olgusal genelleme