İletişim Araştırmaları Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Doğada var olan ve duyular yoluyla gözlemlenebilen oluşlara ne ad verilir?


Kavramsal Tanım

Olgu

Metafor

Düzlem

Kavramsal Çerçeve


2.Soru

İletişim tarihine bakıldığında iletişim araçlarının başlangıcı hangisidir?


Mağara resimleri

İlk alfabe

Resimli yazı

Matbaa

Gazete


3.Soru

Nüfus genellemesi amacını taşıyan araştırmalarda hangi tür gözlem yapılır?


Deney
Yapılandırılmış görüşme
Yarı yapılandırılmış görüşme
Yapılandırılmamış görüşme
Odak grup görüşmeleri

4.Soru

Kilo ve yeme miktarı arasındaki ilişkiye bakarsak; “kilo-yeme miktarı” değişkenlerinin türleri aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir?


Aracı- mediator

Bağımsız- bağımlı

Bağımlı- bağımsız

Bağımlı-aracı

Bağımsız-moderatör


5.Soru

Kontrol altına alınabilecek tepkiler aşağıdaki hangi yöntem ile incelenir?


Galvanik deri tepki analizi

Göz hareketlerini inceleme yöntemi

Beyin dalgaları analizi

Ses tonu analizi

Fikir yürüyüşü tekniği


6.Soru

Belirli bir konu ile ilgili geçmişte yapılmış çalışmalara ne ad verilir?


Kapsam

Amaç

Yöntem

Literatür

Yöntem


7.Soru

Belge ve metin çözümleme yoluna gidilen araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Fokus grup araştırması

Grup ölçer araştırması

İçerik çözümlemesi

Ayna yöntemi

Medya çözümleme


8.Soru

I. Birincil veriler araştırmacının bizzat kendi gözlemleri sonucu elde edilen veriler, ikincil veriler ise daha önce farklı araştırmaların gözlemleri sonucu elde edilmiş verilerdir. II. İkincil verileri elde etmek birincil verilere kıyasla daha pratiktir ve daha az zaman alır. III. İkincil verilerin maliyeti, birincil veri toplamaya kıyaslaya daha düşüktür. IV. ikincil veriler her zaman birincil veriler kadar geçerli olmayabilir. V. İkincil veriler yeni bir gözlem süreci gerektirmez fakat birincil veriler gerektirir. Yukarıda verilen birincil ve ikinci veriler arasındaki farklardan hangisi/hangileri doğrudur?


III, IV ve V
I, II ve V
I, IV ve V
I, II, III, IV ve V
II, III, IV ve V

9.Soru

Aşağıda sıralana iletişim araştırmalarının tarihsel bakış açısıyla incelenmesine yönelik ifadelerden hangisi doğru DEĞİLDİR? 


Toplumsal bağlamı dikkate almak

İlgili dönemdeki öteki değişkenleri de göz önünde bulundurmak

Bütüncül bir bakış açısı geliştirmek

İletişim araştırmalarının yapıldığı denemdeki toplumsal olaylara önem vermek

İletilerin insanlarla ve kültürle nasıl etkileştiğine odaklanmak


10.Soru

Tüketicinin gözlendiğinin farkında olmadığı için davranışlarında değişiklik yapmadan araştırmanın içinde yer aldığı gözlemse


İçerik analizi
Fokus grup
Tek yönlü ayna yöntemi
Derinlemesine görüşme
Bireysel görüşme

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içerik çözümlemesinin kullanım amaçlarından biri değildir?


Sahiplik politikalarının incelenmesi

Gerçek dünya ile karşılaştırma

Temsil etme

Medya etkisi araştırmalarına destek verme

Odak grup oluşturma


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Reklam İzleme Araştırması" için yanlış bir ifadedir?


Tüketicinin reklama beklenen ya da umulan tepkiyi verip vermediğini belirler.

Genellikle kısa süreli araştırmalardır.

Yüz yüze ya da telefon ile anket yöntemi uygulanır.

Reklamın satın almada etkisi olup olmadığı ortaya konur.

Rakip firmaların reklamlarının etkisi ortaya konabilir.


13.Soru

Bilimsel araştırmalarda, yeterli sayı ve uygun nitelikte belirlenen bir grup birey gözlemlenir ve ulaşılan verilerin gösterdiği sonuç herkese genellenir. Bu duruma ilişkin kavram çifti aşağıdakilerden hangisidir?


Bağımlı değişken – Bağımsız değişken

Hipotez – Sınama

Bağımlı değişken – Aracı değişken

Bulgu – Soyutlama

Evren – Örneklem


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi problem çözmeye yönelik olarak diğerlerine kıyasla en güvenilir kaynaktır?


Eski uygulamalardan edinilen bilgi
Otorite figürlerinden edinilen bilgi
Bilimsel bilgi
Kişisel deneyimlerden edinilen bilgi
Sağduyu

15.Soru

Lasswell, "hipodermik iğne" kavramını hangi görüşü anlatmak için kullanmıştır?


Medyanın izleyiciler üzerinde kısa sürede çok güçlü etki yarattığı görüşünü
Medyanın izleyiciler üzerinde etkisinin çok az ve sınırlı olduğu görüşünü
İzleyicilerin medyayı kendi doyumları için kullandığı görüşünü
Önceden kazanılmış bilgi, değer ve inançların insanlar üzerinde daha etkili olduğu görüşünü
Zamanla mesajı yollayan kaynağın unutulduğu ama bilginin hatırlandığı görüşünü

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim araştırmalarını değerlendirmede bir ölçüt olarak alınamaz?


İletişim teknolojileri
Ekonomik gelişmişlik
Araştırma paradigmaları
Tarihsel yaklaşım
İletişimin bileşenleri

17.Soru

Reklamın yayınlandığı süre içinde, reklamın etkinliğinin, markanın hatırlanması ve diğer değişkenler üzerindeki etkisinin ölçülmesi araştırmalarına........araştırması denir.

Yukarıda yer alan ifadede ki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır?


Reklam araştırması günlüğü

Grup ölçer araştırması

Medya ölçer araştırması

Reklam izleme araştırması

Açıkhava reklamcılığı


18.Soru

Aşağıdaki bilgi kaynaklarından hangisi temel niteliksel özellikleri açısından diğer bilgi
kaynaklarından ayrılır?


Otorite

Gelenekler

Kişisel deneyimler

Dini referanslar

Bilim


19.Soru

Ortaçağ  boyunca egemen olan hangi felsefe, tarihte uzun bir bilimsel duraklama dönemine neden olmuştur?


Rönesans

Liberalizim

Dinsel-dogmacı

Aydınlanma

Sosyal Devlet


20.Soru

"Bu araç, pazarlamanın en önemli başlıklarından birisidir. Tüketicinin ürün ya da hizmetle ilgilenmesini sağlar. İletişim araştırmalarında sıklıkla kullanılır. Basın, televizyon, radyo, internet gibi çeşitli mecralarla ürünün veya hizmetin tüketiciye ulaşmasını sağlar."Yukarıda bahsedilen ve açıklaması yapılan araç aşağıdakilerden hangisidir?


Brifing
Oryantasyon
Reklam
Tanıtım organizasyonu
Forum