İletişim Araştırmaları Ara 22. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tüketiciler, hangi mecradaki reklamları diğer mecralardakilere oranla daha az rahatsız edici bulmaktadır?


Televizyon reklamları
Radyo reklamları
Gazete reklamları
Dergi reklamları
Açıkhava reklamları

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “kavramsal tanım”ın taşıması gereken niteliklerden biri değildir?


Sezgisel bir nitelik taşımalı
Bir olguya dair olmalı
Ortak bir karakteristik yapıyı nitelemeli
Ortak özellikleri nitelemeli
Ortak durumların açıklaması olmalı

3.Soru

I. “Bu nedir” sorusu, bilimde “kavramsallaştırma” amacına yönelik araştırmaların sorusudur.

II.Nerede ve ne zaman sorularıyla yönlenen araştırmalardaki amaç, olgular arasındaki ilişkinin yapısını “keşfetmek”tir.

III. Bilimsel araştırma amaçlarını niteleyen diğer soru yapısı “bu nasıl çalışıyor ve neden böyle çalışıyor” şeklindedir.

IV. “Bu çalışıyor mu” tarzı soruların yol göstericiliği ile açıklanabilen araştırmalar “anket” araştırmalarıdır.

Yukarıdakilerden hangileri bilimsel bir araştırmada amacı tanımlayan özellikleri tanımlar?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve IV


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi odak grup çalışmalarının kullanım alanlarından biri değildir?


Bir ürün kategorisine ilişkin tüketici algılarını, tercihlerini ve davranışlarını anlamak
Yeni ürün fikirleri hakkında izlenimler elde etmek
Hedef kitlenin “aynı dönem” çerçevesinde kullanım ve tüketim alışkanlıklarını ortaya koymak
Hazırlanacak reklamlar için yaratıcı fikir ve malzemeler geliştirmek
Farklı pazar segmentasyonlarındaki tüketici tepkilerini öğrenmek

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi medyanın izleyiciler üzerinde kısa sürede çok güçlü etki yarattığı görüşünü anlatmaktadır?


Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı

Sibernetik yaklaşım

Hipodermik iğne 

ABX modeli

Gündem belirleme kuramı


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Frankfurt Okulu düşünürlerinden değildir?


Marcuse

Adorno

Habermas

Aristo

Benjamin


7.Soru

Tüketicinin gözlendiğinin farkında olmadığı için davranışlarında değişiklik yapmadan araştırmanın içinde yer aldığı gözlemsel araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir? 


İçerik analizi 
Fokus grup
Tek yönlü ayna yöntemi 
Derinlemesine görüşme 
Bireysel görüşme

8.Soru

Neden sonuç ilişkisi kurulan ve karşılıklı etkileşim durum ve düzeyleri incelenen olgulara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Değişken

Veri

Hipotez

Gözlem

Bilgi


9.Soru

Hegemonya kavramını aşağıdakilerden hangisi ortaya atmıştır?


Shiller

Adorno

McCombs and Shaw

Gramsci

Habermas


10.Soru

Çok sayıda veriye ekonomik olarak ulaşmayı sağladığı için yaygın bir şekilde kullanılan ve deneysel olmayan yöntemlerle yapılan gözlemler .............. olarak tanımlanır.

9. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Yapılandırılmamış görüşme

Odak grup görüşmesi

Laboratuvar deneyi

Yapılandırılmış görüşme

Anket


11.Soru

Gerbner tarafından geliştirilen ve özellikle televizyonun yavaş ama uzun dönemli etkileri üzerine odaklanan kuram aşağıdakilerden hangisidir? 


Yetiştirme Kuramı 
İletişimsel Eylem Kuramı 
Bilişsel Uyum Kuramı 
Kültürel İncelemeler Kuramı 
Gündem Belirleme Kuramı 

12.Soru

Ürün, hizmet ve müşteriye yönelik iletişim araştırmalarında ön-test araştırmasında hangi yöntem tercih edilmektedir?


Fokus grup tekniği

Likert ölçeği

Semantik farklılıklar ölçeği

Yardımlı ve yardımsız hatırlama

Günlük yöntem


13.Soru

Nesnellik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Sosyal bilimler tamamen nesnel olamazlar.

Nesnel ifadesi "düşünceden bağımsız" olan demektir.

Nesnellik bulguların tekrarlı sınamalarda farklı sonuca işaret etme durumudur.

Bilim kolektif bir girişim olduğu için nesnelliği sağlayan bu kolektif yapıdır.

İnsan doğası gereği mutlak bir nesnelliğe ulaşamaz.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel çalışmalarda literatür taraması yapma amaçlarından değildir?


Araştırmanın amacına dayanak olacak önceki araştırmaların serimini yapmak

 

Alanda neyin eksik olduğunun bilincine ulaşmak

 

Geçmiş çalışmaların açığa çıkardığı hangi alanlarda belirsizlik olduğunu saptamak

 

Araştırmacının tekrar sınanması gerektiğini düşündüğü alanları belirlemek

 

Geçmişte yapılan araştırmalara benzer çalışmalar üretmek


15.Soru

Gözlem yoluyla, bir hipotezdeki yargının doğruluğunu veya yanlışlığını saptamak amacıyla yapılan testlere ne denir?


Olgu
Gözlem
Sınama
Örneklem
Kavramsal tanım

16.Soru

Bağımlı ve bağımsız değişken arasında gözlenen ilişkinin şiddetini, bu değişkenlerle olan farklı ilişkisi nedeniyle azaltan veya ortadan kaldıran değişken aşağıdakilerden hangisidir


Moderatör değişken

Mediatör değişken

Gözlenen değişken

Etkileyen değişken

Etkisiz değişken


17.Soru

İletişim bilimi ağırlıklı olarak hangi bilim alanı kapsamında ele alınmaktadır? 


Fen bilimleri 
Sağlık bilimleri
Sosyal bilimler 
Doğa bilimleri 
 Temel bilimler 

18.Soru

Radyo dinleme araştırmalarında hangi yöntem en sık kullanılan yöntemdir?


Kişi ölçer yöntemi
Günlük yöntemi
Grup ölçer yöntemi
Panel ölçer yöntemi
Toplum ölçer yöntemi

19.Soru

Araştırma amacına "nasıl" ulaşılacağı ve "neden" böyle yapılmasının tercih edildiği gerekçeleriyle açıklanan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?


Yöntem

Literatür

Rapor

Amaç

Sınırlılıklar


20.Soru

Neden-sonuç ilişkisi kurulan, karşılıklı etkileşim durum ve düzeyleri incelenen olgulara ne ad verilir?


Hipotez
Örneklem
Değişken
Sınama
Teori