İletişim Araştırmaları Ara 23. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

_____________ hakkında araştırma yaptığımız,belirli bir konuda niteliğini öğrenmek istediğimiz kitlenin bütünü; _____________ ise nüfusun genel özelliklerini yansıtan, yani nüfusun bütününü temsil niteliği taşıyan, yeterli büyüklükteki şeçilmiş nüfus parçasıdır.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere gelmesi gereken kavramlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?


Örneklem - Örnek

Evren - Örneklem

Örneklem - Evren

Evren - Örnek

Örnek - Evren


2.Soru

I. Bilimin kollektif yapısı II. Merak duygusu III. Tekrarlı sınanabilirlik IV. Araştırmanın sınırlılığı Yukarıdakilerden hangileri bilimsel araştırmalarda nesnelliği sağlar?


II ve IV
I ve II
Yalnız III
I ve III
III ve IV

3.Soru

7. Bilimsel araştırmalarda tekrarlı sınamalarda aynı sonuca ulaşılmasına ne ad verilir?


Geçerlilik

Sınanabilirlik

Tekrarlanabilirlik

Güvenilirlik

Genellenebilirlik


4.Soru

Bilinen ilk iletişim kuramı aşağıdakilerden hangisidir?


Etki-tepki kuramı

Sihirli mermi kuramı

Doğrusal model

Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı

Matematiksel iletişim kuramı


5.Soru

Bir takım olguları ve bu olgular arasındaki ilişkileri anlamlı bir örüntü oluşturacak şekilde ortaya koyan kavramsal sisteme ne ad verilir?


Bilim
Kuram
Hipotez
Gözlem
Evren

6.Soru

Bilimsel araştırmalarda yöntem bölümünün araştırmanın amaçlarına göre desenlenmesi, bilimsel araştırma bulgularının hangi özelliğini sağlaması açısından önemlidir?

 


Kapsam

 

Gözlem

 

Geçerlilik

 

Örneklem

 

Genelleme


7.Soru

I.Bütün kuğular beyazdır

II.En çok kar kışın yağar

III.Bırakılan cisimler yere düşer

IV.Bu sınavı kimse geçemez

V.Bu ürün kesin satar

Yukarıdaki ifadelerden hangileri teorik genellemeye örnek verilebilir?


I ve II

III, IV, V

III ve IV

IV ve V

I, II, III


8.Soru

“Köpekler arabalara neden havlar” konusunda araştırma yapacağını belirten bir araştırmacı araştırma konusuna ilişkin neyi eksik yapmıştır.


Yöntemi net olarak belirlememiştir
Araştırma kapsamını net olarak belirlememiştir.
Ölçme aracını net olarak belirlememiştir.
Analizleri net olarak yapmamıştır.
Değerlendirmeyi net olarak belirlememiştir.

9.Soru

Yeme miktarının kilo alımına etkisinin araştırıldığı bir çalışmada, yeme miktarını azaltan bir kişi kilo vermeye başlarken, yeme miktarını azaltan bir diğer kişide kilo kaybı gözlenmemektedir. Bu durum, yapılan araştırma üzerinde aşağıdaki kavramlardan hangisinin etkisi olduğunu gösterir?


Bağımlı değişken

Bağımsız değişken

Aracı değişken

Nitel değişken

Nicel değişken


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?


Güvenilirlik bilimsel bulguların doğru olması, gerçeği göstermesidir.

Güvenilirlik tekrarlı sınamalarda aynı sonuca ulaşılmasıdır.

Güvenilirlik bilimsel bulguların evrenselliği ile ilgilidir.

Bilimsel bilgi süreğen olmalıdır.

Tekrarlı sınamalarda aynı aynı bulgulara ulaşabilmenin ön koşulu ölçme aracının güvenilir olmasıdır.


11.Soru

Kavramsallaştırma ve keşfetme hangi yaklaşımı temel alır?


Gözlem

Deney

Görüşme

Tümdengelim

Tümevarım


12.Soru

Sosyal bilimlerde nesnellik nasıl sağlanır?


Sınırlılıklarla

Tekrarlı sınamalarla

Öznellikle

Genellenebilirlikle

Önerilerle


13.Soru

Bulguların tekrarlı sınamalarda aynı sonuca işaret etmesi durumu aşağıdakilerden hangisidir?


Sınanabilirlik

Geçerlilik

Nesnellik

Güvenirlik

Kapsamlılık


14.Soru

“Kültürel mirasın korunması” alanında bilimsel araştırma yapan araştırmacının, “Arkeolojik alanlarda kültürel mirasın korunması hususunda yerel halkın farkındalığı” olarak konuyu belirlemesi araştırmanın hangi yönüyle ilgilidir?


Yöntem

Amaç

Kapsam

Sonuç

Değerlendirme


15.Soru

10. Bir bilimsel araştırmada araştırmacının doğrudan kendi gözlemleri sonucu elde edilen verilere ne ad verilir?


Bulgu

Birincil veri

Bilgi

Gözlem

İkincil veri


16.Soru

Olguların kendi yapısına ve diğer olgularla gösterdiği neden sonuç ilişkilerinin “niteliğine yönelik” tekil gözlemlerden hareketle genelleyici olgusal yargılara ulaşmaya ne ad verilir?


İlerici somutlama

Tümevarım

Soyutlama

Sentez

Tümdengelim


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "moderatör değişkenin" özellikleri arasında yer alır?


Bağımlı ve bağımsız değişken arasında gözlenen ilişkinin şiddetini, bu değişkenlerle olan farklı ilişkisi nedeniyle azaltan veya ortadan kaldıran değişkendir.
Belirli bir sonucun nedeni olan, yani sonucun durumu üzerinde değişime neden olan değişkendir.
Bir nedene bağlı olarak durumu değişen değişkendir.
Bağımlı ve bağımsız değişken arasında öngörülen ilişkinin yapısında değişikliğe etki etmeyen değişkendir.
Bağımlı ve bağımsız değişken arasında öngörülen ilişkinin yapısında değişikliğe neden olma potansiyeline sahip değişkendir.

18.Soru

Bilimdeki teori kavramı için aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir?


Teoriler olgulara ilişkindir
Teoriler bilim adamları tarafından icat edilir
Teorilerde olguların birbiriyle ilişkisi açıklanır
Teoriler kavramsal düzeyde ortaya konur
Teoriler doğada var olan oluşlarla ilgilidir

19.Soru

I.Bilimsel bulguların “doğru” olması, gerçeği göstermesidir.

II.Tekrarlı sınamalarda aynı sonuca ulaşılmasıdır.

III.Bilimsel bilgi, bilimsel doğru süreğen olmalıdır

IV.Genellikle ölçme aracının bir fonksiyonu olarak görülür.

V.Bilimsel bilginin evrenselliği yani genel geçerliğiyle ilgilidir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri bir bilimsel araştırmada “geçerlilik” kavramını tanımlar?


I, III, V

I ve IV

II, IV, V

II ve III

III, IV, V


20.Soru

Bilimsel bilginin tabi tutulduğu tekrarlı sınamalar bilimsel bilginin hangi özelliğini ortaya koyar?


Tekrarlanabilirlik

Sınanabilirlik

Eleştirel olma

Gözlenen olgulardaki değişimin ölçülmesi

Gözlenebilir olgular ile ilgili olması