İletişim Araştırmaları Ara 24. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ürün grubu ya da markaların kalabalık bir aile olduğunu ve her bir ürün ya da markanın ailenin birer ferdi olduğunu hayal etmeleri istendiği niteliksel iletişim araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?


İçerik çözümlemesi

tek yönlü ayana yöntemi

gizli tepki teknikleri

tematik algı testi

kategorik biçimlendirme tekniği


2.Soru

Bilimsel bir bilgiye ulaşırken, tekrarlı sınamalar sonucu aynı bulgulara ulaşıldığı görüldüğünde hangi durumdan söz edilebilir?


İzlenen yol sırasının değiştirilmesi gerektiği
Verilerin tekrar toplanması gerektiği
Örneklemin değişmesi gerektiği
Bilginin güvenilir olduğu
Hipotezin geliştirilmesi gerektiği

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin geçerliliğini sağlamak için dikkate alınan unsurlardan biri değildir?


Yöntemin amaca uygunluğu
Örneklemin uygunluğu
Örnekleme tekniğinin uygunluğu
Analizlerin uygunluğu
Birincil veri kullanımı

4.Soru

Olgular ve olgular arası ilişkilerin doğruluğunun sınandığı yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Gözlem

Deney

Görüşme

Tümdengelim

Tümevarım


5.Soru

Tümdengelim yaklaşımında hangi genelleme hedeflenmektedir?


Olgusal genelleme

Teorik genelleme

Evren genellemesi 

Kapsam genellemesi

Yazın genellemesi


6.Soru

Keşfetme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Araştırmalardaki neden ve nasıl sorularıyla olgular arasındaki ilişkinin yapısını keşfetmeye yarar.

Keşifsel çalışmalar özü itibariyle teori geliştirme çabalarıdır.

Keşfetme güçlü bir literatür bilgisi, eleştirel düşünce ve gözlem yeteneği gerektirir.

Soyutlama becerisine sahip olmak keşfetmekle ilgili bir süreçtir.

Kavramlaştırma ve keşfetme bir araya gelmeyecek iki süreçtir.


7.Soru

Verilerin amaç doğrultusunda seçilmesi, sınıflanması ve ilişkilendirilmesiyle ulaşılan sonuca ne denir?


Birincil veri

İkincil veri

Bilgi

Bulgu

Hipotez


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Bilgi"nin tanımıdır?


gözleneni, bağlamı içerisinde değerlendirmektir

üst kavramlarla “gerekçelendirilerek” ilişkilendirilen bulgulardır

verilerin amaç doğrultusunda seçilmesi, sınıflanması ve ilişkilendirilmesiyle ulaşılan sonuçtur

Daha önce farklı araştırmaların gözlemleri sonucu elde edilmiş verilerdir

Araştırmacının bizzat kendi gözlemleri sonucu elde edilen verilerdir


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi son-test araştırmalarında yer alan unsurlardan biri değildir?


Ürüne/Reklama karşı tutumlar

Reklamdan yada markadan hoşlanma

Ürünün/Reklamın hissettirdikleri

Markaya karşı tutum

Önyargı oluşturma


10.Soru

Bilimsel bir çalışmada “Birinci sınıf mimarlık bölümü stüdyosunda bir yöntem önerisi” konusu işleniyor ve çalışmanın ikinci sınıf öğrencileri için de uygulanmasının çalışmayı zenginleştirileceği raporda bildiriliyorsa bu bilimsel araştırmaların hangi özelliği ile ilgilidir?


Nesnellik

Sınırlılık

Öznellik

Kısıtlılık

Güvenilirlik


11.Soru

 Tüketicinin neden sizin ürününüzü tercih edip etmediğinin cevabını hangi tür araştırma ile görebilirsiniz? 


Niceliksel araştırmalar

Niteliksel araştırmalar

Karma araştırnalar

Etnografik yöntemler

İzleyici araştırmaları


12.Soru

Bir araştırmanın ele aldığı konunun sınırlarını belirleme işlemi aşağıdakilerden hangisidir?


Kapsam

Amaç

Katkı hedefi

Merak

Özgün değer


13.Soru

İkinci dünya savaşı sırasındaki araştırmalarda en çok üzerinde durulan konu nedir?


Sinema
Konuşma iletişimi
Basın
Yeni teknolojiler
Propaganda

14.Soru

Ürün, hizmet ve müşteriye yönelik iletişim araştırmalarında ön-test araştırmasında hangi yöntem tercih edilmektedir?

 


Fokus grup tekniği

 

Likert ölçeği

 

Semantik farklılıklar ölçeği

Yardımlı ve yardımsız hatırlama

 

Günlük yöntem


15.Soru

  •   I. Gözleme dayanması
  •  II. Sistematik veriler içermesi
  • III. Duygularla ilişkilendirilmesi
  • IV. Sınanabilir olması
  •  V. Subjektif veriler içermesi
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bilime ait özelliklerdir?


I,II ve III

I,II ve IV

I,III ve V

II,III ve IV

II,III ve V


16.Soru

Panel araştırması biçiminde uygulanan ölçüm yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Günlükler

Grup ölçer

Kişi ölçer

AD tracking

Dünkü okuma


17.Soru

Bilimsel araştırmalrın yöntemlerine kılavuzluk eden temel yaklaşım kaça ayrılır?

 


2

 

3

 

4

 

5

 

6


18.Soru

İkinci Dünya Savaşı’nı izleyen dönemde kitle iletişimi alanına, propagandada önceden kazanılmış bilgi, değer ve inançların yanı sıra ortamı dikkate alan “Propagandada Etkililik: Koşullar ve Değerlendirme" adlı çalışmasıyla önemli katkılarda bulunan kuramcı/kuramcılar, aşağıdakilerden hangisidir?


Schramm

 

Lerner

 

Leighton ve Opler

 

Buchanan ve Cantril

 

Speier


19.Soru

Aşağıda yer alan niteliksel araştırmalardan hangisinde katılımcılardan belirtilen ürünü kullandıkları ve memnun kaldıkları bir anı hatırlamaları ya da hayal
etmeleri istenir?


Tek yönlü ayna yöntemi

Gizli müşteri araştırması

Fikir yürüyüşü tekniği

Zaman makinası tekniği

Tematik algı testi


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir bilimsel araştırmada veri toplamak için kullanılan tekniklerin genel adıdır?


Gözlem

Varsayım

Sınama

Evren

Örneklem