İletişim Araştırmaları Ara 25. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "kişinin düşünme biçimini, davranışlarını, gözlem yeteneğini ve duygularını ifade etme yöntemlerini çeşitli test materyalleri ile anlamak"dır?


Gizli tepki teknikleri

Gizli müşteri araştırması

Tek yönlü ayna yöntemi

Tematik algı testi

Fikir yürüyüşü tekniği


2.Soru

Gözleneni, bağlamı içerisinde değerlendirmeye ne ad verilir?


Bilgi

Bulgu

Güvenilirlik

Soyutlama

Birincil veri


3.Soru

İletişimin özünde içerik ve ilişki olmak üzere iki boyut bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi içerik boyutu ile ilişkilidir?


Yazılı ve sözlü iletişim

İç iletişim

Bireylerarası iletişim

Kitle iletişimi

Kültürel iletişim


4.Soru

I.Bilimsel bulguların “doğru” olması, gerçeği göstermesidir.

II.Tekrarlı sınamalarda aynı sonuca ulaşılmasıdır.

III.Bilimsel bilgi, bilgi doğru süreğen olmalıdır

IV.Genellikle ölçme aracının bir fonksiyonu olarak görülür.

V.Bilimsel bilginin evrenselliği yani genel geçerliğiyle ilgilidir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri bir bilimsel araştırmada “güvenilirlik” kavramını tanımlar?


I, III, V

I ve IV

II, III, V

II ve III

III, IV, V


5.Soru

Değişkenlerin aldıkları tespit edilen değerler, diğer deyişle gözlem sonucu elde edilen veriler, araştırma tasarımına göre önerilen....... sınamaya tabi tutulabilmeleri için gereklidir.

Yukarıda ki ifadede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Verilerin

Varsayımların

Sonuçların

Hipotezlerin

Deneylerin


6.Soru

Bir olgunun kavramsal tanımı üzerinde, “çoğunlukla tam bir uzlaşı olmamasının ”  temel sebebi nedir?


Bilim insanlarının yaptıkları çalışmaları sahiplenmeleri

Bilim insanlarının eleştirel ve çok yönlü bakabilme çabası

Bilim insanlarının aralarındaki rekabet

Bilim insanlarının muhalif karaktere sahip kişiler olmaları

Bilim insanlarının çalışmalarının güvenirliğinin düşük olması


7.Soru

Türkiye'de ilk gazetecilik okulu hangi üniversite bünyesinde kurulmuştur?


Ankara Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Ege Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Marmara Üniversitesi


8.Soru

Aşağıdaki bilgilerden hangisi "bilimsel bilgi" kategorisinde yer alabilir?


Annem der ki: Eşikte durma, elektrik çarpar.

Mavi gözlülerin nazar değdirme olasılığı daha fazladır.

İşyerine sol ayakla girmek bereketi kaçırır.

Deneylere göre 1 atmosfer basınçta su 100°C'de kaynar.

Fal baktırdım, üç vakte kadar piyangodan para çıkıyor.


9.Soru

Aşağıda verilen tanım eşleşmelerinden hangisi doğrudur?


Birtakım olguları ve bu olgular arasındaki ilişkileri anlamlı bir örüntü oluşturacak şekilde ortaya koyan kavramsal sistemdir. – Bilim

Teoride önerilen olgular arası ilişkilerden hareketle sınanmak amacıyla belirtilen yargı ifadelerine denir. – Gözlem

Gözlem yoluyla bir hipotezdeki yargının doğruluğunu veya yanlışlığını saptamak amacıyla yapılan testlere denir. - Sınama

Gözlemleyebildiğimiz evrene dair sistemli biçimde veriler elde etmek, elde edilenleri diğer verilerle mantıksal ve anlamlı biçimde ilişkilendirmektir. – Teori

Bilimsel araştırmada veri toplamak için kullanılan tekniklerin genel adıdır. - Hipotez


10.Soru

I. Araştırmacılar ve bilim insanları düşünsel özelliklerini bir tarafa bırakmalıdır. II. Araştırmacılar başvurdukları normatif ön-kabuller konusunda dikkatli olmalıdır. III. Araştırmacılar tarihsel ve kültürel faktörlerin, subjektif/değer yüklü yargılarını araştırma sürecine etkisi konusunda dikkatli davranmalıdır. IV. Araştırmacılar her ne olursa olsun çalışmalarında kendi yargılarını da göz önünde bulundurmalı ve çalışmalarına onları da entegre etmelidir. Claude Bernard'ın "Laboratuvara girerken yalnız pardösümü değil, inançlarımı da dışarıda bırakırım." cümlesinden hareketle yukarıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri bilimsel araştırmalarda nesnellik ilkesine uyulması bakımından gerekli davranış biçimi/biçimleridir?


I, II ve III
II ve III
Yalnız IV
I, III ve IV
I ve II

11.Soru

Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımın geliştirilmesinde etkili olan ilk araştırmalarda hangi konular ele alınmıştır? 


Propaganda programlarının etkileri 
Pembe diziler ve yarışma programlarının etkileri 
Eğitici ve bilgilendirici programların etkileri 
Haber programlarının etkileri
Spor ve magazin programlarının etkileri 

12.Soru

Bilimsel bir araştırmada sınırlılıkların rapor olarak yazılması hangi açıdan önemlidir?


Zamanın tasarruflu kullanılması açısından
Bütçenin tasarruflu kullanılması açısından
Deneysel çalışmanın oluşturulması açısından
Sonraki araştırmacılara ışık tutması açısından
Araştırma sonucunun tahmin edilebilmesi açısından

13.Soru

Nüfusun genel özelliklerini yansıtan yeterli büyüklükteki seçilmiş nüfus parçası aşağıdakilerden hangisidir?


Evren

Örneklem

Gözlem

Araştırma

Hipotez


14.Soru

Teoride önerilen olgular arası ilişkilerden hareketle sınanmak amacıyla belirtilen yargı ifadelerinin adı aşağıdakilerden hangisidir?


Sınama

Hipotez

Kavram

Olgu

Teori


15.Soru

Sosyal bilimlerde öznel bakış açılarına sahip farklı araştırmacıların, belirli sistematik gözlem teknikleri yoluyla aynı sonuca ulaşabilmeleri hangi argümanın sağlanmasının yoludur?


Nesnellik

Kollektiflik

Öznellik

Genellenebilirlik

Güvenirlik


16.Soru

İletişim araştırmalarına bireylerin kültürel alanlardaki davranışlarını inceleme konusunda yol gösterici olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyoloji

Psikoloji

Ekonomi

Antropoloji

Sosyal psikoloji


17.Soru

Rönesans sürecinde en büyük rolü oynayan iletişim teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir?


Matbaa
Telgraf
Gramafon
Telefon
Daktilo

18.Soru

İdeolojinin sürekli bir mücadele alanı olduğuna ve çoğunluğun rızasının ikna yoluyla sürekli yeniden kazanılmasına ne ad verilir?


Konsensüs

Hegemonya

Konsolidasyon

Regülasyon

Müzakere


19.Soru

İlkçağdaki iletişim çalışmalarında tartışılan en önemli konu nedir?


Yazı
Etik
Resim
Haz
Retorik

20.Soru

Deniz bitirme ödevi için Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını inceleyen bir araştırma yapmaktadır. Bu araştırma kapsamında Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden oluşturduğu örneklem grubuna birebir anket uygulamış ve katılımcılardan aldığı cevaplara göre sosyal medya kullanım alışkanlıklarını belirlemiştir. Deniz araştırması sırasında daha önce aynı konuda yapılmış bir araştırma daha olduğunu görmüş ve bu araştırmanın bulgularını da kendi araştırma raporuna eklemiştir. Deniz’in araştırması için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?


Deniz araştırmasında sadece birincil verilere yer vermiştir.
Deniz araştırmasında sadece ikincil verilere yer vermiştir.
Deniz araştırmasında yapılandırılmamış görüşme tekniğini kullanmıştır.
Deniz araştırmasında hem birincil hem ikincil verilere yer vermiştir.
Deniz araştırmasında odak grup görüşmesi tekniğini kullanmıştır.