İletişim Araştırmaları Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Geçerlik kavramıyla ilgili doğru bir ifade değildir?


Bilimsel bilginin evrenselliği ile ilgilidir.

Ölçme aracının bir fonksiyonudur.

Sayısal ispatı için istatistiksel analizler yapılır.

Ölçek ve ölçme süreçleri, yani tasarımın kendisi” ile ilişkili bir kavram olarak da görülebilir.

Araştırma sonuçlarının doğruluğu ile de ilişkilendirilebilmektedir.


2.Soru

Gelecek araştırmalarda ne yapılması ve hatta ne yapılmaması gerektiği konusunda önerilerin açıklandığı bölüme ne ad verilir.


Problem
Amaç
Sınırlılık
Yöntem
Bulgular ve Yorum

3.Soru

Reklam izleme araştırmalarında aşağıdaki bilgilerden hangisini direkt olarak elde etmek mümkün değildir?


Reklam mesajının aktarılıp aktarılmadığını
Reklamın hatırlanma düzeyini
Reklamın satın almada etkili olup olmadığını
Ürünün markaya etkisini
Rakip firmaların reklamlarının etkisini

4.Soru

Araştırmada yöntem bölümünün araştırma amaçlarına uygun desenlenmesi, bilimsel araştırmanın bulgularının nasıl olmasına yardımcı olur?


Bilimsel
Nesnel
Güvenilir
Geçerli
Kapsamlı

5.Soru

Reklam bilinirliğinin ölçülmesi hangi yöntemler aracılığıyla yapılır?


Anket

Telefon görüşmeleri

Yardımlı ve yardımsız hatırlama

Semantik farklılıklar ölçeği

Likert ölçeği


6.Soru

I. Kapsam

II. Yöntem tasarımı

III. Amac

IV. Analiz yöntemi

V. Raporlam biçimi

Yukarıdakilerden hangileri bir araştırmanın sınırlılıklarının kaynaklarıdır?


II, ve V

I ve IV

I ve II

IV ve V

III, V


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi müşteri sadakati araştırmalarının sürekli yinelenmesi gerektiğini açıklar?


Tüketici dinamik bir yapıdadır

tüketicinin mecralara yönelik tutumları vardır

Tüketici iknaya direnir

Tüketici reklamlara direnir

Tüketici ürüne karşı tutumu vardır


8.Soru

Gözleneni, bağlamı içerisinde değerlendirmeye ne ad verilir?


Teori

Bilgi

Bulgu

Veri

Soyutlama


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gözlem yoluyla bir hipotezdeki yargının doğruluğunu veya yanlışlığını saptamak amacıyla yapılan testlerle ilgili bir ifadedir?


Olgu

Çerçeve

Sınama

Bilgi

Teori


10.Soru

I. Reklama karşı tutumlar

II. Reklamdan hoşlanma

III. Markaya karşı tutum

IV. İkna olma

V. Reklam mecrasını ölçümleme

Yukarıdakilerden hangileri son-test araştırmalarında incelene unsurlardandır?


I, II, ve V

II, III ve IV

III; IV ve V

I, II, III  ve IV

II, III, IV ve V


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim çalışmalarında "süreç yaklaşımı" ile ilgili yanlış bir ifadedir?


Kodlama ve kod açımı ile ilgilenir.

Niyet ve etki arasındaki farkın bulunmasına çalışır.

Anlamların üretimi ve değişimin anlaşılması amaçlanır.

Sosyoloji ve Psikoloji ilk araştırmaların dayandığı bilim dallarıdır.

Nicel paradigmaya uygun görünür..


12.Soru

Gözlem yoluyla bir hipotezdeki yargının doğruluğunu veya yanlışlığını saptamak amacıyla yapılan testlere ne ad verilir? 


Doğrulama
Deneme
Değerlendirme
Sınama 
Yanlışlama 

13.Soru

Bilinen ilk iletişim kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

 


Schramm

 

Hovland

 

Buchanan ve Cantril

 

Lassweel

 

Kurt Lewin


14.Soru

Bağımlı ve bağımsız değişken arasında gözlenen ilişkinin şiddetini, bu değişkenlerle olan farklı ilişkisi nedeniyle azaltan ya da ortadan kaldıran değişkene...............denir. İfadesinde yer alan boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?


Bağımlı değişken

Bağımsız değişken

Moderatör değişken

Değişken

Mediatör değişken


15.Soru

Bilimsel çalışmada “Bu nedir” sorusu, hangi araştırma amacına yöneliktir?


Eleştirme

Bilgi Birikimi

Sınama

Keşfetme

Kavramsallaştırma


16.Soru

Bilimsel bir araştırmada “soyutlama” ifadesi nasıl açıklanır?


Gözleneni, bağlamı içerisinde değerlendirmek
Verilerin belirlenen amaç doğrultusunda seçilmesi
Bir takım olguları ve bu olgular arasındaki ilişkileri anlamlı bir örüntü oluşturacak şekilde ortaya koyma
Düzenden yoksun duyu verileriyle, mantıksal olarak düzenli düşünce arasında uygunluk sağlama çabası.
Gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla, dünyaya ait olguları ve bu olgular arasındaki bağlantıları bulma çabası

17.Soru

Bir gazetenin haberlerinin incelendiği bilimsel bir çalışmada araştırmacı incelediği gazetenin birkaç nüshasına kütüphanelerde, basımevinde ya da başka bir yerlerde çok aramasına karşın erişememiştir. Araştırmasını eksik sayılarla tamamlamak zorunda olan araştırmacının bu durumu araştırma raporunun hangi bölümünde açıklaması uygun olacaktır?


Problem

Amaç

Önem

Sınırlılık

Yöntem


18.Soru

"Hipodermik iğne"kavramını getiren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?


Gerbner

Lasswell

Newcomb

Westley Maclean

Mc Luhan


19.Soru

Bilimsel bilginin en temel ayırt edici niteliksel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Evrensel olması

İnsanla ilgili olması

Gözlenebilir olgularla ilgili olması

Eleştirel olması

Sınanabilir olması


20.Soru

.......üst kavramlarla gerekçelendirilerek ilişkilendirilen bulgulardır. İfadesinde yer alan boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?


Bilgi

Veri

Bulgu

Soyutlama

Birincil Veri