İletişim Araştırmaları Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bilimsel araştırmalarda; hakkında araştırma yaptığımız, belirli bir konuda niteliğini öğrenmek istediğimiz kitlenin bütününe ne denir?


Evren
Örneklem
Kapsam
Genel
Tüm

2.Soru

Nitel araştırmada, nicel araştırmadaki güvenirlik yerine aşağıdaki hangi kavram benimsenir?


Geçerlik

Teyit edilebilirlik

Aktarılabilirlik

İnandırıcılık

Tutarlık


3.Soru

Daha önce farklı araştırmaların gözlemleri sonucu elde edilmiş veriler aşağıdakilerden hangisidir?


ikincil veri

birincil veri

Deney

Değişken

gözlenen veri


4.Soru

İçerik Analizi araştırmalarında elde edilen verilerin kodlanması aşamasında, örneğin araştırmaya katılanların yaş, boy, kilo gibi fiziksel özelliklerine göre kodlanması aşağıda verilen kodlama türlerinden hangisine uygundur?


Verilerden çıkarılan kavramlara göre kodlama

Uluslararası karşılaştırmalara göre yapılan kodlama

Genel bir çerçeve içinde yapılan kodlama

Önceden belirlenmiş kavramlara göre kodlama

Sosyo-kültürel yapıya göre kodlama


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içerik çözümlemesinin amaçlarından biri değildir?


İçerik Çözümlemesinin Sahiplik Politikalarını İnceleme Amacı
İçerik Çözümlemesinin Örneklem İnceleme Amacı
İçerik Çözümlemesinin Gerçek Dünya İle Karşılaştırma Amacı
İçerik Çözümlemesinin Temsil Amacı
İçerik Çözümlemesinin Medya Etkisi Araştırmalarına Destek Amacı

6.Soru

Nicel araştırma anlayışının özünde hangi kavram yatmaktadır?


Hümanizm
Etnografya
Parametre
Pozitivizm
Sürrealizm

7.Soru

“Herhangi bir şey doğada ya da toplumda varsa bunun bir miktarı vardır, bir şeyin miktarı varsa o şey ölçülebilir, bir şey ölçülebiliyorsa ölçüm sonuçları sayılarla ifade edilebilir.”

Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisine ait en temel düşünce olabilir?


Nitel araştırma

Nicel araştırma

Deneysel araştırma

Anket araştırması

Bilimsel araştırma


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1950’li yıllarda geliştirilen kuramlardan değildir


Bilişsel uyum kuramı
ABX modeli
Aracılanmış iletişim modeli
Kullanımlar ve doyumlar
Genel iletişim modeli

9.Soru

  1. Verilerin kodlanması
  2. Bulguların yorumlanması
  3. Verilerin kodlara ve temalara göre düzenlenmesi ve tanımlanması
  4. Temaların bulunması

Yukarıda karışık halde verilen içerik çözümlemesinin aşamaları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sıralanmıştır?


I, II, III, IV

IV, III, I, II

III, IV, II, I

I, IV, III, II

I, III, IV, II


10.Soru

Belirlenen düzenliliklerden ya da ilişkilerden hareketle aynı sonuçların benzer koşullarda her zaman geçerli olacağının varsayılması nicel araştırma yönteminin hangi özelliği ile ilgilidir? 


Yöntem
Genelleme
Sınırlılık
Alan yazın
Denence

11.Soru

Uğur savaş muhabiri olarak görev yapmaktadır. Bir çatışma bölgesine giderek oradaki durumu gözlemlemekte ve çatışma sürecinde yerel halkın hayatını betimlemeye çalışmaktadır. Zaman zaman yerel halkla röportajlar gerçekleştirmektedir. Röportaj yapmadan önce ne iş yaptığını ve hangi kanalda çalıştığını söylemesi zorunludur. Aşağıdakilerden hangisi Uğur’un durumunu ifade etmektedir?


Uğur katılımcı gözlemcidir.
Uğur tam gözlemcidir.
Uğur tam katılımcıdır.
Uğur gözlemci olarak katılımcıdır.
Hiçbiri.

12.Soru

Hangisi geçerlik türü değildir?


Görünüş geçerliği
Kapsam geçerliği
Kanı geçerliği
Yapı geçerliği
Kestirim geçerliği

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi erken dönem iletişim çalışmalarının sınıflandırılmasında kullanılabilecek bir başlıktır?


Haz

Yazı

Retorik

Ethos

Dil


14.Soru

Nicel araştırmacılar genellikle alanyazında var olan bilgi birikimine dayanarak çeşitli denenceler geliştirir ve topladıkları verilerle bunları test ederler. 

Bu durum nicel araştırmaların aşağıdaki özelliklerinden hangisini tam olarak tanımlar?


Nicel araştırma başta belirlenen yönteme bağlı kalır

Nicel araştırma indirgemecidir

Nicel araştırma genellikle tümdengelimci bir yaklaşım izler

Nicel araştırma değerlerden bağımsızdır

Nicel araştırmada sayısal veriler toplanır


15.Soru

"Bilim, düzenden yoksun duyu veriyle, mantıksal olarak düzenli düşünce arasında uygunluk sağlama çabasıdır" tanımını aşağıdaki bilim insanlarından hangisi yapmıştır?


Bertrand Russell

Isaac Newton

Albert Einstein

Louis Pasteur

Marie Curie


16.Soru

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi nicel araştırma yönteminin tanımıdır?


Bir olguya dair gözlenmiş ortak bir karakteristik yapı, özellik ve durumların açıklamasını içeren ifadeleri gözden geçirme.
Teoride önerilen olgular arası ilişkilerden hareketle sınanmak amacıyla belirtilen yargı ifadeleri oluşturma.
Doğrulamak için ortaya doğrusal ve eğrisel hipotezler koyma.
Doğrudan ya da dolaylı olarak gözlenemeyen (metafizik) konuların araştırılıp, incelenerek yorumlanması.
Gerçeğin sayısal olarak ifade edilen kanıtlara dayalı biçimde ve kişisel yanlılıktan kaçınan bir tutumla incelenmesi.

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sürecinin her aşamasının detaylı bir şekilde planlanmasını gerektiren etkenlerden biri değildir?


Zaman

İşgücü

Ekipman

Mekan

Maliyet


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapılandırılmamış görüşmelerde görüşmecinin sahip olması gereken yeterliliklerden birisi değildir?


İncelenen konu hakkında bilgi sahibi olmak

Değişen durumlarda hızlı karar alabilmek

Farklı ortam ve durumlarda insanlarla kolay iletişim kurmak

Soruları çabuk ifade etmek

Katılımcıyı araştırmanın bağlamı dışına yönlendirmek


19.Soru

Araştırmacının bir konuyu olduğu biçimiyle ve olabildiğince yansız araştırması hangi kavramla ifade edilmektedir?


Geçerlik

Güvenirlik

İnandırıcılık

Tutarlılık

Aktarılabilirlik


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genel araştırma sürecinde görülmemektedir?


Durum analizi yapılmadan problem tanımı
Biçimsel olmayan keşfedici araştırma
Araştırma hedeflerinin yapılandırılması
Biçimsel araştırma
Bulguların yorumlanması ve raporlanması