İletişim Araştırmaları Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir bilimsel araştırmada özel bir araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilmiş Türkiye’de hane halkının televizyon izleme alışkanlığına ilişkin araştırmanın bazı verilerinden yararlanılacaktır.  Bu veriler, söz konusu araştırmada aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?


Birincil veri

İkincil veri

Literatür taraması

Araştırma varsayımı

İstatistiksel hipotez


2.Soru

Kavramsallaştırma hangi soruya cevap arar?


Bu nedir?

Bu nedendir?

X ile Y arasındaki farklar neden kaynaklanır?

X doğru mudur?

X’in sebebi her zaman Y midir?


3.Soru

I. Üniversitelerin bilimsel araştırma fonları
II. TÜBİTAK fonları
III. Avrupa Birliği fonları

Yukarıdaki seçeneklerden hangileri ülkemizdeki bilimsel araştırmalara fon sağlamaktadır?


Yalnız I

I ve II

Yalnız II

II ve III

I, II ve III


4.Soru

Keşifsel amaçlı yapılan araştırmalarda amaçları belirleyen temel soru ifadelerinden biridir?

 


Bu nedir?

 

Bu çalışıyor mu?

 

Bu nasıl çalışıyor ve neden böyle çalışıyor?

 

Bu iyi çalışıyor mu?

 

Kimin için çalışıyor?


5.Soru

Bir bilimsel araştırmada araştırma amacına "nasıl" ulaşılacağı ve "neden" böyle yapılmasının tercih edildiğinin gerekçeleri ile açıklandığı bölüm hangisidir?


Giriş

Literatür Taraması

Yöntem

Bulgular ve Yorum

Sonuç


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki araştırmalara fon sağlayan ana kaynaklardan birisi değildir?


Banka fonları

Üniversitelerin bilimsel araştırma fonları

TÜBİTAK fonları

Avrupa Birliği fonları

Kurumsal sponsorluklar


7.Soru

Araştırma projelerinde genelde en büyük maliyeti hangi kısım oluşturur?


İlan giderleri
Donanım giderleri
Seyahat harcamaları
Personel maliyetleri
Sarf malzemeleri

8.Soru

“Bir çok ulusun araştırmacılarının ve kuruluşlarının ortaklığıyla yürütülen uluslararası projelere ülkemizde istihdam edilmekte olan araştırmacıların katılmak için ihtiyaç duydukları desteğin sağlanması amacıyla hazırlanmış bir programdır.”

Yukarıdaki tanım hangi destek programına aittir?


BAP

UBAP

AB Çerçeve Programları

Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı

Hızlı Destek Programı


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içerik analizinin aşamaları sıralandığında en başta yer almaktadır?


Kodların organize edilmesi

Temaların bulunması

Verilerin kodlanması

Temaların düzenlenmesi

Bulguların yorumlanması


10.Soru

  • Yöntem
  • Bulgu
  • Kapsam
  • Amaç
  • Literatür taraması
Yukarıdaki bilimsel araştırma sürecinin aşamalarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?


V-IV-III-I-II

 

V-III-II-IV-I

 

III-V-II-I-IV

 

IV-V-I-III-II

 

I-II-III-IV-V


11.Soru

Cevaplayıcılara öncelikle son altı ay içinde okudukları ya da baktıkları gazetelerin, daha sonra da gazetelere ait logo katalogları kartları yardımı ile gazete logolarını göstererek tek tek her bir gazete için en son hangi gün baktığı, dün hangi gazete veya gazeteleri okuduğunun sorulduğu iletişim araştırması yöntemi, aşağıdakilerden hangisidir?


Günlük

Dünkü Okuma

Grup ölçer

Kişi ölçer

Görüşme


12.Soru

Eğer bir araştırmada temel amaç var olan sorunun ve bu soruna ilişkin değişkenlerin net olarak ortaya konulması ise bu ne tür bir araştırmadır?


Keşfedici

Betimleyici

Sınıflayıcı

Açıklayıcı

Tanımlayıcı


13.Soru

Ürün ismi belirleme araştırmalarında en çok kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?


Anket

Deney

Derinlemesine görüşme

İçerik çözümleme

Beyin fırtınası


14.Soru

Bilimsel araştırmalardan kuram geliştirmeye yönelik olan araştırma türü hangisidir?


Uygulamalı araştırmalar

Karşılaştırmalı araştırmalar

Temel araştırmalar

Soyut araştırmalar

Deneysel araştırmalar


15.Soru

Bilimsel bilginin ............ sınanabilirliği sağlar. İfadesinde yer alan boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir? 


Ölçülebilirliği

Tekrarlanabilirliği

Gözlemlenebilirliği

Genellenebilirliği

Birikimliliği


16.Soru

Bilimsel bilginin tabi tutulduğu tekrarlı sınamalar aynı zamanda bilimin kendine yönelik ............ yapısını ortaya koymaktadır. İfadesinde yer alan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?


Eleştirel

Ölçülür

Sınanır

Tekrarlanır

Gözlenir


17.Soru

Antik çağda iletişimin kaynak-alıcı etkileşimine ve ikna etmeye yönelik ilkelerini ilk kez ortaya koyan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? 


Sokrates 
Platon
Herakleitos 
Protagoras 
Aristoteles 

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tümdengelim kavramıyla ilgili bir kavramdır.


Hipotezler oluşturup, hedef nüfus açısından teorinin ilgili önermesinin geçerli olup olmadığını sınamaya denir.

Bu yaklaşımla yapılan keşifsel ve kavramsallaştırmaya yönelik çalışmalar bizi teorilere götürür.

Olgular ve olgular arası ilişkilerin ne olduğu keşfedilir.

Olgular ve olgular arası ilişkilerin nasıl olduğu keşfedilir.

Tekil gözlemlerden hareketle genelleyici olgusal yargılara (tüm’e) ulaşmaya denir.


19.Soru

I. Katılmıyorum

II.Kararsızım

III.Fikrim yok

IV.Bilmiyorum

V. Katılıyorum

VI.Kesinlikle Katılıyorum

Yukarıdaki seçeneklerden hangisi ya da hangileri reklama yönelik tutum araştırmalarında kullanılan beşli likert tipi ölçekte yer almaz?


III ve IV

III ve V

II, III, IV

I ve V

IV ve VI


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir nitel araştırma yöntemi değildir?


Eylem araştırması (action research)

Olgu bilim (fenomenoloji)

Performans testleri

Durum çalışması (case study)

Yorumlayıcı çözümleme (hermeneutic analysis)