İletişim Araştırmaları Final 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“Araştırmada yeni ortaya atılan ve verilere dayalı olarak test edilen önerme” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?


Varsayım
Sorun
Tanım
Sayıltı
Denence

2.Soru

I. H0 ve H1 birbirine zıt yönde beklentiyi belirtir.II. Denence test edilmeden kabul edilir.III. Nicel araştırmalarda alt amaçlar sorular ya da denenceler şeklinde ifade edilebilir.Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur ?


I. ve II.
I. ve III.
II. ve III.
Yalnız I
Yalnız III

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmalarda kullanılan modellerden biri değildir?

 


İlişkisel

 

Nedensel karşılaştırmalı

 

Deneysel

 

Evrensel

 

Betimleyici


4.Soru

Metin içinde egemen söylemlerin hangi biçimde kurulduklarını ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalara ne ad verilmektedir?


Etnografik araştırma

Olgubilim

Eleştirel söylem çözümlemesi

Göstergebilim

Yorumlayıcı çözümleme


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorununu belirlerken dikkate alınan genel ölçütlerdendir?


Sorunun özgün olması

Veri toplama izninin alınabilmesi

Araştırmacının kuramsal yeterliliği

Araştırmacının yöntemde yeterliliği

Bireysel ilgi


6.Soru

Araştırmanın farklı zamanlarda ya da farklı kişilerle yürütülmesi durumunda, aynı ya da benzer sonuçlara ulaşılması hangi kavramla tanımlanır?


Geçerlik

İnandırıcılık

Güvenirlik

Aktarılabilirlik

Tutarlık


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilk elden toplanan verilere örnek olarak verilebilir?


Biçimsel olmayan keşfedici araştırma

Milli Kütüphane

Kurumların kendi iç kaynakları

Üniversite kütüphaneleri

Devlet İstatistik Kurumu


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gizli müşteri araştırmasının faydalarından biridir?


Katılımcıların kendi yaşadıkları yerle ilgili kıyas yapabilmesi
İşletmenin gelişim sürecinin izlenebilmesi
Eski ürünler ile ilgili olumsuz yorumları ortadan kaldırabilme
Bilgiyi özel zamanlarda toplayabilme
Belirlenecek reklam kampanyasında rol alabilme

9.Soru

Avrupa Birliği Projeleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?


Proje içinde gider olduğu takdirde sarf malzeme ihtiyacı karşılanmaktadır.

Proje ile bağlantılı seyahat giderleri bütçeye eklenebilmektedir.

Projede çalışacak doktora öğrencilerine maaş ödenmemektedir.

Tamamen projede kullanılacak ve proje için olmazsa olmaz donanımlar için fon verilmektedir.

Projede çalışacak tüm kadronun maliyeti karşılanabilmektedir.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sınama türü araştırmalar için söylenemez?


Daha önce yapılan keşfetme araştırmalarından hareketle oluşturulan teorilerdeki önermeler hipotez formunda ifade edilerek sınanır.

Daha önce yapılan kavramsallaştırma araştırmalarından hareketle oluşturulan teorilerdeki önermeler hipotez formunda ifade edilerek sınanır

Aynı teorik önermenin farklı örneklemler, farklı ürün grupları için de geçerli olup olmadığı test edilebilir.

Alternatif iki teorinin birbiriyle çelişkili önermelerinden hangisinin belirli bir koşulu açıklamak için daha uygun olduğu sınanabilir.

Teoride jenerik olarak yer alan olgular ve olguların ilişkisel yapılarında, daha önce belirtilmemiş bir değişkenin etkisi incelenmez.


11.Soru

Genellikle radyo dinleme araştırmalarında kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Kişi ölçer

 

Grup ölçer

 

Günlük yöntem

 

Dünkü okuma

 

Ön-test


12.Soru

Metin içinde egemen söylemlerin hangi biçimde kurulduklarını ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalara ne ad verilmektedir?


Etnografik araştırma

Olgubilim

Eleştirel söylem çözümlemesi

Göstergebilim

Yorumlayıcı çözümleme


13.Soru

5. Bağımlı ve bağımsız değişken arasında öngörülen ilişkinin yapısında değişikliğe neden olma potansiyeline sahip farklı gözlem kategorilerine ne ad verilir?


Bağımlı değişken

Mediatör değişken

Aracı değişken

Moderatör değişken

Bağımsız değişken


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eleştirel kuram olarak da tanımlanan Frankfurt Okulu yaklaşımının oluşmasında etken olan unsurlardan biri değildir?


Faşizmin yükselmesi

Bilimin sermayeye değil halka hizmet etmesi

Yeni koşulların yarattığı ideolojik değişimler

Sovyet devriminin Avrupa’da yayılamaması

Batı kapitalizminin elde ettiği başarı


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genellikle bir araştırma projesinin en büyük harcama kalemini oluşturur?


Denek ödemeleri

Ofis ve iletişim harcamaları

Bir proje danışmanlığı grubuna yapılan ödemeler

Seyahatler ve ilgili günlük harcamalar

Personel giderleri


16.Soru

Araştırmada kullanılan veri toplama aracının araştırmacının ölçmek istediği özelliği ne kadar ölçebildiğiyle ilgili olmasına ne ad verilir?


Güvenirlik

Geçerlik

Yeterlik

Sınırlık

Benzeşirlik


17.Soru

Bazı durumlar araştırmayı finanse eden kişi/kurum ya da kuruluşların araştırma projesine ilişkin olumsuz tutum sergilemesine yol açmaktadır. Aşağıdaki durumlardan hangisi için bunun tersi bir durum söz konusudur?


Özel kaynakların yeterince karşılanabilir olmaması

Maliyetlerin gerçekçi olması

İşleri yaparken ucuza kaçılması

Araştırma bütçesinin gereğinden fazla şişirilmesi

İhtiyaç duyulmayan kaynakların da belirlenmesi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veri analizinde bilgisayar kullanımının faydalarından biri değildir?


Temaların ortaya çıkarılması
Verilerin sayısal analizi
Kodlama
Bulguların sunumu
Yurtdışı kaynaklarına ulaşma

19.Soru

I- Problemin tanımlanması II- Gerekli verilerin toplanması III- Olası çözüme ilişkin denenceler geliştirilmesi IV- Raporlaştırma V- Denencelerin test edilmesi Yukarıdaki ifadeler çerçevesinde, bilimsel bir araştırmanın aşamaları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?


I, III, II, V, IV
III, I, IV, II, V
III, I, II, IV, V
I, III, IV, II, V
I, V, II, III, IV

20.Soru

Acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek arayan biri için en uygun destek programı aşağıdakilerden hangisidir?


KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Proje Pazarları Destekleme Programı
Bilimsel Araştırma Projesi Destek Programı
Hızlı Destek Programı