İletişim Araştırmaları Final 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği projeleri için istenen bilgiler arasında değildir?


Araştırma kaynakçası
Ekipman
Çalışanlar
Seyahat
Döviz Kurları

2.Soru

Aşağıdaki durumlardan hangisi iletişim araştırmalarında karşılaşılan temel sorunlardan biridir?


Sorunun bütün yönleriyle ve net biçimde ortaya konulması

Soruna ilişkin kuramsal temelin sağlam bir şekilde oluşturulması

Araştırma sınırlarının belirgin biçimde çizilmesi

İçerik açısından çok sayıda benzer araştırmaların yapılması

Amaca ulaşmada uygun modellerin işe koşulması


3.Soru

İçerik analizinde “Verilerin kodlanması” aşamasından sonra gelen aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Verilerin toplanması
Temaların bulunması
Kodların organize edilmesi
Temaların organize edilmesi
Bulguların yorumlanması

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yargısal verilere örnektir?


Belli bir Web sitesinin tıklanma oranı

Belli bir TV kanalının izlenme oranı

Nüfus sayımı verileri

Polisiye dizilerin şiddeti özendirip özendirmediği

Anadolu Üniversitesindeki yabancı öğrenci sayıları


5.Soru

Nicel araştırmalarda etki-tepki ilişkileri ya da neden-sonuç bağlantılarını araştıran araştırmalar hangi düzey araştırmalardır?


Betimleyici
Keşfedici
Açıklayıcı
Açımlayıcı
Tanımlayıcı

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, ürün, hizmet ya da müşteriye yönelik iletişim araştırmalarında yapılacak son test aşamasında incelenecek unsurlardan biri değildir?


Reklamdan ya da markadan hoşlanma

Müşteri sadakatini etkileyen etmenler

Ürünün/Reklamın hissettirdikleri

Markaya karşı tutum

İkna olma


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmayla ilgili olarak doğrudur?


Doğa bilimleri alanındaki araştırmacılar varolan fiziksel bir gerçekliği ortaya çıkarırlar, toplumsal bilimlerde ise gerçeklik araştırmanın ürünüdür
İletişim alanı, doğa bilimleri alanındadır. 
İdealizm de realizm de bilginin insan zihninden bağımsız bir biçimde varolduğunu savunur. 
Pozitivizm toplum bilimlerine uygun değildir. 
Eleştirel araştırmalar özellikle hegemonik ilişkiler, yapısalcılık, ekonomi-politik, kültürel incelemeler, toplumsal/siyasal çatışmalar, sınıf farklılıkları gibi konularda yoğunlaşır

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi görsel belgelerden biridir?


Günlükler

Haritalar

Çevrimiçi yorumlar

İstatistikler

İlanlar


9.Soru

KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı hangi fon kaynağının çatısı altında yer almaktadır?


TÜBİTAK Fonları
Üniversitelerin Bilimsel Araştırma Fonları
Avrupa Birliği Çerçeve Programı
Sivil Toplum Kuruluşu Destekleri
Akademik Ar-Ge Destekleri

10.Soru

Ürün ya da hizmetin hedef kitlenin tamamının karşısına çıkmadan önceki süreçte
gerçekleştirilen araştırmalar aşağıdakilerden hangisidir?


Müşteri sadakati araştırması

Ön-test araştırması

Son-test araştırması

Müşteri memnuniyeti araştırması

Algısal haritalama


11.Soru

Yirminci yüzyılın başlarında iletişim araştırmalarında en çok ele alınan konu aşağıdakilerden hangisidir?


Propaganda

Konuşma iletişimi

Sinema

Televizyon

Yazılı iletişim


12.Soru

  • Firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların araştırma-geliştirme çalışmalarını teşvik etmek 
  • Türk sanayisinin araştırma-geliştirme yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak 

Yukarıdaki amaçlar göz önünde bulundurularak oluşturulan program aşağıdakilerden hangisidir?


Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

TÜBİTAK KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı

Sanayi Ar-Ge Proje Destekleme Programı

Proje Pazarları Destekleme Program


13.Soru

Bulguların tekrarlı sınamalarla aynı sonuca işaret etmesi durumuna ne denir?


Geçerlilik
Nesnellik
Sınırlılık
Kapsam
Tekrarlanabilirlik

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi her katılımcıya önceden hazırlanan soruların, aynı biçimde ve aynı sırada sorulduğu bir görüşme türüdür?


Katılımcı gözlem

Yapılandırılmamış görüşme

Odak grup görüşmeleri

Yarı-yapılandırılmış görüşme

Yapılandırılmış görüşme


15.Soru

  1. Tekrarlanabilir olması
  2. Ölçülemez değişkenlerden oluşması
  3. Eleştiriye kapalı olması
  4. Sınanabilir olması
  5. Birikimli olması

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri bilimsel bilgiyi alternatif bilgi kaynaklarından ayıran özelliklerdendir?


I-II-III

I-III-IV

I-IV-V

II-III-IV

III-IV-V


16.Soru

Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi diğerlerinden dana önce icat edilmiştir?

 


Fotoğraf

 

Gramofon

Radyo

 

Matbaa

 

Televizyon


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerine göre nispeten daha ucuz bir veri toplama yöntemidir?


Yüzyüze anket
Telefon anketi
Odak grup görüşmesi
Gözlem
Deney

18.Soru

I-Verilerin kodlanması II-Temaların bulunması  III-Kodların ve temaların organize edilmesi IV-Bulguların yorumlanması V-Verilerin toplanması Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri içerik analizinin aşamalarıdır? 


Yalnız I
Yalnız V
I ve II
I-II ve III
I-II-III ve IV

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilgidir?


Dondurma en şahane tatlıdır
Müzik dinlemek resim yapmaktan daha eğlencelidir
Tahta iletken bir madde değildir
Kırmızı güzel bir renktir
Toplu taşıma araçlarında yaşlılara yer verilmelidir

20.Soru

"Öğretmenler toplantısı etkinliğini araştıran bir nitel araştırma sonucunda öğretmen etkililiği üzerinde okul müdürünün liderlik özelliklerinin % 49, toplantı sıklığının % 32 ve toplantı odalarının fiziksel çekiciliğinin % 21 oranında rol oynadığı tespit edilmiştir. Bu sonuç, okul müdürlerinin liderlik özelliklerinin diğer iki etkenden daha önemli olduğunu göstermektedir."Buna göre nitel verileri sayısallaştırma hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Sayısallaştırma güvenilirlik ve geçerliliği artırır.
Sayısallaştırma yanlılığı azaltır.
Sayısallaştırma, kendi doğal akışı içinde sosyal hayatın incelenmesine yoğunlaşır.
Sayısallaştırma, araştırma sonuçlarının tekrar sınanmasına olanak verir.
Sayısallaştırma karşılaştırma yapma olanağı sağlar.