İletişim Araştırmaları Final 22. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bilimsel bir çalışmada ‘Birinci sınıf mimarlık bölümü stüdyosunda bir yöntem önerisi’ konusu işleniyor ve çalışmanın ikinci sınıf öğrencileri için de uygulanmasının çalışmayı zenginleştirileceği raporda bildiriliyorsa bu bilimsel araştırmaların hangi özelliği ile ilgilidir?

 


Nesnellik

 

Sınırlılık

 

Öznellik

 

Kısıtlılık

 

Güvenilirlik


2.Soru

İçerik analizinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Verilerin kodlanması

Temaların bulunması

Kodların ve temaların organize edilmesi

Bulguların yorumlanması

Verilerin saklanması


3.Soru

İçerik analizinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Verilerin kodlanması

Temaların bulunması

Kodların ve temaların organize edilmesi

Bulguların yorumlanması

Verilerin saklanması


4.Soru

Nicel araştırmalar hangi aşama ile başlar?


Örneklem seçme 

Sorunun tanımlanması

Verilerin toplanması

Bulguların analizi

Amaçları oluşturma


5.Soru

İçerik analizinde kodlama işleminden sonra belirlenen verilerin birbirine benzer ve araştırmanın amaçlarına uygun bir biçimde daha üst düzey başlıkların altına yerleştirilmesi işlemine ne ad verilmektedir?


Verilerin kodlanması

Tematik kodlama

Kodların ve temaların organize edilmesi

Bulguların yorumlanması

Raporlaştırma


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içerik analizi gibi nitel araştırmalarda verilerin sayısallaştırılmasının nedenlerinden biri değildir?


Güvenirliğinin artırılması
Yeniden sınanmasına olanak sağlamak
Tema ve kategoriler arasında karşılaştırma yapılmasına olanak sağlamak
Yanlılığı azaltmak
Farkındalık yaratmak

7.Soru

Bir araştırmanın raporlamasında araştırmacı nasıl bir yöntemle bulgularına ulaştığını açıklar. Bundan yararlanan farklı bir ülkedeki araştırmacı farklı öğrenciler üzerinde aynı çalışmayı yapabilir. Bu durum bilimin hangi ayırt edici özelliğiyle ilgilidir?


Tekrarlanabilirlik

Eleştirellik

Birikimli olma

Kavramsallaştırma

Sınanabilirlik


8.Soru

Araştırmacılar, hangi nedenlerle projenin tüm masraflarını ücretlendirmemeye ve ihtiyaç olunandan daha az para/zaman talebinde bulunmaya yönlenilirler?


Piyasa şartları, para kazanmak ve rekabet ortamından dolayı
Bütçeden kendilerine para ayırabilmek için
Gerekli olan harcamaları edindikleri yerlerden daha az fiyatla hizmet alabilmek adına
Şahsi giderleri karşılayabilmek adına
Proje için kendi kaynaklarını kullanmak için

9.Soru

  • I. Donanım
  • II. Sarf malzeme
  • III. Personel ücretleri
  • IV. Deneklere ödemeler
  • V. Seyahat giderleri
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir araştırma sürecinde bütçelendirilmesi gereken unsurlar arasında gösterilebilir?


I-II

I-III

II-III-IV

I-II-IV-V

I-II-III-IV-V


10.Soru

Evreni oluşturan tüm bireylere birer numara verilerek torbadan numaraların çekilmesi ve bu bireylerin örnekleme alınması şeklinde gerçekleştirilen örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Sistematik örnekleme

Yansız örnekleme

Kümesel örnekleme

Tabakalı örnekleme

Oranlı örnekleme


11.Soru

Literatür kelimesine karşılık gelen diğer kavram nedir?


Basın
Basım
Yazın
Kapsam
Yöntem

12.Soru

Katılımcılardan belirli bir ürünü kullandıkları ve memnun kaldıkları bir anı hatırlamaları ya da hayal etmelerinin istendiği ve bu tanılamalar sayesinde tüketicinin zihnindeki ürün-fayda ilişkisinin irdelendiği teknik aşağıdakilerden hangisidir?


Zaman makinası tekniği

Kategorik biçimlendirme tekniği

Yönlendirilmiş imgeleme tekniği

Fikir yürüyüşü tekniği

Gizli tepki tekniği


13.Soru

Nicel araştırmaların temelinde aşağıdaki felsefelerden hangisi yatar?


İdealizm 
Metafizik düşünce
Post-pozitivizm 
Pozitivizm 
Rasyonalizm 

14.Soru

Küçük katılımcı gruplarıyla yönlendirici bir kişi rehberliğinde yürütülen ve katılımcıların tümünü ilgilendiren bir konuda onların görüşlerini belirlemeyi amaçlayan görüşmelere ne ad verilmektedir?


Yapılandırılmış görüşme

Yarı yapılandırılmış görüşme

Yapılandırılmamış görüşme

Odak grup görüşmesi

Gözlem


15.Soru

“Ödül beklentisi ile istendik davranış arasında pozitif ilişki vardır” şeklindeki bir önerme, aşağıdaki hipotez türlerinden hangisine bir örnektir?


Doğrusal ilişki arayan hipotez

Eğrisel ilişki arayan hipotez

Fark arayan hipotez

Genellenebilen hipotez

Tekrarlanabilen hipotez


16.Soru

İki grup arasında önceden oluşmuş bir farklılığın sonuçlara etkisini saptamak amacıyla yapılan bir çalışmada uygun araştırma modeli hangisidir?


Tarama
Deneysel
Nedensel karşılaştırmalı
İlişkisel
Yarı deneysel

17.Soru

Berelson'a göre içerik analizinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


İçerik analizi iletişimin içerdiklerini nesnel, sistematik ve nitel (sayısal olmayan) bir biçimde açıkça ortaya koyabilmek ve detaylı bir biçimde açıklayabilmek için kullanılan bir araştırma yöntemidir.
İçerik analizi, metinden geçerli bir sonuç çıkarmak için sistematik olarak gerçekleştirilen bir araştırma yöntemidir.
Metnin içerisinde var olan belirli özellikleri tanımlamak ve bunlardan sonuç çıkarmak için sistematik ve nesnel olarak uygulanan bir araştırma yöntemidir.
Şimdiki zamanda yaşanan duygu ve davranışları açıklamak için kişinin geçmişte yaşadığı anıları, olayları ve duyguları inceleyen yöntemdir.
Bir madde içerisindeki bileşiklerin hepsini veya bir kaçının miktarını ve neler olduğunu ortaya koyma yöntemidir.

18.Soru

Kaynağı ve niteliği farklı olmakla birlikte, dini referanslar, gelenekler, otorite, kişisel deneyimler alternatif bilgi kaynaklarıdır. Bilimsel bilgiyi diğer bilgi kaynaklarından ayıran en temel ayırt edici özelliği nedir?


Kişisel tecrübelere dayanması

Manevi özelliklere dayanması

Maddi gereksinimlerinin olması

Gözlenebilir olgulara dayanması

Güncel olması


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırma raporunun bölümlerinden biri değildir?


Giriş

Alanyazın taraması

Betimsel veri çözümleme

Yöntem

Bulgular


20.Soru

Evrendeki öğeler hakkında yeterince bilgi topladıktan sonra rastgele bir seçim yapmanın sakıncası olmadığına karar verilmesi durumu    ..……..............  olarak tanımlanır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Amaçlı örnekleme

Gönüllü örnekleme

Kartopu örnekleme

Odak küme örnekleme

Yansız örnekleme