İletişim Araştırmaları Final 25. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aydınlanma felsefesi hangi yüzyılda ortaya çıkmıştır?

 


20

 

18

 

16

 

14

 

12


2.Soru

1940’larda yapılan iletişim çalışmalarında genelde benimsenen araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Nitel araştırma
Nicel araştırma
Karma araştırma
İçerik çözümlemesi
Tümdengelim 

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "tümevarım" ve "tümdengelim" yaklaşımının ortak özelliğidir?


Teorik/olgusal genellemenin hedeflenmesi
Bilimsel araştırmaların yöntemlerine kılavuzluk eden iki temel yaklaşım olmaları
Evren genellemesinin hedeflenmesi
Bilimsel araştırmanın amaçları dikkate alındığında; kavramsallaştırma ve keşfetmenin bu yaklaşımları yansıtması
Bilimsel araştırmanın amaçları dikkate alındığında; sınamanın bu yaklaşımları yansıtması

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sürecinde bütçe kapsamının dışında yer alır?


Personelin aylık ücretleri

Kişisel giyim vb. eşyalar

Donanım giderleri

Sarf malzemeleri

Kitaplar, görsel ve yazılı malzemeler


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doküman analizinde kullanılabilecek kurumsal belgelerden biri değildir?


İstatistikler

Günlükler

İlanlar

Raporlar

Reklamlar


6.Soru

Gözlemlerimizin bilim sayılabilmesi için izlememiz gereken aşamaları aşağıdaki hangi sıralama doğru vermiştir?


Evrene dair sistemli biçimde veriler elde etmek / Veriler sonucunda düşüncelerimiz doğrultusunda mantıksal yargılar çıkarmak / Çıkardığımız yargıları sıralayarak sonuç haline getirmek.
Evrene dair sistemli veriler elde etmek / Verileri diğer verilerle ilişkilendirmek / İlişkilendirmeleri sıralayarak sonuç haline getirmek.
Daha önce elde edilen verileri incelemek / İncelenen verileri tekrar örneklendirmek / Örneklendirmeler ışığında aynı sonucu çıkarmak.
Evrene dair veriler elde etmek / Elde edilen verileri sınamak / Örneklendirmeler ışığında sonuç çıkarmak.
Evrene dair sistemli biçimde veriler elde etmek / Elde edilen verileri diğer verilerle mantıksal ve anlamlı ilişkilendirmek / Ulaştığımız yargıları tekrarlı sınamalara tabi tutarak sonuç çıkarmak.

7.Soru

araştırmamızda incelediğimiz değişkenlerin gözlenen niteliksel veya niceliksel özelliklerine atfen saptanan değerler aşağıdakilerden hangisidir?


Değişken

Hipotez

Veri

Kavram

Bilim


8.Soru

Evrenin içinde belirgin tabakalar ya da katmanların bulunması durumunda kullanılan örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Kümesel örnekleme

Sistematik örnekleme

Yansız örnekleme

Tabakalı örnekleme

Olasılıksız örnekleme


9.Soru

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarını karşılamaya ya da sorunlarının çözümüne ilişkin projeleri desteklemeye yönelik program aşağıdakilerden hangisidir?


Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme
Hızlı Destek Programı
Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı
Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP)
Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

10.Soru

Literatür taraması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


"Merak" doğru literatür seçiminde ilk kılavuzdur.

"Amaca uygun olarak beliren kapsam" literatürün sınırlanmasına yardımcı olur.

Literatür kelimesinin yerine "yazın" ifadesinin kullanılması sık yapılan hatalardandır.

Teorik ve pratik alana yapılacak "katkı hedefi" önemlidir.

Alana özgü kaynakların belirginleşmesi araştırmanın da çerçevesini belirler.


11.Soru

I. Önemli

II. Güncel

III. Özgün

IV. Etik

V. Amaca uygun

Yukarıdakilerden hangileri araştırma sonunun seçiminde genel ölçütlerdendir


I II, IV

I, III ve V

I, II, IV ve V

I, III IV ve V

I, II, III ve IV


12.Soru

Nitel araştırmaların yüzdelik değerlerle ifade edilmesinde gerçekleştirilen ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Analiz biriminin saptanması

Tema ve kategorilerin tanımlanması

Kodlamanın örnek bir veri seti üzerinde denenmesi

Verinin tümünün kodlanması ve yüzdelerin hesaplanması

Kodlama sonuçlarının tekrar gözden geçirilmesi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araştırma bütçesi açısından daha pahalı bir örnekleme yöntemidir?


Olasılıklı örnekleme
Olasılıksız örnekleme
Kolayda örnekleme
Kota örneklemesi
Kartopu örneklemesi

14.Soru

Literatür okumaları devam ettikçe araştırmacı için ______________ belirginleşmeye başlar ve bu belirginleşme ______________, okunacak literatürün sınırlanmasına yardımcı olur.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere gelmesi gereken kavramlar aşağıdaki seçeneklerde doğru sırada verilmiştir?


Araştırma Sorusu-Hipotez

Hipotez-Araştırma Sorusu

Amaç-Hipotez

Amaç-Kapsam

Kapsam-Amaç


15.Soru

İçerik analizi çalışmalarında örneğin, iki parti liderinin seçim konuşmaları sırasında kullandıkları sözcüklerin sayısına göre bazı sonuçlara varılması, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?


Seçmenlerin nicel olarak etkilenmelerinin sağlanması

Sözel birikimin sayısal işlemlerle açıklanması

Araştırmanın eksik kalan yanlarının güçlendirilmesi

Nitel verilerin nicel olarak kullanılması

Farklı verilerle yanlış sonuçlara varılması


16.Soru

Gerbner’in, önceki dönemlerde yapılan medya çalışmalarındaki kısa dönemli etki çalışmalarının yönünü, televizyonun zaman içindeki gerçeklik algısını oluşturması gibi farklı bir yöne çeviren kuramı, aşağıdakilerden hangisidir?


Bilgi Açığı Kuramı

 

Yetiştirme Kuramı

 

Gündem Belirleme Kuramı

 

İletişimsel Eylem Kuramı

 

Doyumlar ve Yaklaşımlar Kuramı


17.Soru

Bir araştırma bütçesinin hazırlanması sırasında maliyetlendirilmesi gereken donanım başlığı içeriğinde aşağıdakilerden hangisi/ hangileri bulunur?


Deneklere yapılan ödemeler ve harcamalar

Sayısal fotoğraf makinesi

Sarf malzemeleri

Yayınevlerine yapılan ödemeler, telif ücretleri

Yazılımlar


18.Soru

  1. Araştırmanın güvenirliğinin artırılması,
  2. Yanlılığı azaltmak,
  3. Tema ve kategoriler arasında karşılaştırılma yapılmasına olanak tanımak,
  4. Küçük ölçekli araştırma sonuçlarının daha büyük örnekleme ulaşılarak yeniden sınanmasına olanak tanımak,

Yukarıdaki seçeneklerden hangileri nitel araştırmalarda verilerin sayısallaştırılmasının nedenlerindendir?


Yalnız I

I ve II

Yalnız II

I, II ve III

I, II, III ve IV


19.Soru

Bir araştırmanın sınırlılıkları aşağıdakilerden hangisiyle ilişkili olarak açıklanır?


Gelecek araştırmalar için öneriler

Sonuç

Literatür

Sınama

Problem


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araştırma bütçesi ve fonlarına ilişkin sorunlardan biri değildir?


Araştırma için istenen bütçenin yetersiz olması
İstenen bütçenin gerekçelendirilmemesi
Araştırma sonucunun istenen doğrultuda sonuçlanmaması
Araştırma için verilen sürede araştırmanın tamamlanmaması
Araştırmacının bağlı bulunduğu üniversiteye araştırma süresince üniversitede olmadığı zamanların hizmet bedelini ödememesi