İletişim Araştırmaları Final 26. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda Avrupa Birliği Çerçeve Programlarına ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Çerçeve Programları‘nın başlıca amaçları arasında, Avrupa‘nın bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeler arası işbirliğinin teşvik edilmesi sayılabilir.
Bütünleştirilmiş bir Avrupa Araştırma Alanı oluşturmayı hedefleyen ve 2007-2013 yıllarında yürürlükte olacak 7. Çerçeve Programı (7.ÇP) AB‘nin bu hedefe ulaşması amacıyla şekillendirilmiştir.
AB Çerçeve Programları ülkelere tahsis edilen maddi bir yardım değildir.
Mali destek, proje teklif çağrılarında belirtilen şartlara sahip projelerin hakemler tarafından objektif bir şekilde değerlendirilmeleri sonucunda verilir.
AB Çerçeve Programları‘na katılan ülkelerin hepsine belirli kota ayrılmıştır.

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir markaya ilişkin çağrışım ya da projeksiyonlar kullanılan projektif bir tekniktir?


Psiko-skeçler

Fotoseçme

Rol oyunu

Kolaj

Kişileştirme


3.Soru

Aşağıdakilerden retoriğin hangi boyutu sesin kullanımı, jestler, mimikler ve göz temasıyla dinleyicinin iyi tanımlanması ve çözümlenmesi yoluyla ikna edilmesini kapsar?


Pathos

Eudemonia

Kairos

Logos

Ethos


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ticari medya analizine diğerlerine göre daha az oranda ihtiyaç duyar?


Çok uluslu şirketler

Küçük işletmeler

Siyasi partiler

Devlet birimleri

Kurumlar


5.Soru

Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Programlarının başlıca amaçları nelerdir?


Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge’ye daha fazla kaynak ayırmasını özendirmek,sanayi kuruluşlarının kendi arasında ve üniversitelerle daha yakın işbirlikleri ve ortaklıklar sağlamasını teşvik etmek
Avrupa'nın bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeler arası işbirliğinin teşvik edilmesi
Akademisyenleri araştırma projelerine destek sağlamak ve bu bağlamda farklı üniversitelerden görevli olan araştırmacılar arasında işbirliği ve rekabet ortamı oluşturmak
Akademik araştırma projeleriyle sanayi ve kamu kuruluşlarına ait Ar-Ge projelerini desteklemekte, toplantı ve yayınları teşvik etmekte, geleceğin bilim insanlarına öğrenim hayatları boyunca burslar vermek
Bilimsel oluşum, kavram ve yeniliklerin topluma tanıtılmasını, öğretilmesini ve sevdirilmesini sağlamak

6.Soru

Bilimsel araştırmalarda araştırma amacına “nasıl” ulaşılacağı ve “neden” böyle yapılmasının tercih edildiğinin gerekçeleriyle açıklandığı bölüm hangisidir?


Amaç

Problem

Yöntem

Örneklem

Bulgu


7.Soru

Günümüzde süreç çalışmaları genelde __________ paradigmaya, gösterge bilimsel çalışmalar ise __________ paradigmaya uygun görünmektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere gelmesi gereken kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru sırada verilmiştir?


egemen - eleştirel

eleştirel - egemen  

alternatif - yerleşik

nicel-nitel

Nitel-Nicel


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sanayi AR-GE destekleri arasında yer alan programlar arasındadır?


TÜBİTAK KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme

Hızlı Destek Programı

Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı

Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP)


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araştırma bütçelerini belirlerken sürekli ortaya çıkan bir sorundur?


Görünmeyen harcama kalemleri
Personel ücreti
Medya araştırmaları
Araştırma sonuçları
Baskı ödemeleri

10.Soru

AB’nin Lizbon hedeflerinin hayata geçirilmesine katkıda bulunacak ve Avrupa’da ekonomik ve toplumsal katma değer yaratacak “projelere” mali destek sağlayan program aşağıdakilerden hangisidir?


Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme

Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP)

Avrupa Birliği Çerçeve Programları

Sanayi Ar-Ge Proje Destekleme Programı

Proje Pazarları Destekleme Programı


11.Soru

I-Sosyal paylaşım ağlarında belli bir grupla ilgili araştırma yapmak

II-Yemek kültürü ile ilgili bir araştırma yapmak

III-Evlilik programları izleyicileri ile ilgili bir araştırma yapmak

IV-Haberlerde ırkçı söylemleri incelemek

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri etnografik araştırma kapsamında değerlendirilir?


Yalnız I

I, II

I, IV

II, IV

I, II, III


12.Soru

  1. Birden fazla katılımcıyla aynı anda gerçekleştirilir.
  2. Görüşme bir moderatör rehberliğinde yürütülür.
  3. Grup dinamiği sayesinde daha zengin yanıtlar elde edilebilir.
  4. Katılımcı sayısının fazla olması bir avantajdır.
  5. Maliyet ve zaman tasarrufuna fırsat tanır.

Yukarıda verilen maddelerden hangisi odak grup görüşmelerinin özelliklerinden değildir?


I

II

III

IV

V


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araştırmalarda veri kaynağı olabilecek görsel ve işitsel belge türlerinden biridir?


Gazeteler

İlanlar

İlanlar

Okul kayıtları

Ses kayıtları


14.Soru

İlgimizi çeken bir konu olarak "İletişim çalışmaları" aşağıdakilerden hangisi içinde yer aır?


Araştırma konusu

Araştırma amacı

Araştırma sorunu

Araştırma hipotezi

Araştırma sonucu


15.Soru

I. Verilerin kodlanması II. Temaların bulunması III. Kodların ve temaların organize edilmesi IV. Sormacanın uygulanması V. Bulguların yorumlanması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri içerik analizinin aşamaları arasında yer alır?


I,II
I, II, V
II, III, IV
I,II,III,IV
I, II, III, V

16.Soru

Bir araştırmada ele alınan sorun yeni veya yeterince belirgin değilse temel bilgileri toplayabilmek için hangi tür araştırma yapılmalıdır?


Keşfedici

Betimleyici

Belirteçli

Açıklayıcı

Olgusal


17.Soru

Bilimsel çalışmalarda aşağıdakilerden hangisi geçerlik ile ilgili değildir? 


Veri toplama aracının amaca dönük biçimde geliştirilmesi

Uygun şekilde tasarımlanmasını

Doğru sorun seçimi

maddelerin katılımcılar tarafından doğru şekilde anlaşılmasını

Sonuçlardan dayanaklı çıkarım yapılabilmesini


18.Soru

Uçak havalanırken kafanızı cama yapıştırarak şehri görmeye çabalamanızın nedeni "merak"tır. Bu merakı gidermek için yapmakta olduğunuz şey aşağıdakilerden hangisidir?


Kavramak

Olgu

Verileri toplamak

Gözlem

Deney


19.Soru

Bilimsel bir araştırmanın sınırlarını belirten ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Nesnellik
Genelleme
Kapsam
Yöntem
Katkı

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi açıklayıcı araştırma özelliklerinden biridir?


Temel bilgileri toplar.

Araştırma sorununu net olarak tanımlar.

Değişkenleri net olarak ortaya koyar.

Etki-tepki yada neden-sonuç bağlantılarını araştırır.

Sorun çok yeni ise kullanılır.