İletişim Araştırmaları Final 27. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Daha büyük kitlelere ulaşma imkanı sağlar.

II. Diğer mecralara göre daha ucuzdur.

III. Yaratıcılık ve farklı uygulamalara elverişlidir.

IV. Mekan ve konum sınırı daha geniştir.

V. Gider ve içerik açısından esnek bir yapıdadır.

Yukarıda avantajları verilen reklam mecrasına yönelik uygulama alanı hangisidir?

 


Açık hava reklam kanalları

 

Televizyon

 

Radyo

 

Dergi

 

Gazete


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklamların diğer reklamlara oranla ne denli ön plana çıkmış olduklarını tanımlamakta kullanılan bir terimdir?


Beğenilme

Etkili olma

Gündemde olma

İhtiyaç tanımlama

Tanıma


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araştırma projelerinde seçilen araştırma konusunun başarıya ulaşmasını sağlayan faktörlerden biri değildir?


Araştırma konusunun araştırılabilir olması
Araştırmanın belli bir amaca yönelik yapılması
Araştırma konusunun kurum beklentisiyle uyum içinde olması
Araştırma için mentor yardımı alınması
Araştırmacının araştırma konusunda yeterli olması

4.Soru

Belirli bir gruba ya da topluluğa ait sosyal ilişkilerin, öğrenilen ve paylaşılan inançların, değerlerin ve davranışların tanımlanması ve yorumlanmasına nitel yöntemlerde ne ad verilir?


Eleştirel söylem çözümlemesi
İçerik çözümlemesi
Etnografik çözümleme
Göstergebilim çözümlemesi
Yorumlayıcı çözümleme

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorununu belirlerken dikkate alınan genel ölçütlerdendir?


Sorunun özgün olması

Veri toplama izninin alınabilmesi

Araştırmacının kuramsal yeterliliği

Araştırmacının yöntemde yeterliliği

Bireysel ilgi


6.Soru

Aşağıdaki alanlardan hangisi iletişim alanına çok katkı sağlamıştır?


Sosyal psikoloji
Matematik
Tarih
Kimya
Arkeoloji

7.Soru

1. Bilimsel bilgiye ulaşma yöntem ve süreçlerine ilişkin metodolojik (yöntem bilimsel) yaklaşıma ne ad verilir?


Ampirizm

Materyalizm

Post-modernizm

Pozitivizm

Modernizm


8.Soru

I. Aydınlanma felsefesi on dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkmıştır.

II. Aydınlanma felsefesi ile bireyin aklına verilen önem yeniden bilimsel çalışmaların başlamasına zemin oluşturmuştur.

III. Aydınlanma felsefesi, önce Amerika’da sonra tüm dünyada yansımalarını bulduğu için bilim dünyası yeniden canlanmıştır.

IV. Aydınlanma felsefesiyle siyaset, din, hukuk ve eğitim gibi toplumsal kurumların öncelikle aklın eleştirisinden geçirilerek yeniden düzenlenmesi görüşü baskın olmaya başlamıştır.

Yukarıdakilerden hangileri Aydınlanma felsefesinin özelliklerini tanımlar?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve IV


9.Soru

İletişim araştırmalarında anlamların üretimi ve değişiminin anlaşılmasını amaçlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


İdeolojik paradigmalar

İletişimin temel bileşenleri

Göstergebilimsel yaklaşım

İletişim teknolojilerinin evrimi

Nicel paradigmalar


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Macnamara'ya göre kitle iletişim araçlarını içerik analizinde çok önemli kılan iki nedenden biridir?


Çok geniş bir alanda kullanılıyor olması
Birden fazla duyu organına hitap etmesi
İnsanların kitle iletişim araçları karşısında çok fazla zaman geçirmesi
Kitle iletişim araçlarının dünyanın en büyük veritabanı olması
Kurum ve kuruluşların reklam, pazarlama ve halkla ilişkiler amacıyla kitle iletişim araçlarını tercih etmesi

11.Soru

Temeli mantık ve dilbilimine dayanan Nitel araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Etnografik araştırma
Durum çalışması
Yorumlayıcı çözümleme
Göstergebilim
Eleştirel söylem çözümlemesi

12.Soru

Reklam/kampanya ile tüketici arasındaki bağın derecesini ve reklamın tüketici için önem taşıyan değerlerle bir şekilde kurduğu ilişkinin ulaştığı sınırı ifade eden kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

 


Reklam etkisi

 

Reklam içeriği

 

Reklam ilginliği

 

Reklam sıklığı

 

Reklam mecrası


13.Soru

Günümüzde içerik analizi yapılırken bir çok bilgisayar programı kullanılmaktadır. Bu programlardan bazıları;I. NudistII. AtlasIII. Microsoft WordIV. EtnographV. HyperQualBuna göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kodlama ve kuram geliştirme yazılımlarına örnek teşkil eder?


I, III ve IV
I, II ve III
I ve II
III ve IV
Yalnız V

14.Soru

Yeme miktarının kilo alımına etkisinin araştırıldığı bir çalışmada, yeme miktarını azaltan bir kişi kilo vermeye başlarken, aynı şekilde yeme miktarını azaltan bir diğer kişide ise kilo kaybının gözlenmemesi bu durum üzerinde hangi kavramın etkisi olduğunu gösterir?


Bağımlı değişken

Bağımsız değişken

Aracı değişken

Soyut değişken

Somut değişken


15.Soru

Bir reklamın hangi marka/ürün grubu ya da hizmet için yapıldığının bilinirliği aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?


Reklamı görme fırsatı 

Reklam mesajının sunumu

Reklam mesajının bilinirliği

Reklam gönderecisinin bilinirliği

Akla ilk gelenin reklam bilinirliği


16.Soru

Toplumda belli grupların medya içeriklerinde nasıl yer
aldığının resmedilmesi incelenmek isteniyorsa Aşağıdakilerden çözümlemelerden hangisi amaçlanmaktadır?


İçerik Çözümlemesinin Temsil Amacı

İçerik Çözümlemesinin Resmetme Amacı

İçerik Çözümlemesinin Sahiplik Politikalarını İnceleme Amacı

İçerik Çözümlemesinin Gerçek Dünya İle Karşılaştırma Amacı

İçerik Çözümlemesinin Medya Etkisi Araştırmalarına Destek Amacı


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir araştırmada gerçekleştirilen literatür taraması için uygun bir ifade değildir?


Literatür okumaları devam ettikçe araştırmacı için “amaç” belirginleşmeye başlar.

Araştırma sonucunda teorik ve pratik alana yapılabilecek “katkı hedefi”nin netleşmesi de literatürü sınırlamada diğer bir yardımcıdır.

Amaçla birlikte beliren “kapsam”, okunacak literatürün sınırlanmasına yardımcı olur.

Doğru literatür seçimine yardımcı ilk kılavuz samimi bir “merak”tır.

Literatür taramasında basılı pek çok materyal, internet ortamında bulunan

bilimsel veri tabanlarından daha önemlidir.


18.Soru

Yükseköğretim kurumlarındaki bilimsel araştırmaların desteklenmesi amacıyla geliştirilen ve varlığı bir yönetmeliğe dayalı olan fon kaynağı aşağıdaki kısaltmalardan hangisiyle anılır?


TUİK

TUBİTAK

BAP

Eurofon

YÖK


19.Soru

Gerçeğin sayısal olarak ifade edilen kanıtlara dayalı biçimde ve kişisel yanlılıktan kaçınan bir tutumla incelenmesini ilke edinen araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Nitel Araştırma

Belge tarama

Görüşme

Gözlem

Nicel Araştırma


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içerik çözümlemesi aşamalarından biri değildir?


Verilerin kodlanması
Temaların bulunması
Verilerin kodlara ve temalara göre düzenlenmesi ve tanımlanması
Verilerin eksiltilmesi
Bulguların yorumlanması