İletişim Araştırmaları Final 33. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bilimde olguların kavramsal tanımları üzerine net bir uzlaşı olmamasının sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?


Bilimsel çalışmaların süreğenliği
Bilimin eleştirel yapısı
Bilimdeki çok yönlü bakış
Bilimsel bilginin genellenemez oluşu
Farklı nirengi noktalarının dikkate alınması

2.Soru

Reklam ile tüketici arasındaki bağın derecesini ortaya çıkarmak için yapılan ölçüme ne denir?


Reklam bilinirliğinin ölçümü
Reklam ilginliğinin ölçümü
Reklam izleme ölçümü
Reklama yönelik tutumu ölçümü
Son-test ölçümü

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmanın özelliklerinden biri değildir?


Nicel araştırma genellikle tümevarımcı bir yaklaşım izler.

Nicel araştırmada gerçeklik bireyin dışındaki maddi ortamdadır.

Nicel araştırmanın temelinde pozitivist düşünce yatar.

Nicel araştırma değerlerden bağımsızdır.

Nicel araştırmada sorun net olarak tanımlanmıştır.


4.Soru

“Ödül beklentisi ile istendik davranış arasında pozitif ilişki vardır.” şeklindeki bir önerme, aşağıdaki hipotez türlerinden hangisine bir örnektir?


Doğrusal ilişki arayan hipotez

Eğrisel ilişki arayan hipotez

Fark arayan hipotez

Genellenebilen hipotez

Tekrarlanabilen hipotez


5.Soru

"Sigara içme" ve "akciğer kanseri" arasındaki ilişkiye bakıldığında, sigara içme ne tür bir değişkendir?


Bağımsız değişken

Bağımlı değişken

Aracı değişken

Mediatör değişken

Kontrol değişkeni


6.Soru

Araştırmacının kendisi ya da koşullarıyla ilgili sorun seçimi ölçütü aşağıdakilerden hangisidir


Özel ölçütler

Genel ölçütler

Nicel ölçütler

Objektif ölçütler

Nitel ölçütler


7.Soru

Nicel araştırmalarda açıklayıcı düzeyde araştırma hedeflendiğinde amaç ne olacaktır?


Var olan sorunun genel olarak ortaya konulması.
Var olan bir durumun ya da olgunun tanımlanması.
İki değişken arasındaki ilişkinin türü, yönü, düzeyi ve şiddetinin açıklanması.
Tüketicinin nasıl davrandığının ve neden böyle davrandığının anlaşılabilmesi.
Televizyonda yer alan programların izlenme ve tercih edilme sebeplerinin belirlenmesi.

8.Soru

Televizyon dizileri ile ilgili yapılan bir araştırmada sadece geceleri yayınlanan Türk dizileri araştırılacaktır. Bu durum ile ilgili hangisi söylenebilir?


Araştırma konusu “geceleri yayınlanan Türk dizileri” ile sınırlandırılmıştır.

Alanyazın taraması yapılmıştır.

Alt amaçlar bellidir.

Sorun açık ve nettir.

Araştırma modeli bellidir.


9.Soru

Sorun, amaç, önem, varsayımlar, sınırlılıklar, tanımlar, araştırmanın hangi bölümünde yer alır?


Giriş

Alan yazın taraması

Yöntem

Bulgular ve yorum

Sonuç ve öneriler


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ticari medya analizine diğerlerine göre daha az oranda ihtiyaç duyar?


Çok uluslu şirketler

Küçük işletmeler

Siyasi partiler

Devlet birimleri

Kurumlar


11.Soru

İçerik analizinde kodlama işleminden sonra belirlenen verilerin birbirine benzer ve araştırmanın amaçlarına uygun bir biçimde daha üst düzey başlıkların altına yerleştirilmesi işlemine ne ad verilmektedir?


Verilerin kodlanması

Tematik kodlama

Kodların ve temaların organize edilmesi

Bulguların yorumlanması

Raporlaştırma


12.Soru

Araştırmanın farklı zamanlarda ya da farklı kişilerle yürütülmesi durumunda, aynı ya da benzer sonuçlara ulaşılması hangi kavramla tanımlanır?


Geçerlik

İnandırıcılık

Güvenirlik

Aktarılabilirlik

Tutarlık


13.Soru

"Kapsam" bir çalışmada öncelikle hangi aşamada belirginleşir?


Amaç

Literatür Taraması

Yöntem

Bulgular ve Yorum

Sonuç


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntem için geçerli (doğru) bir ifadedir?


Bilimsel yöntemin alt boyutları alana göre farklılık göstermemesi gerekir

Bilimsel yöntem bir sorun çözme yolu değildir

Bilim ancak bilimsel yöntemler kadar ilerleme gösterir

Bilimsel yöntem sanılanın aksine oldukça sistematik bir süreç değildir

Bilimsel yöntem felsefi akımlardan etkilenmez


15.Soru

  1. TÜBİTAK’ın Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri kapsamındadır.
  2. Bu program üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarının aktif katılımıyla gerçekleştirilen ulusal ya da uluslararası etkinliklerdir.
  3. AB Çerçeve Programları kapsamındadır.
  4. TÜBİTAK’ın Akademik Ar-Ge Destekleri kapsamındadır.

Proje Pazarları Destekleme Programı’na ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


I ve II

II ve III

III ve IV

IV ve II

I ve IV


16.Soru

İletişim araştırmalarında önemli rolü olan “Kullanımlar ve Doyumlar” yaklaşımının temelleri, hangi programların etkileri araştırılarak ortaya konmuştur?


Haberler ve haber programları

 

Haberler ve magazin programları

 

Yarışmalar ve çocuk programları

 

Pembe diziler ve yarışmalar

 

Pembe diziler ve kültür-sanat programları


17.Soru

"Bireylerin, nesnelerin ve olayların sistematik bir biçimde izlenerek betimlenmesi" ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?


Göstergebilim

Döküman inceleme

Görüşme

Gözlem

Odak grup


18.Soru

Arkeolojik bir yüzey araştırması projesinin bütçelendirmesini yapan bir araştırmacı, aşağıdakilerden hangisini maliyet olarak gösteremez?


Personel maaşları
Proje danışmanlık ücretleri
Araştırma ekibinin kişisel masrafları
Araştırma bölgesine ulaşım masrafları
Teknik ekipman masrafları

19.Soru

Aşağıdaki bilim ile ilgili ifadelerden hangisi kitabımıza göre DOĞRUDUR?


Bilim gözlemleyemeyeceğimiz evrenle ilgilidir

Bilim sistematik olmayan veriler toplamayı gerektirir

Bilim toplanan verilerin anlamsızlıkları üzerine odaklanır

Bilim ulaşılan tüm yargıların alternatif gözlemle tekrar sınınmasını içerir

Bilim mantık ve ilişkilendirme üzerinde durmaz


20.Soru

I. Merak

II. Amaç

III. kapsam

IV. Katkı hedefi

V. Tarama biçimi

Yukarıdakilerden hangileri doğru literatür seçiminde kullanılan kavramlardandır?


I, III, ve IV

II, III ve V

II, III, IV ve V

I, II, III ve IV

I, III; IV ve V