İletişim Araştırmaları Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Küçük katılımcı gruplarıyla yönlendirici bir kişi rehberliğinde yürütülen ve katılımcıların tümünü ilgilendiren bir konuda onların görüşlerini belirlemeyi amaçlayan görüşmelere ne ad verilmektedir?


Yapılandırılmış görüşme

Yarı yapılandırılmış görüşme

Yapılandırılmamış görüşme

Odak grup görüşmesi

Gözlem


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan ve iletişim araştırmalarına yön veren buluşlardan değildir?


Gazete
Telefon
Telgraf
Fonograf
Gramofon

3.Soru

  1. Birden fazla katılımcıyla aynı anda gerçekleştirilir.
  2. Görüşme bir moderator rehberliğinde yürütülür.
  3. Grup dinamiği sayesinde daha zengin yanıtlar elde edilebilir.
  4. Katılımcı sayısının fazla olması bir avantajdır.
  5. Maliyet ve zaman tasarrufuna fırsat tanır.

Yukarıda verilen maddelerden hangisi odak grup görüşmelerinin özelliklerinden değildir?


I

II

III

IV

V


4.Soru

Belirli bir gruba ya da topluluğa ait sosyal ilişkilerin, öğrenilen ve paylaşılan inançların, değerlerin ve davranışların tanımlanması ve yorumlanması ne olarak adlandırılır?


Etnografik çözümleme

Eleştirel söylem çözümlemesi

Göstergebilim

Tematik çözümleme

Şematik çözümleme


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araştırma bütçesi ve fonlarına ilişkin bir sorun olarak gösterilemez?


Görünmeyen harcama kalemleri olabileceği için bütçenin yeterli olmaması

Bütçede yerleştirilen her bir unsur için geçerli bir gerekçenin olmaması

Bağlı bulunulan kuruma araştırma sürecinde verilemeyen hizmetin geri ödenmemesi

Araştırmayı yürüten kişinin araştırma dışında başka bir işinin olmaması

Bütçe oluşturmada yardım edecek kişilerin belirlenmemesi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilginin kaynaklarından biri DEĞİLdir?


Söylem

Din

Gelenek

Deneyim

Bilim


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içerik analizinde elde edilen verilerin sayısallaştırılmasının nedenlerinden birisi değildir?


Araştırmanın güvenirliğinin artırılması

Yanlılığın azaltılması

Araştırma geçerliğinin belirlenmesi

Tema ve kategoriler arasında karşılaştırma yapılmasını sağlaması

İleride daha büyük ve geniş bir örnekleme ulaşılarak yeniden sınanmasına olanak sağlanması


8.Soru

Cevaplayıcılara öncelikle son altı ay içinde okudukları ya da baktıkları gazetelerin, daha sonra da gazetelere ait logo katalogları kartları yardımı ile gazete logolarını göstererek tek tek her bir gazete için en son hangi gün baktığı, dün hangi gazete veya gazeteleri okuduğunun sorulduğu iletişim araştırması yöntemi, aşağıdakilerden hangisidir?

 


Günlük

 

Dünkü Okuma

 

Grup ölçer

 

Kişi ölçer

 

Görüşme


9.Soru

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi görüşmenin özelliklerinden biri değildir?


Nitel araştırmalarda en çok kullanılan veri toplama araçlarından biridir.

Görüşmenin temel amacı katılımcıların deneyimlerini ve bu deneyimleri nasıl anlamlandırdıklarını anlamaya çalışmaktır.

Yüz yüze yapılabileceği gibi sesli ve görüntülü iletişim araçları aracılığıyla da yapılabilir.

Araştırmacıyla görüşülen kişi arasında soru sorma ve yanıtlamaya dayalı bir iletişim sürecidir.

Zahmetsiz ve kolay bir araştırma sürecidir.


10.Soru

Belirlenen temanın altında gruplanan verilerin anlamlı bir bütün oluşturması durumunu ifade eden terim hangisidir?


Dış güvenirlik

Dış tutarlık

İç güvenirlik

İç tutarlık

Geçerlik


11.Soru

7. Çerçeve Programı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Programa ulusal/uluslararası kanunlar ve AB kanunlarına göre kurulmuş tüzel ve gerçek kişiler başvurabilirler.

7.ÇP tüm projelere destek sağlar.

7.ÇP araştırma ve teknoloji geliştirme (ATG) projelerini desteklemektedir.

7.ÇP’ de İşbirliği Özel Programı bulunur.

7. ÇP 2007-2013 yılları arasında yürürlükte olmuştur.


12.Soru

Bireylerin davranışlarıyla söyledikleri arasında farklılıklar olup olmadığını belirlemekte yardımcı olan araştırma yöntemi nedir?


Yapılandırılmamış görüşme

Yarı yapılandırılmış görüşme

Gözlem

Yapılandırılmış görüşme

Odak grup görüşmesi


13.Soru

İnsanların bugüne kadar bulduğu en güçlü sorun çözme yolu aşağıdakilerden hangisidir?


Doğaüstü güçlere inanmak

Kişisel deneyimlerden yararlanmak

Sezgileri dikkate almak

Otoritelere başvurmak

Bilimsel yöntem


14.Soru

Aşağıdaki durumlardan hangisi iletişim araştırmalarında karşılaşılan temel sorunlardan biridir?


Sorunun bütün yönleriyle ve net biçimde ortaya konulması

Soruna ilişkin kuramsal temelin sağlam bir şekilde oluşturulması

Araştırma sınırlarının belirgin biçimde çizilmesi

İçerik açısından çok sayıda benzer araştırmaların yapılması

Amaca ulaşmada uygun modellerin işe koşulması


15.Soru

Bir Tv şirketi izleyiciyle buluşturacağı yeni bir program formatı hakkında ön fikir edinmek amacıyla odak grup görüşmesi yapmaya karar vermiştir. Bu amaç doğrultusunda 25’er katılımcıdan oluşan 3 odak grup oluşturulmuş ve her bir grupla bir buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler sırasında katılımcılara program formatı hakkında bilgi verilmiş ve çeşitli görüntüler izletilmiştir. Ancak elde edilen verilerden yola çıkarak odak grup görüşmelerinin verimli geçmediği anlaşılmıştır. Size göre bu örnekte yapılan hata nedir?


Odak grup görüşmesi bu amaca uygun bir yöntem değildir.
Görüşme yapılan odak grup sayısı yeterli değildir.
Görüşme süresi çok uzundur.
Her bir odak gruptaki katılımcı sayısı ideal rakamın üzerindedir.
Hepsi.

16.Soru

Bilmsel çalışmada önerilen olgular arası ilişkilerden hareketle sınanmak amacıyla belirtilen yargı ifadelerine ne denir


Teori

Hipotez

Bulgu

Veri

Bilgi


17.Soru

Araştırma projelerinde bütçe gerekçesi istenmesinin en temel nedeni nedir?


Maliyet unsurlarının toplamda ne kadar olduğunu görebilmek
Bütçede her bir unsur için geçerli bir gerekçenin kontrol edenlere sunulması
Bütçede kesinti yapabilmek
Projenin iyi planlanıp planlanmadığını kontrol edebilmek
Görünmeyen harcamaları tahmin edebilmek

18.Soru

Somut Ar-Ge düşünce ya da proje önerilerine sahip olup, bunları gerçekleştirmek için kendi yetenekleri dışında başka uzmanlık alanlarında katkıya gereksinim duyan, proje öneri veya sonuçlarına ilişkin talep varlığını araştıran, arz edilen proje işbirliği önerilerine teknolojik veya finansal katkıda bulunmak isteyen, üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projelerini birbirlerine tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına ortam oluşturulmasına yönelik düzenlenen ulusal ve/veya uluslar arası etkinliklere destek sağlamaya yönelik TÜBİTAK destek programı aşağıdakilerden hangisidir? Sanayi Ar-Ge Proje Destekleme Programı
KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
Proje Pazarları Destekleme Programı
Hızlı Destek Programı

19.Soru

İletişim Araştırmaları kuramcılarından biri olan Bernard Berelson, 1952’de yayımladığı kitabında yaptığı İçerik Analizi tanımına “farklı yöntemler kullanıldığında bile aynı sonuca ulaşılması gerektiği” kavramını eklemiştir. Berelson’un sözünü ettiği kavram aşağıdakilerden hangisiyle anılmaktadır?


Entropi

Nesnellik

Sistematik

Parça analizi

Nicel değer


20.Soru

Bilimsel araştırmalarda nesnellik argümanının karşılanması için ne yapılması gerekir?


Araştırmanın veri toplama sürecinin tekrarlanabilir nitelikte raporlanması
Araştırma probleminin net olarak ortaya konması
Araştırmanın kapsamının çok iyi belirlenmesi
Araştırma konusuna ilişkin literatürün detaylı olarak yazılması
Araştırma amaçlarının problem çözümüne ışık tutması