İletişim Bilgisi Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sahne korkusunu yenmek için yapılacaklar arasında yer almaz? 


Elimden gelmiyor diye düşünmek 

En kötüyü hayal etmek 

Rahatlama egzersizleri yapmak 

Olumlu hayal kurmak 

Arkadaşlar önünde önceden hazırlanmak 


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Herhangi birisiyle iletişim kurma niyetinde olan bir kişinin tasarılarının, düşüncelerinin ya da duygularının sözlü ya da sözsüz biçimi" olarak tanımlanabilir?


Mesaj

Önyargı

Etkileşim

Alıcı

Gürültü


3.Soru

Bireylerarası iletişim sürecinde, sözel ya da sözel olmayan sembolleri içeren öğeye ne ad verilir?


Kaynak

Mesaj

Kanal

Kod açma

Geribildirim


4.Soru

Bireylerarası iletişim modeli birbiriyle etkileşim içindeki iki insan arasında gerçekleşen iletişim üzerine odaklanır. Aşağıdakilerden hangileri etkileşimi anlamak için anlamak gereken temel bileşenler arasındadır?

  1. iletişimciler
  2. mesajların içeriği 
  3. iletişimin gerçekleştiği bağlam


Yalnız III

I-II

I-III

II-III

I-II-III


5.Soru

......., doğal çevresi, araç gereçleri, üretim sürecindeki öbürleri ile ilişkileri, bu ilişkilerin taraflar nezdinde kabulünü sağlayan değerler sistemi ile insanın .....
varlığının temelinde yer alır.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri aşağıdaki şıklardaki kavramların hangisiyle tamamlanması doğru olur?


İletişim-kültürel

İletişim-doğal

Kültür-iletişimsel

Kültür-doğal

İletişim-sosyal


6.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde çocukta konuşmanın gelişim evreleri doğru sırası ile verilmiştir?


Doyumsuzluk- Dil öncesi seslenme- Jest- Telaffuz edilen dil
Dil öncesi seslenme -Doyumsuzluk- Jest- Telaffuz edilen dil
Dil öncesi seslenme- Jest- Doyumsuzluk - Telaffuz edilen dil
Doyumsuzluk- Jest-Dil öncesi seslenme- Telaffuz edilen dil
Jest-Doyumsuzluk- Dil öncesi seslenme- Telaffuz edilen dil

7.Soru

Eskişehir’de yaşayan bir kişi yakını ile telefonda konuşurken uçak geçmesi sonucu yakınına “son söylediğini tekrar eder misin?” şeklinde geri bildirim vermiştir. Bu kişinin söylediklerinin anlaşılırlığını sınırlayan iletişim öğesi aşağıdakilerden hangisidir?


Gürültü

Kaynak

Kodaçımı

Mesaj

Geri besleme


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimin özellikleri arasında sayılmaz?


Yüz yüze ya da teknoloji aracılığıyladır

Şimdi ya da araç nedeniyle gecikmiştir

Örgütlüdür

Değişen yakınlıkta kişisel ya da resmîdir

Değişen yoğunlukta dostça ya da düşmancadır


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kalabalık algısını etkileyen kişisel faktörlerden birisidir?


Egemenlik alanı belirleyicilerinin yokluğu

İsteneni başaramamak

İhtiyaç duyulan kaynakların azlığı

Sosyal ilişki isteği

Azalan alan ve istenmeyen gürültü


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocukta konuşmanın gelişim evrelerinden biri değildir?


Doyumsuzluk evresi

Jest evresi

Dil öncesi seslenme evresi

Anlayış, kavrayış evresi

Telaffuz edilen dil evresi


11.Soru

Konuşmanın ve dilin kökeni ile ilgili bilimsel kuramlar içinde diğerlerinde bulunmayan bir kavram içeren kuram aşağıdakilerden hangisidir?


Ünlem Kuramı

Yansıtma Kuramı

İş Şarkısı Kuramı

Jest Kuramı

Toplumsal Denetim Kuramı


12.Soru

Kodlanarak ileti ya da mesaj hâline getirilen duygu, düşünce, tasarı ya da hayallere anlam atfedilmesine ne ad verilir?


Kodlama

Kod

Mesaj

Kaynak

Kodaçımı


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dinlemenin amaçlarından biri değildir?


İlişki kurmak

Öğrenmek

Etkilemek

Yardım etmek

Konuşmak


14.Soru

Belirli bir bağlam ya da durumda ileti alışverişi yaptığımız ve bu iletileri yorumladığımız dinamik ve geri döndürülemez sürece verilen doğru isim hangi seçenekte yer almaktadır?


Kültür

Anlamlandırma

Yorumlama

İletişim

Etkileşim


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birincil gruplarda iletişime ilişkin doğru açıklamayı gösterir?


Bu tür gruplarda iletişim daha çok resmidir.

Bu tür gruplar daha çok profesyonel amaçlarla bir araya gelirler ve iletişim diğer gruplara nazaran profesyonelcedir.

Bu tür gruptaki bireyler çoğunlukla bir konuda bilgisi ya da deneyimi olduğuna inanılan kişilere danışılarak iletişim kurarlar.

Bu tür gruptaki iletişim yarar sağalamaya yönelik faaliyetlerde bulunmayı amaç edinir.

Her üyenin aynı zamanda hem kaynak ve hem de alıcı pozisyonunda olduğu gruplardır.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde iletiler ya da mesajlar karşısında farklı davranılmasında etkili olan öğelerden biri değildir?


Beklenti

Cinsiyet

Kültür

Yaş 

Geçmiş


17.Soru

"Etkileşimin içeriğidir; fikirlerimizi iletmek için kullandığımız sözel ya da sözel olmayan sembolleri içerir."

Yukarıda bahsi geçen bireylerarası iletişim unsuru aşağıdakilerden hangisidir?


Kaynak

Mesaj 

Kanal 

Kodlama

Geri bildirim 


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir konuşmacıyı dinlemeye engel olan durumlardan biri değildir?


Önyargılı olma

Eleştirel bakma

Odaklanma eksikliği

Erken yargılama

Zihnin başka şeyle meşgul olması


19.Soru

"Yeni bir saç şampuanı reklamında reklamın verildiği ya da yaptırıldığı ajans  ______tır. Firma, herhangi bir reklam ajansına yaptırdığı reklamında bu yeni şampuanın saç dökülmesini tamamen önlediğini iddia etmektedir. Yani ileti ve mesaj olarak kodlanmış metin şampuan ile ilgili bu iddiayı dillendirmekte ve ________ nın, yani hedef kişinin ya da kitlenin, bu iddiaya inanarak bu şampuanı almasını istemektedir."

Yukarıda verilen örnekte boşluklar hangi sözcüklerle doldurulmalıdır?


İletişim- mesaj

İleti- kanal

alıcı- kaynak

Kaynak- alıcı

süreç- geribildirim


20.Soru

Çocuk rastgele jestler ve sesler çıkartır. Çocuğun çevresinden gelen uyaranlara karşı  tepkileri rastgeledir. Gelişigüzel büzme gırtlaktaki belli durumlara denk gelirse birtakım sesler de çıkarabilir.

 

Yukarıda açıklaması yapılan evre çocukta konuşmanın hangi evresiyle ilişkilidir?


Doyumsuzluk evresi

Jest evresi

Dil öncesi seslenme evresi

Telaffuz edilen dil evresi

Konuşma evresi