İletişim Bilgisi Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yakaladığımız balığın büyüklüğünü karşımızdakine anlatmak için ellerimizle bunu göstermemiz iletişim sürecindeki sözel olmayan hangi mesaj kategorisine girmektedir?


Tasvir ediciler

İşaretler

Düzenleyiciler

Kuvvetlendirme

Maskeleme


2.Soru

İletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


İletişim sözlü olmak zorundadır. 

İletişim kaynak ve alıcı arasındaki bilgi aktarım sürecidir. 

İletişim kültürel bağlamın devamlılığını sağlar. 

Kodlama ve kodaçımı iletişimin önemli ögelerindendir. 

Televizyon, radyo ve telefon iletişimi sağlayan mekanik araçlardandır. 


3.Soru

Sembollerin aktarıldığı fiziksel nesnelere ne ad verilir?


Araç

Kanal

İletişim modeli

Geri bildirim

Gürültü


4.Soru

  1. İllustratörler
  2. Duygu Göstergeleri
  3. Uyumlandırıcılar
  4. Amblemler
  5. Düzenleyiciler

Yukarıdakilerden hangileri vücut dili işaretlerinin işlev açısından sınıflandırılmasına dahil olan maddeler arasında sayılabilir?


II-IV-V

I-III-IV

I-III-V

I-II-III-IV

I-II-III-IV-V


5.Soru

İyi bir konuşmanın stratejisi düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi güçlü ve izleyici üzerinde dramatik bir etkisi olan, onların hayal güçlerini harekete geçiren, düşünmeye sevk eden hatta onları şaşırtan bir bölümü yansıtmaktadır?


Çengel

Gözden geçirme

Ana bölüm

Kapanış

Önserim


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi belirli bir zaman ve mekânda aynı kültürün üyeleri tarafından kabul görmüş ve paylaşılan anlam sistemi olarak ifade edilen iletişim öğesi aşağıdakilerden hangisidir?


Kanal

Kodaçımı

Geri bildirim

Kod

Gürültü


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sözel iletişimle ilgili olan ve bireylerarası iletişimde karşımızdakinin bizi anlaması için basit bir anlatımın seçilmesi gerekliliğine vurgu yapan beceridir?


Duyarlılık

Kasıtlı düzensizlikten kaçınma

Açıklık

Tanımlayıcı olmak

Esneklik


8.Soru

Belirli bir zaman ve mekânda aynı kültürün üyeleri tarafından kabul görmüş ve paylaşılan anlam sistemine ne ad verilir?


Kod
Kodlama
Kod açma
Mesaj
İletişim

9.Soru

"Belirli bir zaman ve mekânda, aynı fiziki ya da çevresel koşullar içinde yaşamlarını sürdürebilmek için araç ve gereçler üreten, bu araç ve gereçlerin çalışma biçimleri ile ilgili bilgileri derleyen, bunları belirli bir iş bölümüne göre kullanan, bu iş bölümünden kaynaklanan farklılıkları olumlayacak değerler ya da bu kişilerin kendilerinin rızasını üreterek bir kimlikte kaynaştırmayı amaçlayan bir etkinlik" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


İletişim 

Dil 

Kanal

Mesaj 

Kaynak


10.Soru

Hangisi temsili bir araçtır?


Radyo

Fotoğraf

Beden dili

Radyo

Telefon


11.Soru

İletişim sürecinde gürültü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Gürültü, alıcının deneyimlediği fiziksel bir rahatsızlık olabilir.

Kaynak ve alıcı arasındaki kültürel farklılığa bağlı olarak kullanılan kavramlar eğer açıklama içermezse gürültü olabilir.

Gürültü görsel biçimde de olabilir.

Gürültü kodlama ve kodaçımı sürecinde ileti ya da mesajın anlaşılırlığına herhangi bir biçimde engel olan her şey olarak tanımlanabilir.

Kodlama ve kodaçımı sürecinde gürültü, yalnızca seslerden oluşur.


12.Soru

I. Telefon

II. Kitap

III. Beden 

İletişim sürecinin önemli ögelerinden birisi araçlardır. Yukarıdakiler sırasıyla hangi araç sınıfına girmektedir? 


Mekanik-sunumsal-temsili

Sunumsal-temsili-mekanik 

Mekanik-temsili-sunumsal

Sunumsal-mekanik-temsili

Temsili-sunumsal-mekanik


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi grup iletişiminde eş zamanda ve eş mekânda belli bir amaç için bir araya gelen gruplar için yapılan adlandırmadır?


Birincil resmi olmayan gruplar

İkincil resmi gruplar

Referans gruplar

İkincil resmi olmayan gruplar

Birincil yarı resmi gruplar


14.Soru

Farklı biçimlerde tanımları yapılan "iletişim" kavramı hangi olgu ile birlikte değerlendirilmektedir? 


Süreç 

Çevre 

Toplum

Kültür

Sanat


15.Soru

Bir düşüncenin zihnimizde iken bir ileti ya da mesaj olarak değerlendirilmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


Bizim düşüncemizi karşı taraf kabul etmeyebilir. Bu durumda anlaşmazlık olacağı için mesaj oluşmamış kabul edilebilir.
Bir düşünce ancak karşı tarafın anlayabileceği sembollerle kodlanınca algılanabilecek bir ileti niteliğine kavuşur.
Bir düşünce ileti olabilmek için uzman görüşlerince değerlendirilmelidir. Ancak o takdirde mesaj olarak adlandırılabilir.
Bir düşüncenin mesaj olabilmesi için bazı ahlak kurallarına uygun olması gerekmektedir. Uymuyorsa buna mesaj demek yanlış olacaktır.
Bir düşüncenin ileti olabilmesi için öncelikle felsefi olması gerekir. Felsefi olmayan bir düşünceye mesaj demek doğru olmaz.

16.Soru

Okuldaki son ders Fizik dersiydi. Karnı çok acıkan Ali dersi bir türlü anlayamıyordu. Bahsedilen iletişim sürecinde Ali’nin dersi anlayamamasında karnının açlığı iletişim sürecinde hangi kavramla açıklanır?


Kodaçımı
Gürültü
Kanal
Kaynak
Mesaj

17.Soru

I. Düzenleyiciler

II. İşaretler

III. Uyarlayıcılar

IV. Tasvir ediciler

Yukarıdaki ifadelerden hangileri jest ve vücut hareketlerinin kategorileri arsaında yer alır?


II ve IV

I, II ve IV

I, II, III ve IV

II ve III

I ve II


18.Soru

İletişim sürecinde meydana gelen kopukluklar ilişkilerimizi olumsuz yönde etkiler. Farkında olarak ya da olmayarak bu kopukluğa neden olan önemli davranışlardan bir tanesi de dinlemedir.  Aşağıdakilerden hangisi dinleme engellerinden biri değildir?


Fiziksel ve zihinsel engel

Pasif-agresif tavır

Ön yargı

Odaklanma eksikliği

Erken yargılama


19.Soru

İletişim esnasında birçok yanlış anlama, değerlendirme ve yanlış yorumlama olabilir. Bunların farkında olup bir tolerans payı bırakmak gerekmektedir.

Yukarıdaki ifade sözel iletişimle ilgili becerilerden hangisi ile ilgilidir?


Esneklik

Tanımlayıcı Olmak

Somut Olmak

Duyarlılık

Açıklık


20.Soru

Bir iletişimcinin ........................... bireylerarası iletişimin bütün görüntüsünü biçimlendirir. Bir kişinin kendisiyle ilgili durumunu, motivasyonunu, kendisine ya da diğerlerine yönelik davranışını ve iletişim kaynaklarını etkileyecektir. 


Bilgisi

Algısı 

Motivasyonu 

Kimliği

Becerisi