İletişim Bilgisi Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

...., belirli bir zaman ve mekânda aynı kültürün üyeleri tarafından kabul görmüş ve paylaşılan anlam sistemidir.

Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Kod

İletişim

Gürültü

Geri bildirim

Alıcı


2.Soru

İstenilen okuma biçimini alıcı fark ettiği ve kendine dayatılan bu okuma biçiminin dışında bir düşünce ile okumasını gerçekleştirdiği okuma biçimi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?


Yeğlenen

Muhalif

Müzakereci

Geri besleme

Süreç


3.Soru

İyi bir konuşmacının sahip olması gereken bir özellik olarak, konuşmacının söyledikleri ile yaptıklarının, içiyle dışının ya da kişiliğinin çelişmemesi nedir?


Retorik

Etos

Patos

Logos

Malumat


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde bir kanal olarak değerlendirilebilir?


Televizyon
Radyo dalgaları
Radyo
Gazete
Kitap

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dilin küreselleşmesi bakımından doğru olarak ifade edilmiştir?


Teknolojinin gelişmesi dil ve sözcüklerin değişmesine neden olmaz.

Dil değişmeyen sabit bit yapıya sahiptir.

Dilin yapısı bireyin dünyayı algılayış ve değerlendirişinden etkili değildir.

Yeni iletişim teknolojileri, kitle iletişimi ve küreselleşme ile tüm kültürler birbirinden haberdar olmuş ve etkileşime geçmiş bir yandan da hakim kültüre daha fazla maruz kalınmıştır.

Savaşlar dilin etkileşiminde bir etken değildir.


6.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iletişim kavramının tanımlarından biri değildir?


İletişim, kaynak ile alıcı arasında eş zamanlı ya da değil, bir bilgi aktarım sürecidir.

İletişim, kaynak tarafından kodlanan iletilerin ya da mesajların alıcıya uygun bir kanal yardımıyla iletimidir.

İletişim, alıcıda, hedef kişide ya da kitlede herhangi bir etki yaratarak duygu, düşünce, davranış, tutum ve alışkanlık değişikliği amaçlayan bir etkinliktir.

İletişim, rastlantısal bir biçimde ve üzerinde belirli bir uzlaşmaya varılmış kodlama yöntemleri ile bir araya getirilen sembollerle belirli anlamların yaratımı ve bu anlamların değiş tokuşudur.

İletişim, içinde yeşerdiği kültürel bağlamın değişmesini amaçlayan metinlerin aktarımıdır.


7.Soru

Alıcının kaynaktan gelen iletiye cevabı olarak tanımlanan olgu aşağıdakilerden hangisidir?


Kodaçımı

Gürültü

Geri besleme

Kod

Kanal


8.Soru

Bir konferansta konuşmacı temel sağlık bilgisi konusunda bir sunum yapmaktadır. Burada iletişim öğeleri açısından kaynak hangisidir?


Dinleyenler

Konferans salonu

Sunu

Temel sağlık bilgisi konusu

Konuşmacı


9.Soru

Konuşmanın ortaya çıkışını ilkel insanların, çalışan grubun fiziksel gücünü arttırmak, onları gayrete getirmek ya da bu birlikte çalışma ortamını düzenlemek için ritmik sesler çıkartmalarına ve birlikte çalışmalarına bağlayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?


Ünlem kuramı

Yansıtma kuramı

Toplumsal denetim kuramı

Jest kuramı

İş şarkısı kuramı


10.Soru

Ses, yüz ve beden gibi konuşulan sözcüklerin, ifa­delerin, jest ve mimiklerin doğal dilini kullanılan araçlar aşağıdakilerden hangisidir?


Temsili araçlar

Sunumsal araçlar

Mekanik araçlar

Gürültü

Kanal


11.Soru

  1. Süreklilik
  2. Yapılandırılmışlık
  3. Doğuştan gelir
  4. Sol beyin lobunda işlenir

Yukarıdakilerden hangileri sözlü iletişimin özellikleri arasında sayılabilir?


I-II-III

I-II-IV

I-III-IV

II-III-IV

I-II-III-IV


12.Soru

Hangi seçenekte Sheldon'un yuvarlak hatlı, şişman vücut tipine verdiği ad yer almaktadır?


Pyknic

Endomorphic

Asthenic

Somatotonic

Ectomorphic


13.Soru

Gereksinimlerimiz ilişkilerimizi biçimlendirmemizi de etkiler. Gereksinimlerimizi dengeleyen bireylerarası gereksinimler aşağıdakilerden hangisidir? 


• Kendini sunma gereksinimi • İlişkisel gereksinimler • Eğlenme gereksinimi 

• Öğrenme gereksinimi • İlişkisel gereksinimler • Araçsal gereksinimler

• Kendini sunma gereksinimi • İlişkisel gereksinimler • Araçsal gereksinimler

• Kendini sunma gereksinimi • Öğrenim gereksinimi • Eğlenme gereksinimi 

• İlişkisel gereksinimler • Eğlenme gereksinimi •Öğretme gereksinimi 


14.Soru

Hangi seçenekte psiko-linguistik susma türü açıklanmıştır?


Zihinsel süreçlerle ilgili olan susmadır.

Karar vermeyle ilgili olan susma.

Akıl yürütmeyle ilgili olan susma

Denetim kurma amacıyla olan susma

Sosyo-kültürel susma


15.Soru

İletişimciler, mesajların gönderilmesini ve alınmasını gerçekleştiren etkileşim halindeki kişilerdir. İletişimcileri anlamak için 1) ..........., 2) .............. , 3) ............. ve 4).................. nı(i) iyi değerlendirmek zorundayız.

Yukarıdaki ifadeyi tamamlamak için aşağıdaki kavramlardan hangisine ihtiyaç duymayız?


Kimlik

İçerik

Motivasyon

Algı

İletişim kaynakları


16.Soru

....... kodlama ve kodaçımı sürecinde ileti ya da mesajın anlaşılırlığına herhangi bir biçimde engel olan her şeydir.

Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Geri besleme

İletişim

Kod

Gürültü

Kanal


17.Soru

İzleyicilerin dikkatini çekmeye yardımcı olan ve onları konuşmanın ana fikrinedoğru yönlendiren bir şey olarak tanımlanan konuşma açılışı bölümü aşağıdakilerden hangisidir?


Çengel

Ana fikir

Tema

Önserim

Ön bilgilendirme


18.Soru

  1. Fiziksel
  2. Fizyolojik
  3. Psikolojik
  4. Sosyolojik

Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri konuşmanın tanımlanmasında kullanılan boyutlardan biridir?


Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III

I, II, III ve IV


19.Soru

Açılış bölümünün son parçasıdır. Konuşmanızın ana fikrini kısaca ifade ettikten sonra önemli noktaları ve bunları nasıl tanımladığınızı, konuya nasıl yaklaşacağınızı açıkladığınız yerdir. Konuşmanın geri kalanında ne olacağını kısaca özetlediğiniz bölümdür.

Konuşmanın bölümleriyle ilgili olarak yukarıda açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Açılış

Ana fikir

Çengel

Ana bölüm

Ön serim


20.Soru

Konuşmanın ve dilin kökeni ile ilgili aşağıda belirtilen kuramlardan hangisine göre konuşma ilkel insanın coşkusal duygusal deneysel yaşamı ile ilgili rastgele eyleminden ortaya çıkmıştır ve bu eylem simgesel bir biçimde bireylerin kendi kişisel beklenti ve gereksinimlerini doyurmak amacına yönelik olarak gelişmiştir?


Ünlem kuramı

Yansıtma kuramı

İş şarkısı kuramı

Jest kuramı

Toplumsal denetim kuramı