İletişim Bilgisi Ara 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin bir özelliğini örneklendirir?


Yumurtanın kaynatılıp katı hale gelmesi

Buzun eritilip suya dönüşmesi

Suyun soğutulup buza dönüşmesi

Suyun kaynatılıp buharlaşması

Buharın soğutulup sıvılaşması


2.Soru

  • Açılış bölümünün son parçasıdır.
  • Konuşmanın önemli noktaları ve konuya nasıl yaklaşılacağı açıklanır.
  • Konuşmanın geri kalanın kısaca özetlendiği bölümdür.
  • Konuşmanın gidişatı ile ilgili bir yol haritası sağlar.

Yukarıda verilen özelliklerin konuşmanın hangi bölümüne ait olduğu söylenebilir?


Çengel

Önserim

Ana metin

Ana fikir

Kapanış


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimin temel unsurlarından biri değildir?


kaynak/alıcı

mesaj

kanal

kodlama

ses


4.Soru

İletişim süreci kapsamında iletişimi kesintiye uğratan veya engelleyen öğe hangisidir? 


Kaynak 

Kodlama 

Kod açımı

Gürültü 

Alıcı 


5.Soru

"................ hayvanlardaki iletişim örneklerinden yola çıkarak ilkel insanların da coşkusal
tepkilerini dile getirdikleri ünlemlerle konuşmanın başlamış olabileceği görüşünü paylaşanların
değerlendirdikleri bir kuramdır." Boşluğa hangisi gelmelidir?


Ünlem kuramı

Yansıtma kuramı

İş şarkısı kuramı

Jest kuramı

toplumsal denetim kuramı


6.Soru

İletişim bir süreç olarak ele alındığında aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile ilgilidir?


İletilerin ya da mesajların aktarılması

Ortak bir kültürel bağlamının olması

Yüz yüze iletişim olması

Olaylar ve olgularla ilgili değişimleri haber vermesi

İletişim araçlarının yetersizliği


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mekanik araçlara örnek değildir?


Radyo

Televizyon

İnternet

Mimari

Telefon


8.Soru

"................... kuramı diğer dört kuramda olmayan bir kavramı içerir. Bu kavram toplumsal
denetim dürtüsüdür." Boşluğa hangisi gelmelidir?


Toplumsal denetim

Jest

Ünlem

Yansıtma

İş şarkısı


9.Soru

Konuşmanın neliğini değerlendirirken bize fayda sağlayabilecek boyutlar hangileridir? (Taşer, 2004):

I. Fiziksel

II. Fizyolojik

III. Psikolojik

IV. Sosyolojik


I ve II

II ve III

III ve IV

Hiçbirisi

Hepsi


10.Soru

Dil konusunda aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?


Dil, dış dünyayı algılamamıza ve örgütlememize yardımcı olur.

Dil; algılarımızı, yargılarımızı ve bilgilerimizi üretmemizde temel bir etkendir.

Dil, hiç var olmamış ve olmayacak şeyleri de düşünebilmemize olanak tanır.

Dil, yalnızca bir adlandırmadır ve simgeleri yan yana dizme işlemidir.

Dil, anlam yaratma ve paylaşmayı sağlayan simgesel bir etkinliktir.


11.Soru

1- Sofistler konuya sosyolojik ve psikolojik açıdan yaklaşmışlardır. 2- Asıl üzerinde durdukları konu dilin günlük toplumsal ve siyasal yaşamda nasıl kullanılacağıdır 3- Sofistlere göre bir dil kuramının asıl işlevi konuşma ya da hitabet sanatının geliştirilmesi olmalıdır. Sofistlerin dile yaklaşımları açısından yukarıdaki ifadelerin hangileri doğrudur?


Yalnız 1
Yalnız 2
1-2
2-3
Hepsi

12.Soru

Bireylerarası iletişime dair aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 


Yüz yüze ya da teknoloji aracılığıyladır.

Değişen yakınlıkta kişisel ya da resmi^dir. 

Farklı örgütlü yer ve zamandadır. 

Sabit amaçlarla ve nedenlerledir.

 

Değişen yoğunlukta dostça ya da düşmancadır. 


13.Soru

1) İletiler sözel olmalıdır.

2) İletiler yüz yüze iletişimde kullanılır.

3) İletiler sözlü veya sözsüz sembollerden oluşabilir.

Yukarıda iletişim sürecinde ileti/mesaj ile ilgili olarak verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?


1 ve 3

1 ve 2

2 ve 3

Yalnız 3

Yalnız 1


14.Soru

Aşağıdakilerin hangisi konuşmanın niteliğini sağlayan boyutlardan biri değildir?


Fiziksel Boyut
Fizyolojik Boyut
Psikolojik Boyut
Sosyolojik Boyut
Dilsel Boyut

15.Soru

Konuşmanın tanımlanmasında aşağıdaki boyutlardan hangisi ile ses dalgalarının oluşturulması, taşınması ve kulak aracılığıyla algılanması süreci ifade edilmektedir?


Fizyolojik

Sosyolojik

Fiziksel

Nörolojik

Psikolojik


16.Soru

Alıcı tarafından gerçekleştirilen okumaların hangisi kaynağın istediği biçimde gerçekleşmektedir?


Yeğlenen okuma

Müzakereci okuma 

Tamamen muhalif okuma

Kültürel okuma

Anlam yaratma


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimin beş amacından biri değildir?


Öğrenmek

Tartışmak

Etkilemek

Eğlenmek

İlişki kurmak


18.Soru

Konuşmanın hızı, sesin yüksekliği, ses tonu gibi ses karakteris­tikleri aşağıdaki iletişim davranışlarından hangisinin kapsamına girer?


Yazılı İletişim

Sesli Sözel İletişim

Sessiz Sözel İletişim

Sesli Sözsüz İletişim

Sessiz Sözsüz İletişim


19.Soru

Sadakat duygusu, grup dinamiğinin hangi özelliğiyle doğrudan ilgilidir?


Kurallar

Görevler

Bağlayıcılık

Amaçlar

Durum


20.Soru

Grup üyelerinin, diğer grup üyelerine ve giderek grubun kendisine hissettikleri sempati düzeyini belirler. Sadakat duygusu arttıkça grubun bir bütün olması da kolaylaşır.

Yukarıdaki ifade grup iletişimi dinamiklerinden hangisiyle ilgilidir?


Durum

Görevler

Bağlayıcılık

Kurallar

Liderlik