İletişim Bilgisi Ara 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sözel iletişimi daha etkili bir kanal olarak kullanmak
için bazı becerileri doğru kavramak her iletişimci için önem taşımaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


Kasıtlı Düzensizlikten Kaçınma

Tanımlayıcı Olmak

Somut Olmak

Duyarlılık

Netlik


2.Soru

Grup iletişimi iletişimin içeriği ve biçimine göre farklı türde gerçekleşir. Aşağıdakilerden hangisi yurt dışında yaşayan göçmenlerin kendi arasında oluşturduğu gruba verilen addır?


Referans gruplar

Çalışma grupları

Aile

İkincil resmi gruplar

Birincil resmi olmayan gruplar


3.Soru

Bir baba, çocuğuna “Bir kulağından girdi öbür kulağından çıktı” şeklinde serzenişte bulunmuştur. Baba ve çocuğu arasındaki iletişim sürecinde çocuğun gerçekleştiremediği iletişim ögesi aşağıdakilerden hangisidir?


Kodlama

Mesaj

Kodaçımı

Kanal

Alıcı


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmacının açılış bölümümünde kullandığı stratejilerden biri değildir?


Alıntı yapmak

İstatiki veri kullanmak

Fıkra ya da komik bir hikaye anlatmak

Gözden geçirme

Düşündürücü ve ilginç bir soru ile başlamak


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ses dalgalarının oluşturulması, taşınması ve kulak aracılığıyla algılanması süreci olarak tanımlanabilir?


Konuşmanın zihinsel boyutu

Konuşmanın sosyolojik boyutu

Konuşmanın psikolojik boyutu

Konuşmanın fizyolojik boyutu

Konuşmanın fiziksel boyutu


6.Soru

 • Bilinmezi bilinir kılın
 • Hatırlayın, en zor bölümü bitirdiniz!
 • En kötüyü hayal etmek
 • Olumlu hayal kurmak
 • Rahatlama Egzersizleri
 • Tanıdık yüzler

Yukarıda yer alan önerileri sahne korkusuyla baş etmenin bazı yolları olarak ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


S. Frank

S. Taşer

B. Vural

M. Zıllıoğlu

İ. Erdoğan


7.Soru

Herhangi birisiyle iletişim kurma niyetinde olan bir kişinin duygu ve düşüncelerinin sözlü ya da sözsüz biçimine ne denir? 


Alıcı

Kaynak 

Geri besleme

Kodlama

Mesaj


8.Soru

Hafta sonu etkinlikleri için arkadaşlarımızla konuşmak, spor tartışmak, öyküler anlatmak, şakalar yapmak ve genelde sadece zaman geçirmek bireylerarası iletişimin hangi amaçla yapıldığını göstermektedir? 


Öğrenmek 

İlişki kurmak 

Etkilemek 

Eğlenmek 

Yardım etmek 


9.Soru

...., belirli bir zaman ve mekânda, aynı fiziki ya da çevresel koşullar içinde yaşamlarını sürdürebilmek için araç ve gereçler üreten, bu araç ve gereçlerin çalışma biçimleri ile ilgili bilgileri derleyen, bunları belirli bir işbölümüne göre kullanan, bu iş bölümünden kaynaklanan farklılıkları olumlayacak değerler ya da bu kişilerin kendilerinin rızasını üreterek bir kimlikte kaynaştırmayı amaçlayan bir
etkinliktir.

Yukarıdaki paragraftakı boşluk aşağıdaki şıklardan hangisi ile doldurulursa doğru olur?


Kültür

İletişim

Toplum

Sanat

Kodlama


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir konuşmacının geliştirdiği yönlerden biridir?


Algılama

Yorumlama

Gözlemleme

Düzenleme

Çözümleme


11.Soru

Mesajların gönderilmesini ve alınmasını gerçekleştiren etkileşim halindeki kişilerdir.

Burada tanımı yapılan bireylerarası iletişim modelinde yer alan temel bileşen aşağıdakilerden hangisidir?


Halkla ilişkiler uzmanları

Danışman

Hedef kitle

İletişimci

Kaynak


12.Soru

Egemen sistemin ürettiği kültürel bağlamın benimsendiği ancak yine de alıcının bu kültürel bağlama ait metni sorguladığı okuma biçimi hangisidir?


Yeğlenen okuma

Müzkereci okuma

Muhalif Okuma

Bağlamsal okuma

Kültürel okuma


13.Soru

 1. Konuşmasında ciddi konular yerine genelde coşkulu konulardan bahseder. 
 2. Konuşacağı konu hakkında istatistikleri araştırır.
 3. Konuşacağı konu hakkında kütüphanede araştırma yapar. 
 4. Konuşacağı konuyla ilgili olmayan esprilerle ortamı yumuşatmaya çalışır.
 5. Konuşmasını hazırlarken hitap edeceği kitleyi düşünür.

Yukarıda verilen özelliklerden hangisi logos sahibi konuşmacının davranışları arasında yer alır?


1,2,3

2,3,4

1,3,4

2,3,5

1,2,4,


14.Soru

Konuşmacının konuştuğu konu hakkında bilgi sahibi olmasını ifade eden kavram hangisidir?


Retorik

Logos

Patos

Etos

Etik


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmayı sonlandırırken uygulanan stratejilerden biri değildir?


Çemberi tamamlamak

Eyleme çağırmak

Geleceğe işaret etmek

Doğru örneklendirmek

Güçlü bir son cümle yazmak


16.Soru

Irksal, dinsel, etnik, vb. etmenler hangi grup türünün oluşmasında doğrudan etkilidir?


Birincil  yarı resmi gruplar

İkincil resmi olmayan gruplar

Aile

Çalışma Grubu

Referans Grubu


17.Soru

İletişimin gerçekleşebilmesi için, ortak değerlerinin kullanması ve yeniden üretmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Müzakereci okuma

Resim

Temsili okuma

Kültürel bağlam

Televizyon


18.Soru

Bizim gereksinimlerimiz ilişkimizi biçimlendirmeyi de etkiler. Biz gereksinimlerimizi dengeleyecek ilişiler ararız.

I) Kendini sunma gereksinimi 

II) İlişkisel gereksinimler 

III) Araçsal gereksinimler

IV) Anlamsal gereksinimler

Yukarıdakilerden hangileri bireylerarası gereksinimlerdir? 


I,II,III

II,III,IV

I,III, IV

II,III

I,II


19.Soru

Alıcının kaynaktan gelen iletiye verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?


Geri besleme
Kaynak
Alıcı
Mesaj
Kanal

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sahne korkusuyla baş etmenin yollarından biri değildir ?


Konuşma provası yapmak

Sahnede yaşanabilecek kötü durumları önceden hayal etmek

Sahnede yaşanabilecek kötü durumların akla gelmesine engel olmak

Dinleyiciler arasına tanıdık birkaç kişi yerleştirmek

Rahatlama egzersizleri yapmak