İletişim Bilgisi Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Ünlem kuramı
  2. Yansıtma kuramı
  3. İş şarkısı kuramı
  4. Jest kuramı
  5. Toplumsal denetim kuramı
  1. Çocuklarda ilk gözlenen ve ilkel kabilelerde yaygın içgüdüsel hareketler
  2. Hayvanlardaki iletişim örneklerine benzer şekildeki coşkusal tepkiler
  3. İlkel insanların birlikte çalışmalarını düzenleyen sesletimler
  4. Doğadaki çeşitli seslerin benzerleri
  5. Diğer bireylerin davranışlarında denetim sağlama ve gereksinimlerini doyurma amacı

Yukarıda verilen konuşmanın ve dilin kökeni ile ilgili bilimsel ve sistematik yaklaşımlar ile açıklamalarına ilişkin hangi eşleştirme doğrudur?


a-II, b-IV, c-III, d-I, e-V

a-III, b-IV, c-II, d-I, e-V

a-III, b-IV, c-II, d-V, e-I

a-I, b-IV, c-III, d-II, e-V

a-IIı, b-I, c-II, d-V, e-IV


2.Soru

1) Işık ve ses dalgaları - Televizyon

2) Ses dalgaları - Radyo

3) ışık ve ses dalgaları - Kitap

Aşağıdakilerden hangisinde kanal ve aracı doğru olarak verilmiştir?


1 ve 3

1 ve 2

2 ve 3

Yalnız 1

Yalnız 3


3.Soru

Orta yolu bulmaya çalışan çatışma yönetim biçimi, aşağıdakilerden hangisidir?


Kazan, kaybet- kazan, kaybet

Kaybet – kaybet

Kaybet – kazan

Kazan –Kazan

Kazan- kaybet


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimin özelliklerinden biri değildir?


üz yüze ya da teknoloji aracılğıyladır

Şimdi ya da araç nedeniyle gecikmiştir

Değişen yakınlıkta kişisel ya da resmidir

Değişen yoğunlukta dostça ya da düşmancadır

Sadece sözel mesajları kapsar


5.Soru

Aşağıdaki ilişkilerden hangisi ile olan iletişimimiz, bireylerarası iletişim düzlemine göre, daha bireylerarasıdır?


yakın arkadaşlarımız

kardeşler

anne-babalarımız

çocuklarımız

eşimiz


6.Soru

Kaynak tarafından var olan mesajın var olan kültürel bağlam, bu bağlamı var eden başat egemen sistemin istediği gibi yeniden üreterek gerçekleştirdiği okuma türü aşağıdakilerden hangisidir?


Yeğlenen

Müzakere

Tamamen muhalif

Metinsel

Geri bildirim


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişimi tanımlar?

I. Belirli bir bağlam içinde yer alır.

II. Çembere benzer şekilde ilerler.

III. Helezona benzer şekilde ilerler.

IV. Anlamların değiş tokuşunu içeren bir süreçtir.


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I, II, III

I, III, IV


8.Soru

Bir alıcı için hazırlanmış, onda belirli bir duygu, düşünce, davranış, tutum ve alışkanlık değişikliği meydana getirmek üzere kaynak tarafından kodlanmış semboller bütününe ne ad verilir?


Kültürel bağlam

Geri besleme

Araç

Kodlama

Mesaj


9.Soru

"Dilin doğuşu, dolayısıyla iletişim olgusu sadece
aktarımla değil; aktarılan sözcüklerin anlamlandırılma süreciyle de yakından ilişkilidir. İletişim bir
anlamlandırma sürecidir. Kültürel devamlılığın
koşuludur. Bu nedenle iletişim çalışmalarının ilk
tohumlarını atan ve iletişimin bilim olmasında oldukça etkili olduğu söylenen .................. üyeleri için kavram, bir yerden bir yere mesaj yollama,
diğerlerine enformasyon verme gibi anlamlara gelebilecek biçimde sadece aktarım olarak değil daha
çok toplumun ve o topluma ait kültürün devamlılığı sağlayan bir işlev ile birlikte ele alınır (Morva:
2013: 107)." Boşluğa hangisi gelmelidir?


Chicago Okulu

Frankurt Okulu

Bauhaus Okulu

Pisagor Okulu

Aristoteles Okulu


10.Soru

Konuşmanın önemli noktaları ve bunların nasıl tanımlandığını ve konuya nasıl yaklaşılacağının açıklandığı bölüm hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Önserim

Açılış

Çengel

Ana fikir

Gözden geçirme


11.Soru

Konuşmanın önemli noktaları ve bunların nasıl tanımlandığını ve konuya nasıl yakalaşılacağının açıklandığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?


Çengel

Ana fikir

Açılış

Önserim

Gözden geçirme


12.Soru

“Bir şeyi ilk yaptığınızda her zaman korkarsınız. Bir kez yaptıktan sonra ikinciye yapmak konusunda daha iyi hissedersiniz çünkü ne beklemeniz gerektiği ile ilgili bir fikriniz vardır. İlk kez konuşma yapacağınız zaman hissettiğiniz şey de buna benzeyebilir.”

Yukarıdaki ifadede sahne korkusuyla baş etme yollarından hangisi önerilmek istenmektedir?


Bilinmezi bilinir kılın

Olumlu hayal kurmak

Rahatlama Egzersizleri

Tanıdık yüzler

Hatırlayın, en zor bölümü bitirdiniz!


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kaynaktan gelen, kaynak tarafından kodlanan ve alıcıda, hedef kişide ya da kitlede istenilen doğrultuda bir duygu, düşünce, davranış, tutum ve alışkanlık değişikliği meydana getirmesi amaçlanan iletiye ya da mesaja alıcı, hedef kişi ya da kitlenin ürettiği cevaplardan biridir?


Müzakereci okuma

Süreç olarak iletişim

Sözsüz iletişim

Eş zamanlılık

Geri besleme


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişim özellikleri arasında sayılmaz?


Aynı amaçlarla ve nedenlerledir.

Farklı örgütlü yer ve zamandadır.

Şimdi ya da araç nedeniyle gecikmiştir.

Değişen yoğunlukta dostça ya da düşmancadır.

Yüz yüze ya da teknoloji aracılığıyladır.


15.Soru

İletişime ilişkin verilen maddelerden hangileri doğrudur?

I. Bireylerarası iletişim, birbiriyle ilişkide ya da bağlantıda olan insanlar arasında meydana gelen iletişimdir.

II. Bireylerarası iletişim, genel olarak örgütlü yer ve zamanda iki kişi arasındaki iletişim olarak da değerlendirilir.

III. Bireylerarası iletişim içinde olan insanlar birbirinin farkındadır ve birbiriyle olan bağlantının bilincindedir.

IV. Bireylerarası iletişim içinde olan insanlar, birbirleri ile bağımlıdırlar; birinin söylediği diğerinin düşüncesini ve söyleyeceği şeyi etkiler.

V. Bireylerarası iletişim bir ilişki içinde yer alır, bir ilişkiyi etkiler ya da bir ilişkiyi tanımlar.

VI. İletişim, ilişkinin bir fonksiyonudur ve içinde bulunduğu ilişkiye özgüdür.


IV, V, VI

I, II, III, IV, V

II, V, VI

I, II, III, IV

I, II, III, IV, V, VI


16.Soru

"Birey, farklı amaçlar için farklı gruplarla iletişim kurar. Bu grup çevresi için örnek oluşturur aynı zamanda da hayranları ya da taklitçileri bulunur. Müzik toplulukları ya da oyuncular buna bir örnektir."

Yukarıda bahsi geçen grup türü aşağıdakilerden hangisidir?


Birincil resmi olmayan gruplar

Birincil yarı resmî gruplar

Aile

Çalışma grupları

Referans gruplar


17.Soru

I. Psikolojik II. Sosyolojik III. Fizyolojik IV. Fiziksel  Yukarıdaki ifadelerden hangileri konuşmanın boyutları arasındadır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve IV

I,II ve III

I, II, III ve IV


18.Soru

Aşağıdaki evrelerin hangisinde bebek toplumsal denetim kurma amacıyla jestleri öğrenirken bir yandan da daha sonra kullanacağı dilin simgeleri için gerekli konuşma seslerini toplayıp biriktirme çabası içindedir?


Doyumsuzluk evresi
Dil öncesi seslenme evresi
Jest evresi
Telaffuz edilen dil evresi
Öğrenme evresi

19.Soru

Herhangi birisiyle iletişim kurma niyetinde olan bir kişinin tasarılarının, düşüncelerinin ya da duygularının sözlü ya da sözsüz biçimine ne ad verilir?


Alıcı

İleti

Kanal

Kaynak

Araç


20.Soru

....... sözel iletişimin birkaç boyutundan biridir. İnsanı hayvandan ayıran en önemli özelliklerden biri olan konuşma ile insanlar doğadaki yalnız kalamazlıklarını aşmışlardır. İnsan soyutlayabilen, semboller üretebilen, bu semboller üzerinde uzlaşarak, duygu, düşünce ve birikimlerini paylaşarak birlikte yaşayabilen sosyal bir varlıktır.

Yukarıda boş bırakılan yer aşağıdaki şıklardan hangisi ile tamamlanırsa doğru olur?


Konuşma

İletişim

Kültür

Sözel iletişim

Sözsüz iletişim