İletişim Bilgisi Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim kazalarının yaşanmaması için ön koşuldur?


 Ortak bir paylaşımın hiç bir şekilde olmaması

Kişilerin duygularını her daim kontrol edebilmesi

Ortak paydaların mevcut olması 

Kişilerin aynı yaşta olması 

Bireylerin  akraba olması 


2.Soru

Görme engeli, işitme kaybı, konuşma problemi ya da hafıza kaybı gibi örnekleri olan gürültü tipi aşağıdakilerden hangisidir?


Fiziksel Gürültü

Fizyolojik Gürültü

Psikolojik Gürültü

Anlamsal Gürültü

Sözel Gürültü


3.Soru

".............. bedensel hareketler olan jestleri çoşkuların ve duyguların dile geldiği içgüdüsel
hareketler olarak ele almaktadır." Boşluğa hangisi gelmelidir?


Jest kuramı

Ünlem kuramı

Yansıtma kuramı

İş şarkısı kuramı

Toplumsal denetim kuramı


4.Soru

Kaynağın istediği biçimde gerçekleşen okuma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


Yeğlenen okuma
Belirsiz okuma
Düşünsel okuma
Çözümsel okuma
Eylemsel okuma

5.Soru

Maddelerden hangileri bireylerarası iletişimin temel unsurlarındandır?

I. Kaynak                   II. Alıcı                        III. Mesaj

IV. Kanal                    V. Kodlama                  VI. İleri bildirim

VII. Gürültü               VIII. Sembol                IX. Geri bildirim


I, II, III, IV, V, VI

IV, V, VI, VIII, IX

II, III, IV, VI, VIII, IX

II, III, IV, V, VI, VII, VIII

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX


6.Soru

Sembollerin aktarıldığı fiziksel nesnelere ne ad verilir?


Araç

Mesaj

Alıcı

Kaynak

Kanal


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişim sürecindeki etkin sözel olmayan mesaj kategorilerinden biridir?


Tamamlama

Vurgulama

Yerine Geçme

Yalanlama

Duruş


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimin unsurlarından biri değildir?


Kaynak

Mesaj

Kanal

Bağlam

Geri bildirim


9.Soru

"........... kodlar ise beden hareketlerinden, jestlerden ve mimiklerden, giyimler ve süslenme
biçimlerinden, şaşırma, korkma ve heyecan ifade eden seslerden oluşur." Boşluğa hangisi gelmelidir?


Sözel olmayan

Yazılı

Şifreli

İmalı

Kapalı


10.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi patosa ilişkin doğru ifadedir?


Patos, konuşmacının söyledikleri ile yaptıklarının, içiyle dışının ya da kişiliğinin çelişmemesi demektir.

Patos, dinleyicilerin duygularını anlayabilme ve yönlendirebilme yetisi olarak düşünülebilir.

Patos sahibi bir konuşmacının iletişimin ilk ögelerinden olan gürültü kavramına oldukça aşina olması gerekir.

Patos, kendi yeteneklerini değerlendirmeyi, sınırlarını saptamayı bilen konuşmacı demektir.

Patos, konuşmacının anlatacağı konudaki düşüncelerini belli bir mantık çerçevesi içerisinde iyi örgütlemesi, tutarlı bir bütün hâline getirerek sunmasıdır.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Fiziksel Gürültüye bir örnektir?


görme engeli

güneş gözlüğü takmak

dalıp gitme

dar görüşlülük

aşırı duygusallık


12.Soru

Street ve Bready ses kodları ve kişilik özellikleriyle ilgili araştırmasının yılı hangi seçenekte yer almaktadır?


1979

1967

1982

1990

2001


13.Soru

Grup üyelerinin bireysel amaçlarından çok, grubun amacına odaklanmaları onların hangi özelliğine doğrudan etki edecektir?


Sayı

Amaç

Mekan

Kalıcılık

Liderlik


14.Soru

"Konuşmanın ve dilin kökeni ile ilgili daha bilimsel ve sistematik yaklaşımları 19. yy da bulmak
mümkündür. Bu yaklaşımları da belli kamplarda toplayabiliriz (Taşer, 2004)." Aşağıdakilerden hangileri bunlardandır?

I. Ünlem kuramı
II. Yansıtma kuramı
III. İş şarkısı kuramı
IV. Jest kuramı
V. Toplumsal denetim kuramı


I ve II

II ve III

III ve IV

IV ve V

Hepsi


15.Soru

İletişim söz konusu olduğunda iletişimin gerçekleştiği hangi bağlam önemlidir? 


Zamansal bağlam

Mekansal bağlam 

Kültürel bağlam 

Fiziksel bağlam 

Duygusal bağlam 


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sözel iletişim ile ilgili becerilerden biridir?


Duyarlılık

Yalanlama

Yerine geçme

Tamamlama

Vurgulama


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kodun doğru bir tanımıdır?


Kodlama ve kodaçımı sürecinde ileti ya da mesajın anlaşılırlığına herhangi bir biçimde engel olan her şey

İleti veya mesaj gönderimini başlatan kişi

İletiyi sembole dönüştüren teknik ve fiziki nesneler

İletilerin ya da mesajların nasıl düzenleneceğine dair üzerinden uzlaşmaya varılmış anlam ve anlatım biçimleri

Sembollerin aktarıldığı fiziksel nesneler


18.Soru

Bir mesajın kaynaktan alıcıya iletilme biçimini ifade eden, kaynak ve alıcı arasındaki bağlantıyı yapan köprüye ne ad verilir?


Mesaj

Kanal

İleri bildirim

Alıcı

Gürültü


19.Soru

Konuşmacının ne demek istediğini öğrendiğimiz, bize açıklanan duyguları ve düşünceleri kavradığımız dinleme süreci parçası aşağıdakilerden hangisidir? 


Alma 

Anlama 

Hatırlama 

Değerlendirme 

Karşılık verme 


20.Soru

Konuşma ve dil ile ilgili ilk sistematik görüşler aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?


Antik Mısır Tanrıları

Mezopotamya

Mayalar

Eski Yunan Felsefesi

Anadolu Mitolojileri