İletişim Bilgisi Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

17. yüzyıl Avrupa’sında tek sayfa olarak çıkartılan ve modern gazetenin öncüsü olarak kabul edilen gazete hangisidir?


Acta Diurna

Corantas

The London Gazette

The Union Republican

Berliner Zeitung


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çevrim içi iletişimin içinde doğan ve bu tür iletişim sürecini, önceki kuşaklarının aksine doğal bir süreç olarak gören kuşaklar için kullanılan adlardan biri değildir?


Ağ Nesli

İnternet Nesli

Dijital Göçmenler

Z kuşağı

Dijital yerliler


3.Soru

Telgraf, telsiz, radyo dalgaları gibi icatların gelişimindeki en önemli etken, hangi seçenekte yer almaktadır?


Tarım devrimi

Matbaanın icadı

Savaşlar

Göçler

İklim değişimi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güçlü belirsizlikten kaçınma özelliklerindendir?


Olağan dışı, yeni davranışlara ve fikirlere toleranslıdırlar.

Hiç işe yaramasa da kurallar duygusal bir ihtiyaçtır.

Ait olma, saygı ve başarıdan motive olurlar.

Zaman yönlendirmenin çerçevesidir.

Kesinlik ve dakiklik öğrenilmelidir.


5.Soru

I. Mesaj

II. Değerler

III. Karşılıklı Bağlılık

IV. Kültürel Ağ

V. Süreç

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri örgütsel iletişim süreci içerisinde tanımlanan yedi anahtar kavramlardan bazılarıdır?


I, III, IV

II, IV, V

I, II, III

I, III, V

III, IV, V


6.Soru

I. Çok ayrıntılı kişisel bilgilerimizi  vermemeliyiz.

II. Web günlüğümüzü ya da Wiki sayfamızı her ne kadar yalnızca  belirli kullanıcıların görmesini sağlayacak biçimde oluşturmuş olsak da sayfamızdaki bilgiler İnternettedir ve bazı uzman İnternet kullanıcıları bu bilgilere erişebilir.

III. İnsanları  rencide edecek, kızdıracak,  zor durumda kalmalarını  sağlayacak bilgi ve  yorumlara yer  vermemeliyiz.

IV. Bir kişi hakkında  yazmadan önce o kişiden izin  almamızda  yarar vardır.

V. Yazdığımız yorumları  savunmada  kullanabileceğimiz somut   delillerin  olmasına dikkat etmeliyiz.           

Yukarıdakilerden hangisi Wiki ya da Web günlüğü türü çevrim içi iletişim ortamları aracılığıyla web içeriği oluştururken ya da mevcut olanlara yorum yazarken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?


Yalnızca I

I, II

I, II, III, IV, V

III, IV, V

IV, V


7.Soru

Ulusal sınırları aşan aşağıdakilerden hangisidir?


Kültürel farklılıklar

Kültürel miraslar

Kültürel gelenekler

Kültürel yemekler

Kültürel kıyafetler


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işbirliği projelerine yönelik sosyal medya türü örneğidir?


Wikipedia

Twitter

Blogger

Facebook

Youtube


9.Soru

"Ağ toplumu" kavramı aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?


Habermas

McLuhan

Castells

Tonnies

Durkheim


10.Soru

Bir örgütün tepesinden diğer düzeylere iletilecek politikaları, ilkeleri içeren kurallar hangisidir?


Hiyerarşik kurallar

Görev ile ilgili kurallar

Çalışma grubu kuralları

Bireysel kurallar

İletişim kuralları


11.Soru

Orjinal Hofstede yaklaşımına altıncı boyutu ekleyen bilim adamı kimdir?


Michael Bond

Charles Hampden-Turner

Edward T. Hall

Minkov

Trompenaars


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanımlar ve doyumlar kuramına göre televizyonun işlevlerinden biri değildir?


Enformasyon, bilgi edinme ve uzlaşım elde etme isteği,

Duygusal ve zevke dayalı ihtiyaçların karşılanması,

Yalnız kalma ihtiyacı,

Güven ve güvenirliğin güçlenmesi gibi kişisel ihtiyaçlar,

Aile ve arkadaşlarla irtibat kurma gibi sosyal
ihtiyaçlar,


13.Soru

Eğer astlara uygun koşullar sağlanıp örgütsel amaçların gerçekleşmesinde tüm yeteneklerini koyabilecekleri bir çevre yaratılırsa verimli çalışabileceklerdir. Bu örgüt yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


Klasik yaklaşım

Sistem yaklaşımı

İnsan kaynakları yaklaşımı

Olasılık yaklaşımı

İnsan ilişkileri yaklaşımı


14.Soru

Örgütlerde destekleyici bir iklimin oluşturulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?


Astların üstleri ile olan ilişkisinde güvenilirlik ön planda olmalıdır.

Üstler otoriter bir tavır sergilemelidir.

Etkili bir dinleme de destekleyici bir örgüt iklimi yaratılmasında önemlidir.

Güç, statü ve görüntünün etkisi olmadan katılımı sağlamak gerekir. 

İkili ilişkilerde bilgiyi paylaşmaya isteklilik önemlidir. 


15.Soru

Kitle toplumu kavramını ilk  ortaya attığı kabul edilen düşünürün adı hangi seçenekte yer almaktadır?


Tocqueville

Durkheim

Marx

Corantas

Freud


16.Soru

Farklı kültürlere mensup bireyler iletişim kurarken aynı zamanda birbirlerinin değerlerini, tarihlerini ve alışkanlıklarını da öğrenmektedirler. Aralarındaki ilişki geliştikçe bireyler empati geliştirerek birbirlerini daha iyi anlamaktadırlar. Burada kültürlerarası iletişimin hangi yararından söz edilmektedir?


Daha sağlıklı topluluklar

Ticaretin artması

Çatışmanın azalması

Kültürel gelişim

Hoşgörü yoluyla kişisel gelişim


17.Soru

Bugün dünya üzerindeki milyonlarca ağ kullanıcılarının birçok konuda düşüncelerini paylaştığı, yazılar yazdığı, haberler paylaştığı iletişim ortamlarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Elektronik posta (e-posta)

Gruplar, forumlar, tartışma listeleri

Sohbet (chat)

Web konferansı (web conference)

Web 2.0 araçları ve sosyal medya


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi X ve Y kuşağı kavramları yerine kullanılan bir kavramdır?


Dijital Yerliler

İnternet Nesli

Z kuşağı

Ağ Nesli

Dijital Göçmenler


19.Soru

Herkesin elini sıkma bazen de samimiyet gösterisi olarak onlara sarılma, Dokunmanın hangi fonksiyonunu anlatmaktadır?


Fonksiyonel – profesyonel

Toplumsal – nazik

Sevgi gösterisi

Mantıklı – hâkim

Mantıklı – belli bir amaç


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, kitle iletişim sürecinin bir parçası değildir?


TV izleyicisi

Radyoya reklam veren firma

TV'de konuşma yapan siyasetçi

TV kanallarının reyting sonuçları

Bir TV fabrikasının günlük üretimi