İletişim Bilgisi Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Kural temellidir.
  2. İçeriği kamusaldır.
  3. Kişiseldir.
  4. Seridir. 

Yukarıdakilerden hangisi örgütsel iletişimin özelliklerinden değildir?


I, II ve III

II, II ve IV

I, III ve IV

II ve III

I ve II


2.Soru

1930’lu yıllarda radyonun dinleyici kitlesi üzerinde etkisine en iyi örnek aşağıdakilerden hangisidir?


Dünyalar Savaşı

The Courat

Acta Duirna

Karpatlar Şatosu

Kablosuz Heyecan


3.Soru

“Kitle iletişimi teknolojik araçları bünyesinde bulunduran uzmanlaşmış kuruluşların, sembollere dayalı içeriklerini, dağınık, heterojen ve geniş bir kitleye dağıtan kuruluşları içermektedir.”

Kitle iletişimi için bugün de geçerli olan yukarıdaki tanımı kim yapmıştır?


Jurgen Habermas

Harold Innis

Marshall McLuhan

Morris Janowitz

Nathan Leites


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürler arası iletişim sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?


Kültürlerde farklı sosyal değerlerin olduğunu göz önünde bulundurmaya gerek yoktur.

Kültürlerde farklı karar alma yöntemleri ve yaklaşımları olabileceği düşünülmelidir.

Kültürlerde farklı zaman algıları olabileceğine dikkat edilmelidir.

Kültürlerde sözel ve sözsüz iletişim biçimlerinde farklılıklar olabileceği unutulmamalıdır.

Kültürlerde farklı davranış kurallarının olabileceğini hatırlamakta fayda vardır.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerdeki halkla ilişkilerin iç etkinliği sınıfına girer?


Ticari konuşmalar ya da reklam

Politik konuşmalar

Lobi yapma

Sunuşlar

Sivil ve toplumsal örgütlenmelerde konuşmalar


6.Soru

Bireylerarası İletişim Düzlemine göre incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi daha bireysel olan iletişim biçimidir?


Taksi şoförü ve yolcu

Emlakçı ve müşteri

Komşular

Hayat arkadaşları, eşler

Geçici arkadaşlar


7.Soru

Eş zamanlı ya da eş zamansız iletişim kurmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?


E-Posta

Televizyon

Web konferansı

Chat

Web 2.0


8.Soru

Çevrim içi iletişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Çevrim içi iletişim, çeşitli küresel ya da yerel bilgisayarlararası ağları kullanarak, insanlara yer ve zaman sınırlıkları olmaksızın, ev ya da iş yerlerinden, birbirleriyle kolay iletişim kurma, görsel ve işitsel veri dosyalarını transfer etme olanağı sağlamakla birlikte, dünyada var olan herhangi bir veri bankasındaki bilgileri elde etmelerine yardımcı olan bir iletişim sistemidir.

İki ya da daha fazla birey arasındaki iletişimin elektronik posta, video konferans ve haber panosu gibi iletişimi kolaylaştıran bilgisayar uygulamaları aracılığıyla gerçekleştirildiği iletişim biçimi olarak da tanımlanmaktadır.

Ortak noktaları dikkate alındığında çevrim içi iletişimin, yalın biçimiyle bireylerin bilgisayar ve bilgisayar ağlarını kullanarak mesaj alış verişinde bulunmalarını ifade ettiği düşünülebilir.

Uzaktan iletişim (telecommunication) sistemlerini kullanarak mesajların kodlanmasını, aktarımasını ve kod açımlanmasını kolaylaştıran bir süreçtir.

Hepsi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyciliğin özelliklerinden biri değildir?


Bireylerin arasında sıkı bağlar yoktur

Bireyin kendi fikrini söylemesi önemsenir ve teşvik edilir

Herkesin özel yaşamı olmalıdır

Birey olarak kimlik kazanılır

Diploma, üst statüdeki gruplara girişi sağlar


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Trompenaars’a göre zamanla ilişkili boyutta yer alır?


Özel-Yaygın Olma

Evrensellik-Tikelcilik

Başarı-Övgü Odaklılık

İç Yönelimlilik-Dış Yönelimlilik Boyutu

Geçmiş-Şimdiki Zaman-Gelecek Odaklılık


11.Soru

İnsan Kaynakları Yaklaşımı'nın yavaş yavaş İnsan İlişkileri Yaklaşımı’nın yerini aldığı dönem hangi yıllar olarak bilinmektedir?


1950'ler

1960'lar

1970'ler

1990'lar

2010'lar


12.Soru

Bireylerarası iletişimin unsurları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Alıcı- İleti- Dış Mekan- Kod Açma

Kanal- Bildirim- Kodlama- İç mekan

Kaynak- Mesaj- Kanal- Kodlama- Geri Bildirim- İleri Bildirim- Gürültü

Kaynak- Alıcı- Görsel mekan- Gürültü- Mesaj- İleri Bildirim

Alıcı- Mesaj- Kodlama- Geri Bildirim- İç Mekan


13.Soru

En yaygın kullanılan çevrim içi iletişim aracı olarak tanıtmak yanlış olmaz. Geleneksel posta hizmetine benzer bir iletişim sistemidir. Ancak en önemli farkı daha önce belirtildiği gibi eş zamansız iletişimin hızını birkaç saniyeye kadar düşürmüş olmasıdır. Ayrıca İnternet bağlantınız varsa hiçbir ücret ödemeden mesajlarınızı gönderebilmeniz de bir başka üstünlüğüdür. Aslında metin tabanlı bir iletişim aracı olmasına karşın fotoğraf, çizim gibi görselleri ya da video ya da ses dosyalarını da göndermenize imkân vermektedir.”

 Eş zamanlı ya da eş zamansız iletişim kurmak için çeşitli çevrim içi araçlar kullanımımıza sunulmuştur. Yukarıda verilen tanım çevrim içi araçlardan hangisine aittir?

 


Gruplar, Forumlar, Tartışma Listeleri

Elektronik Posta (E-Posta)

Sohbet (Chat)

Web Konferansı (Web Conference)

Web 2.0 Araçları ve Sosyal Medya


14.Soru

Hem Hofstede’nin hem de Trompenaars’ın araştırmalarında en yüksek bireycilik skoru aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?


Almanya

İspanya

İsviçre

ABD

Çin


15.Soru

Grup iletişiminin dinamiklerinin sayısı hangi seçenekte yer almaktadır?


3

4

5

6

7


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi düşük bağlamlı kültürlere örnek olarak verilebilir?


Japonya

Arap Ülkeleri

İskandinavya

Latin Amerika

Akdenizli Top­lumlar


17.Soru

Radyonun elektromanyetik dalgalar aracılığıyla sesi yayması hangi yıllara dayanır?


1890'lar

1900'ün ilk on yılı

1910'lar

1920'ler

1930'lar


18.Soru

Bebeklerin toplumsal denetim kurma amacıyla jestleri öğrenirken bir yandan da daha sonra kullanacağı dilin simgeleri için gerekli konuşma seslerini toplayıp biriktirme çabası içinde olduğu evre aşağıdakilerden hangisidir? 


Jest evresi 

Doyumsuzluk evresi

Gramer evresi 

 Dil öncesi seslenme evresi

Telaffuz edilen dil evresi


19.Soru

Kitle kavramı hangi süreçte ortaya çıkmıştır?


Rönesans

Tarım Devrimi

Sanayi Devrimi

Fransız Devrimi

I. Dünya Savaşı


20.Soru

I. Kitle iletişimi karmaşık ve biçimsel kuruluşlar tarafından üretilir,II. Kitle iletişim kuruluşları çeşitli eşik bekçilerine sahiptir,III. Kar amaçlı kuruluşlardır,IV. Bu kuruluşlar rekabetin çok olduğu ortamlarda bulunurlar,Yukarıda verilen ifadeler aşağıdakilerden hangisinin özellikleridir?


Kitle iletişimin yapısı

Kitle iletişimin süreci

Kitle iletişimin özellikleri

Kitle iletişimin işlevleri

Kitle iletişimin doğasında bulunan öğeler