İletişim Bilgisi Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir ürünü yaratan, yaratıcıların, o ürün üzerindeki maddi haklarına ne ad verilmektedir?


Satın alma

Telif hakkı

Rüçhan hakkı

Mahremiyet

Kullanım hakkı


2.Soru

I. Heterojen
II. Aralarında sıkı bağlar olmayan
III. Eşit
IV. Birbirinden ayrı

Yukarıdakilerden hangileri kitle iletişimine maruz kalan kitlenin temel özelliklerindendir?


I ve II

II ve IV

I ve III

I, II ve III

I, II ve IV


3.Soru

Her birey belirli bir toplumsalkültürel birikimin içine doğmakta; sahip olduğu kültürel özellikler iş hayatı, kişiler arası iletişim süreci, tüketim alışkanlıkları, davranış biçimi gibi hayatının her alanına etki etmektedir. her toplumun kendine has bir kültürel birikimi olduğunu göz önünde bulundurursak iletişimin kültürel boyutlarının ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Eşitsizlik toleransı olarak da tanımlanan, toplum ve kurumlar açısından ayrı ayrı ele aldığımızda; toplum için eşitsizlik, prestij, varlık ya da güçte ortaya çıkan, kurumlar içinse daha az güçlü üyelerin güç dağıtımındaki eşitsizliği kabul etmesiyle kendini gösteren kültürel boyut aşağıdakilerden hangisidir?


Güç mesafesi

Bireycilik-ortaklaşalık

Erillik-dişilik

Belirsizlikten kaçınma

Uzun-kısa dönemli uyum boyutu


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dinlemenin aşamalarından biri değildir?


Değerlendirme

Duyma

Yorumlama

Not alma

Yanıt verme


5.Soru

Bir iletide, iletişim imalı yolları ve karmaşık, örtük iletileri kullanarak gerçekleştiriliyorsa kültürün özelliği aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Yüksek bağımlı olması

Orta düzey bir ileti olması

Mesafeli ileti olması

Düşük bağımlı olması

Çatışmaya yatkın olması


6.Soru

I.İletişim ortamındaki belirsizliğin ortadan kaldırılabilmesi için, görevlere uygun zenginlikte ortamların kullanılması gerekmektedir. İletişim görevi ne kadar karmaşıksa, o kadar zengin bir ortam gereklidir.

II. İletişim görevi ne kadar karmaşıksa, o kadar zengin bir ortam gereklidir.

III. Bir ortamın zenginliği konusunda, sözel ve sözel olmayan geribildirim, dilin kullanımı, kişiselleştirme, sembollerin çeşitliliği belirleyici olmaktadır.

IV. Ortamlar bu ölçütlere göre değerlendirildiğinde en zengin ortam olarak yüz yüze ortamı, telefon, e-posta, ses kaydı, mektup ve forumlar takip etmektedir.

V. Bilgiyi taşımak için kullanılan ortamın özellikleriyle görevin gerektirdikleri ne kadar örtüşürse, ortaya o kadar tatmin edici bir sonuç çıkacaktır.

Kişisel olmayan bakış açısı bilgisayarı bireyler arası iletişim süreci içinde yetersiz bularak değerlendirmektedir. Yukarıdakilerden hangisi bu değerlendirmenin dayanaklarından biri olan ortam zenginliği kuramının özelliklerinden biridir ?


Yalnızca I

I, II, III, IV, V

III, V

II, III, V

IV, V


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çevrim içi iletişim kurarken yapmaya dikkat etmemiz gereken şeylerdendir?


E-posta gönderirken Kimden bölümünde adımızın olmasına dikkat etmeliyiz

Sohbet sırasında yüz yüze sohbet ediyorken geçerli olan etik kurallarına değil çevrim içi ortamın getirdiklerine uymalıyız.

Rahatsızlık veren kişilerle hepsi büyük harfli olan yazılar yazmalıyız.

Kullanıcı adı olarak kendi adımızı tercih etmemeliyiz.

Karşımızdaki kişinin her sorduğumuz soruya cevap vermesini beklememeliyiz.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuğumuz, kardeşimiz ya da tanıdığımız genç yaştaki kullanıcıların çevrim içi iletişim ortamlarındaki davranışları konusunda dikkat etmemiz gereken unsurlardan biri değildir?


İnterneti her zaman kullanmalarına izin vermeliyiz. Kiminle e-posta alıp gönderdiklerini, kimlerle sohbet ettiklerini kontrol etmeliyiz.

Uygun olmayan e-posta ya da sohbet mesajları ile karşılaştıklarında da öncelikle  bize haber vermelerini söylemeliyiz.

Tanımadıkları kişilerden gelen mesajları, kişi listesine ekleme isteklerini öncelikle bize göstermeleri konusunda uyarmalıyız.

Bize sormadan kişisel bilgilerini, görüntülerini (fotoğraf, video, vb.), anne babalarının ev ya da iş adreslerini, telefon bilgilerini paylaşmamaları gerektiğini vurgulamalıyız.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürler arası iletişimin temel yararlarından birisi değildir?


Daha sağlıklı toplumlar

Ticaretin azalması

Çatışmanın azalması

Hoşgörünün artması

Kişisel gelişimin ön plana çıkması


10.Soru

Hangisi halkla ilişkilerin gerçekleştirdiği iç etkinlikler arasında yer alır?


Dedikodu(Söylenti)

Lobi

Reklam

Politik konuşmalar

Sivil ve toplumsal örgütlenmelerde konuşmalar


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerdeki sözsüz iletişim alanlarından değildir?


Dedikodu

Alan kullanımı

Dil

Dokunma

Vücut hareketleri


12.Soru

"İletişim ile ilgili sürecin anlaşılabilmesi için bilinmesi zorunlu bazı temel kavramların
varlığı söz konusu. Hangisi bunlardandır?

I. kaynak, alıcı,

II. ileti ya da mesaj,

III. kanal ya da araç,

IV. kod, kodlama, kodaçımı,

V. gürültü ve geri besleme


I ve II

II ve III

III ve IV

IV ve V

Hepsi


13.Soru

Konuşmanın ilkel insanların coşkusal tepkilerini dile getirmek için başlamış olabileceğini savunan kuram hangisidir?


İş şarkısı kuramı

Jest kuramı

Toplumsal denetim kuramı

U¨nlem kuramı

Yansıtma kuramı


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güçlü belirsizlikten kaçınma özelliklerindendir?


Kesinlik ve dakiklik kendiliğinden oluşur.

Farklı olan merak uyandırır.

Zaman yönlendirmenin çerçevesidir.

Çatışma ve duygular gösterilmemelidir.

Ait olma, saygı ve başarıdan motive olurlar.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Corantas'ın amacını ifade etmektedir?


30 Yıl Savaşları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek

Oynar başlıklı harf teknolojisini kazandırmak

Acta Diurna’yı okuyabilmek

Dünyalar Savaşı kitabını duyurabilmek

Gazetelerin tirajını artırmak


16.Soru

Hangi yaklaşımın temel söyleminde, çevrim içi iletişim etkililiğinin, iletişim sürecinde sağlanan sosyal ipuçlarının ölçülmesiyle gerçekleştiği düşüncesi vardır?


Kişisel olmayan bakış açısı

Kişisel bakış açısı

Hiperkişisel bakış açısı

Kişiler arası bakş açısı

Kişiler dışı bakış açısı


17.Soru

Takvim-i Vekayi gazetesi hangi tarihte ortaya çıkmıştır?


1795

1831

1840

1860

1875


18.Soru

İletişimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


İletişim, kaynak ile alıcı arasında eş zamanlı olmak şartıyla gerçekleşen bir bilgi aktarım sürecidir.

İletişim içinde yeşerdiği kültürel bağlamın devamlılığını sağlayan metinlerin aktarımıdır.

İletişim kazalarının yaşanmaması için ortak paydaların mevcut olması ön koşuldur.

İletişim belirli bir ortak kültürel bağlamı gerektirir.

İletişim ögelerinden olan ileti sözlü veye sözsüz olarak ortaya çıkabilir.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Fayol’un yönetici ile ilgili belirlediği ilkelerden biri değildir?


Planlama

Çalışma

Düzenleme

Emretme

Kontrol 


20.Soru

İlk ticari bilgisayar aşağıdakilerden hangisidir?


Pascal

IBM

Apple

UNIVAC

Babbage