İletişim Bilgisi Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Edward T. Hall’ın kültürler arası farklılıklar ile yaptığı çalışmanın sonucu ile aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?


Çalışması nicel analizlere dayalıdır.

Mesafe kavramını yüksek ve düşük bağlamlı olarak tanımlamıştır.

Zamanı monokronik ve polikronik olarak algılamıştır.

İletişim boyutu üzerinde durmamıştır.

Egemenlik alanı baloncuğu Kuzey Avrupa'ya doğru gidildikçe büyümektedir.


2.Soru

Bilgisayar ortamında gerçekleşen iletişimin yüz yüze ortamdaki iletişimden çok daha etkili olacağını ileri süren Hiperkişisel iletişim aşağıdaki kuramlardan hangisine dayanmaktadır?


Ortam zenginliği

Topluluk olma

Sosyal bilgi işleme

SIDE 

Sosyal Bulunurluk


3.Soru

Bilgisayarın bireyler arasında bir iletişim aracı olarak kullanılması düşüncesi ilk kez Licklider ve Taylor tarafından kaç yılında yazılan makalede dile getirilmiştir?


2000

1958

1980

1968

1996


4.Soru

I. İş birliği projeleri

II. Web günlükleri

III. İçerik toplulukları

IV. Sosyal bağ kurma

V. Sanal oyun dünyaları

 Yukarıdaki ifadelerden hangileri A. M. Kaplan ve M. Haenlein’e göre sosyal medya türleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I, III ve IV

I, II ve V

I, II, III, IV ve V

II ve III


5.Soru

Bu yaklaşım karmaşık örgütler için geçerlidir ve iletişim hem üretimde hem de çalışanların memnuniyeti için önem kazanmaktadır. Bu yaklaşıma göre bütün durumlar için geçerli belli bir liderlik tipi ve örgütsel yapı söz konusu değildir. En iyi olan birden fazla yöntem olabilir. Örneğin herhangi bir durumda en iyi liderlik tipini seçmek için üç değişken önem kazanır: Nasıl tip liderden hoşlanılır? Liderin gücü nedir? Görev nasıl tanımlanır? Eğer bir yöneticiden hoşlanılmıyor ama büyük bir güce sahipse ve görev çok iyi tanımlanmışsa muhtemelen görevle ilgili yaklaşım kullanıldığında daha etkili olunacaktır. Aynı şey tersi için de geçerli olabilir. Değişkenlerin göz önüne alınıp ona göre bir liderlik tipi oluşturulması gerekmektedir. Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisini açıklar? 


Klasik yaklaşım

İnsan ilişkileri yaklaşımı

Sistem yaklaşımı

Olasılık yaklaşımı

İnsan kaynakları yaklaşımı


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde örgütsel ilişkilerde dinlemenin aşamaları doğru bir sıralamayla verilmiştir?


duyma-değerlendirme-yorumlama-yanıt verme

duyma-yanıt verme-yorumlama-değerlendirme

değerlendirme-duyma-yorumlama-yanıt verme

duyma-yorumlam-değerlendirme-yanıt verme

duyma-yanıt verme-yorumlama-değerlendirme


7.Soru

Trompenaars Yaklaşımındaki Nötr-duygusal olma boyutuna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi nötr grubu temsil eder?


Türkiye

Meksika

İtalya

Küba

Japonya 


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürel bağlamın içinden çıkan ve kodlanarak alıcıya gönderilen mesaj olarak metnin istediği okumanın gerçekleşmediği okumalardan biridir?


Müzakereci okuma

Muhalif okuma

Sunumsal okuma

Temsili okuma

Eş zamanlı okuma


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Berelson'un çalışmasına göre gazetelerin olmaması durumunda olacaklardan biri değildir?


Gündelik yaşam araçlarından yoksun olacaklardı.

Bilgi edinemeyecekleri için kamuoyunu ilgilendiren olaylar hakkında yorum yapma
yeteneklerinde mahrum kalacaklardı.

Rahatlatan ve gündelik yaşamın sıkıcılığından kaçmalarını sağlayan bir araç
olmayacaktı. 

Kara, deniz ve hava ulaşımındaki gelişmeler etkilerini yitirecekti.  

İnsanların ilgilerine yönelik haberler, toplumsal bağlantıyı sağlayacak olgular olmayacaktı.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile ilgili doğru bir ifadedir?


Küreselleşme sadece ekonomik boyuttan oluşmaktadır.

Küreselleşmenin etki alanına kültür girmemektedir.

Küreselleşme sonucunda pazarlama alanında "küresel düşün, yerel hareket et" anlayışı benimsenmiştir. 

Küreselleşme sürecinde yeni iletişim teknolojileri dünyanın küçülmesinde rol oynamamıştır.

Küreselleşmenin yalnızca tektipleşmeye yol açacağı ve ülkelerin kültürel mirasını yok edeceği düşünülmüştür.


11.Soru

İlk televizyon patenti hangi seçenekteki isim tarafından alınmıştır?


 Babbage

Castells

Farnsworth

Pascal

Zworykin


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, çevrim içi iletişimin eğitim alanındaki kullanımına bir örnek değildir?


Bir ders ile ilgili oluşturulan sanal haberleşme grupları

Bilgisayar tabanlı uzaktan öğretim

Sınıflarda akıllı tahta kullanımı

Sanal kantinler

E-seminerler


13.Soru

Geleneksel posta hizmetine benzer bir iletişim sistemi olan, ancak en önemli farkı eş zamansız iletişimin hızını birkaç saniyeye kadar düşürmüş olması olan çevrim içi iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Elektronik posta (e-posta)

Gruplar, forumlar, tartışma listeleri

Sohbet (chat)

Web konferansı (web conference)

Web 2.0 araçları ve sosyal medya


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitlenin özelliklerinden biri değildir?


Kitle kalabalık ve kamudan büyüktür.

Kitle dağınıktır, üyeleri birbirini tanımazlar.

Kitle, belirli amaçlar için bir araya gelip eylemde bulunabilirler.

Değişen sınırlar içinde kitleyi oluşturan birimler değişik yapılar gösterirler.

Kitle kendi başında eylemde bulunamaz aksine kitle üzerinde eylemde bulunulur.


15.Soru

I. Doğuşu endüstrileşme sürecinin yaşandığı döneme kadar dayanır II. Taylor, Fayol ve Weber bu yaklaşımın en ünlü kuramcılarıdır Öncüllerde yer alan bilgiler aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi ile yakından ilgilidir?


İnsan İlişkileri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yaklaşımı

Klasik Yaklaşım

Sistem Yaklaşımı

Olasılık Yaklaşımı


16.Soru

Farka Dayalı Gündem Belirleme'de, kitle iletişim araçlarının içeriği kaç kategoride incelenmiştir?


3

2

6

11

12


17.Soru

Çevrim içi iletişimin yüz yüze ortamlardaki kadar etkili bir şekilde gerçekleştirilebileceğini, bireylerin duygularını yüz yüze ortamlara göre daha yavaş ama, en az yüz yüze ortamlardaki kadar etkili iletebileceğini vurgulayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal Bulunurluk

Sosyal Bilgi İşleme

Ortam Zenginliği

Topluluk Olma

SIDE


18.Soru

Hangisi el yazması gazetelerin en önemli bilgi toplama araçlarından biri değildir?


Seyyahlar

Din görevlileri

Keşişler

Tüccarlar

Devlet görevlileri


19.Soru

Bu yaklaşıma göre iletişim bir yapıştırıcı gibidir ve örgütü bir arada tutar. İletişim aynı zamanda örgütün çevresiyle etkileşiminde de önemlidir. Bu örgüt yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


Olasılık yaklaşımı

Klasik yaklaşım

İnsan ilişkileri yaklaşımı

Sistem yaklaşımı

İnsan kaynakları yaklaşımı


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimine maruz kalan kitlenin temel özelliklerinden biri değildir?


Homojen

Heterojen

Anonim

Birbirinden ayrı

Aralarında sıkı bağlar olmayan