İletişim Bilgisi Final 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kullanıcıların iletişim kurabildiği, deneyimlerini paylaşabildiği, bilgi üretebildiği, iş birliği yapabildiği bir ortam anlamına gelen iletişim ortamı aşağıdakilerden hangisidir? 


Elektronik posta (e-posta)

Gruplar, forumlar, tartışma listeleri

Sohbet (chat)

Web konferansı (web conference)

Web 2.0 araçları ve sosyal medya


2.Soru

Türkiye'de yayımlanan ilk gazetenin adı hangi seçenekte yer almaktadır?


The Courat

Bulletin de Nouvelle

Tercüman_ı Ahval

Ceride_i Havadis

Takvim-i Vekayi


3.Soru

''Hafıza yeniden inşa edicidir. Biz işittiğimiz mesajı bizim için anlam ifade edecek bir sistem içinde yeniden inşa ederiz''. İfadesi etkili dinleme sürecinin hangi özelliğiyle doğrudan ilgilidir?


Alma

Anlama

Hatırlama

Değerlendirme

Karşılık verme


4.Soru

Kanada’da kullanılmaya başlayan yerel ağ aşağıdakilerden hangisidir?


ASIANET

EARN

NETNORTH

BITNET

ARPANET


5.Soru

Türkiye’de radyo yayınları kaç yılında başlamıştır?


1912

1920

1922

1927

1949


6.Soru

Çevrim içi iletişime ayrılan zaman değişebilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? 


İletişimi kuranların yapısına,

Bireysel özelliklerine

Sosyal özelliklerine,

Kişilerin içe dönük veya konuşkan olmasına,

Maddi durumlarına,


7.Soru

Çevrim içi iletişim hayatın hemen her alanını etkilemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


İş hayatı

İbadet

Sağlık sektörü

Alışveriş

Eğitim


8.Soru

Aşağıdaki çevrim içi iletişim araçlarından hangisi kullanıcıların eş zamanlı iletişim kurmasına olanak sağlar?


Sohbet (Chat)

Elektronik posta (e-posta)

Gruplar

Forumlar

Tartışma listeleri


9.Soru

I. Zaman tüketimi söz konusu olabilir

II. Bilgi hakkında az güven vardır

III. Alıcılara bir engel söz konusudur

IV. Gönderici üzerinde bir baskı vardır

Yukarı verilenlerden hangisi ya da hangileri iki yönlü iletişim ile ilgili özelliklerdendir?


I, II

I, IV

III, IV

II, III

II, IV


10.Soru

Aşağıdaki bilgilerden hangisi iyi bir konuşmacının özellikleri içinde yer almamaktadır? 


Kendi konuşmasına eleştirel bir gözle bakabilir.

Yüz ifadesi ve ses tonu gibi fiziksel ögelere önem verir. 

Konuşmanın başlangıcında bolca kendini över. 

Konuşmasını bir mantık sıralamasına dayandırır.

Konuşmasında ahlaki sorumluluğu göz önünde tutar. 


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güç mesafesi düşük kültürün özellikler arasında yer almaktadır?


Gücü elinde bulunduran iyi ve haklıdır.

Orta sınıf dardır.

Herkes eşit haklara sahiptir.

Güçlü olanlar mümkün olduğunca etkili görünmeye çalışırlar.

Toplumda gelir farklılıkları fazladır.


12.Soru

Elektromanyetik dalgaların varlığını ilk fark eden kişi kimdir?


James Clerk Maxwell

Henrich Hertz

Gulierra Marconi

Lee De Forest

Jurgen Habermas


13.Soru

I. İtaatkâr bir yapı gösterirler çünkü göndericiye soru sorulmaz

II. Gönderici için daha fazla prestij ve otorite sağlanır

III. Bilgi hakkında az güven vardır

IV. Yüksek güven duygusu verir

Yukarıdaki maddelerden hangileri tek yönlü iletişim ile ilgili özelliklerdendir?


I ve II

II ve III

I, II, III

II, III, IV

I, II, III, IV


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güç mesafesi yüksek kültürlerin özelliklerindendir?


Orta sınıf geniştir.

İç politikalarda şiddet kullanımı azdır.

Toplumda gelir farklılığı azdır.

Güçlü olan önceliklere sahiptir.

Ulusal yönetim teorileri çalışanların rolü üzerine odaklanır.


15.Soru

Kitle iletişimine maruz kalan insanlar birbirlerini tanımadıkları için .......

Kitle iletişimine maruz kalan kitlenin temel özelliklerinden hangisini anlatır?


Heterojen

Anonim

Birbirinden ayrı

Aralarında sıkı bağlar olmayan

Eşik bekçileri


16.Soru

Kitleyi açıklamak için üretim ilişkileri ve toplumsal düzen arasındaki ilişkiye dikkat çeken ve bu ilişki çerçevesinde cemaat ve topluluk kavramlarını öne süren modern sosyolog kimdir?


Ortega y Gasset

Ferdinand Tönnies

Alexis de Tocqueville

Sigmund Freud

Emile Durkheim


17.Soru

‘Gesellschaft’ kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?


Topluluk

Cemaat

 

Kitle

Aile

Dayanışma


18.Soru

Kültürün erillik-dişillik boyutunda hangisi dişilliğin bir özelliği olarak tanımlanır?


Güçlüye sempati duyulur.

Para ve nesneler önemlidir.

Toplumdaki egemen değer maddiyat ve ilerlemedir.

Birey yaşamak için çalışır.

Birey çalışmak için yaşar.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangileri temel bireylerarası gereksinimler arasındadır?

  1. Kendini sunma gereksinimi
  2. İlişkisel gereksinimler
  3. Araçsal gereksinimler


Yalnız I

Yalnız III

I-II

II-III

I-II-III


20.Soru

"...................insanın ilk önce doğadaki sesleri yansılaması ile konuşmanın ortaya çıktığını söylemektedir." Boşluğa hangisi gelmelidir?


Yansıtma kuramı

Ünlem

İş şarkısı kuramı

Jest Kuramı

Toplumsal Denetim Kuramı