İletişim Bilgisi Final 23. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdkailerden hangisi iyi bir konuşmacının sahip olması gereken niteliklerden biri değildir?


İyi bir konuşmacı gözlem gücünü geliştirmiştir.

İyi bir konuşmacı, seçtiği konuşma alanlarında geniş bir bilgi birikiminin desteğinden yararlanır.

İyi bir konuşmacı kendi yeteneklerini değerlendirmeyi, sınırlarını saptamayı bilir.

İyi bir konuşmacı, iletişimde ve konuşmada kişiliğin önemini gözardı edebilir.

İyi bir konuşmacı dinleyicisini yakından tanır.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Trompenaars Yaklaşımının Diğer Bireylerle olan İlişkiler Boyutu kapsamında yer almamaktadır?


Evrensellik-Tikelcilik

Özel-Yaygın Olma

Bireycilik-Ortaklaşalık

İç Yönelimlilik-Dış Yönelimlilik Boyutu

Başarı-Övgü Odaklılık


3.Soru

I. İkili ya da küçük grup iletişiminde iletişim kaynağı ve alıcı arasında karşılıklı bir iletişim söz konusuyken halkla ilişkilerdeki iletişim konuşmacı ağırlıklıdır

II.  İkili ve küçük grup iletişimi sınırlı sayıda insanı içermesine karşılık, halkla ilişkiler çok sayıda insanı içerir. Hiçbir keyfî sınırlama getirilemez

III. Halkla ilişkilerde konuşmacı ve dinleyiciler arasında etkileşim azdır

Yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri halkla ilişkilerin ikili ya da küçük grup iletişimi ile ilgilidir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II, III


4.Soru

Bireyler arası iletişim kurmanın, sağlık sorunları hakkında danışmanın, alışverişin ve kurumsal iletişimin günümüzde büyük oranda çevrim içi ortamda yapılıyor olması neyin göstergesidir?


Çevrim içi iletişim, bireyin rutin alışkanlıklarını değiştirmektedir.

Çevrim içi ortam güvenli bir ortamdır.

Çevrim içi iletişimle her türlü soruya cevap bulunabilir.

Çevrim içi ortam, geleneksel iletişim yöntemlerine göre daha kullanışlıdır.

Günümüzde herkes çevrim içi ortamda bulunmaktadır.


5.Soru

Etkili dinleme süresi içerisinde mesaj hakkında eleştirel düşünme ve yargılama aşağıdaki süreçlerden hangisinde yer almaktadır? 


Alma

Anlama

Hatırlama

Değerlendirme

Karşılık verme


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle toplumunun oluşumuna neden olan tarihsel özelliklerden biri değildir?


Kapitalist iş bölümünün geliştiği bir üretim sistemine sahiptir.

Büyük çaplı fabrikalarda meta üretimi yapılmaktadır.

Nüfusun büyük çoğunluğunun kırsal kesimde yoğunlaştığı görülür.

Nüfusun şehirlerde yoğunlaştığı görülmektedir.

Karar alma mekanizması merkezîleşmektedir.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürler arası iletişimin var olabilmesi için gerekli olan başlıca özelliklerden biri değildir?


Kültürler farklı, birbirinden ayırt edilebilir olmalıdır.

İletişime katılanlar aynı zamanda bir kültürde yer alan, o kültüre katılanlardır.

Kültürel olan, iletişime yansır.

Kültürde yer almak, belirli bir tarzda iletişim kurmak anlamına gelir.

Farklı kültürlere sahip olmak iletişimi kolaylaştırmaktadır.


8.Soru

Gesellschaft (topluluk) kavramını geliştiren sosyolog kimdir?


Ferdinand Tönnies

Alexis de Tocqueville

Emile Durkheim

Ortega y Gasset

Jurgen Habermas


9.Soru

"Sümen altı etmek" tabirinin yan anlamını anlamakta zorlanan bir yabancı turistin yaşadığı durum iletişimin hangi bağlamına işaret etmektedir?


Dilsel Bağlam
Zamansal Bağlam
Kültürel Bağlam
Mekansal Bağlam
Evrensel Bağlam

10.Soru

İnsanı konuşan bir hayvan olarak nitelendiren düşünür hangisidir?


Aristo

Darwin

Fischer

Herakleitos

Wittgenstein


11.Soru

Aşağıdaki davranışlardan hangisi kültürün bireycilik boyutu kapsamında yer alır?


Bireyin ailenin uygun gördüğü kişiyle evlenmesi

Bireyin "biz"li cümleler kullanarak konuşması

Bireyin kendi kararıyla üniversite okumak istemesi

Bireyin aile şirketinde çalışmayı üstlenmesi

Bireyin geniş ailesine bakmakla yükümlü olması


12.Soru

Mehrebian’a göre aktarılan duygusal bilgilerin ses kodlarına, yüz ifadesine ve kelimelere atfedildiği oranlar hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?


%82 / %13 / %5

%65 / %10 / %25

%38 / %55 / %7

%32 / %6 / %62

%9 / %18 / %73


13.Soru

Fons Trompenaars, Charles Hampden-Turner ile birlikte 28 ülkede uzun soluklu araştırmalar yapmış ve kültürel boyutları diğer bireylerle olan ilişkiler boyutu, zamanla ilişkili boyut ve çevreyle ilişkili boyut olarak üçe ayırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi çevreyle ilişkili boyut içinde değerlendirilebilecek bir başlıktır?


Evrensellik-tikelcilik

Bireycilik-ortaklaşalık

İç yönelimlilik-dış yönelimlilik

Eş zaman-ardışık

Özel-yaygın olma


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi belirsizlikten kaçınma skoru yüksek olan toplumların özelliklerinden biridir?


Belirsizlik hayatın bir parçasıdır ve gereken olduğu gibi kabullenilmelidir.

Belirsizlik doğaldır ama karşı konulması bir tehdittir.

Stresin az olması huzurun öznel duygusudur.

Çatışma ve duygular gösterilmemelidir.

Belirsiz durumlara ve bilinmeyen risklere karşı insanlar rahattır.


15.Soru

Aşağıdaki iletişim ögelerinden hangisi, sözlü veya sözsüz olarak ortaya çıkmaktadır?


Kanal

Araç

Alıcı

Kod

Gürültü


16.Soru

Bir öğrencinin, öğleden sonra gireceği sınavı düşünerek, sabah girdiği dersi dinlememesi, aşağıdaki gürültü türlerinden hangisine örnektir?


Fiziksel

Fizyolojik

Psikolojik

Psiko-sosyal

Anlamsal


17.Soru

I. Paket-değişim

II. Çoklu ortam

III. Etkileşim

IV. Eş zamanlılık

V. Bağlantılı metin

 Yukarıdaki ifadelerden hangileri Newhagen ve Rafaeli’nin çevrim içi iletişimi diğer iletişim biçimlerinden ayıran temel özellikleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve IV

I, III ve V

I, II, III, IV ve V


18.Soru

Katz, Khan, Thompson, Frace, Monge ve Russels'in yaptıkları çalışmalar hangi örgüt yaklaşımı içerisindedir?


Sistem Yaklaşımı

Olasılık Yaklaşımı

İnsan İlişkileri Yaklaşımı

Klasik Yaklaşım

İnsan Kaynakları Yaklaşımı


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürler arası iletişimin yararlarından biridir?


Kültürlerarası iletişim farklılıkların kabul edilerek anlayışla karşılandığı bir atmosfer yaratmaz.

Farklı kültürden insanlarla etkileşim halinde olmak ticari açıdan herhangi bir fayda sağlamaz.

Kültürlerarası iletişim yalnızca önyargılar, genellemeler ve tek tipleştirme ile bakmayı sağlar.

Kültürlerarası iletişim ortak referans çerçevesi ile bakmayı imkânlı kılarak külterlerarası çatışmaları azaltır.

Kültürlerarası iletişim bireylerin empati geliştirerek birbirlerini daha iyi anlamasını sağlamaz.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerdeki halkla ilişkilerden bahsederken yapılan sınıflamaya göre iç etkinliklere örnektir?


Lobi yapma

Yıllık raporlar

Politik konuşmalar

Konferanslar

Danışma büroları