İletişim Bilgisi Final 28. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"Dijital Göçmenler" olarak adlandırılıan kuşak ya da kuşaklar aşağıdakilerden hangisidir?


X, Y

X, Z

Y, Z

Yalnız X

Yalnız Z


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası iletişim sürecini başlatan unsurlardan biri değildir?


Sanat

Karşılıklı ideoloji

Kültür

İş gücü 

Ürün


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir örgütün dış halkla ilişkiler etkinliklerinden biri değildir?


Lobi yapma

Danışma büroları

Politik konuşmalar

Öneri sistemleri

Kongre ve konferanslar


4.Soru

'Astlara uygun koşullar sağlanıp örgütsel amaçların gerçekleşmesinde tüm yeteneklerini ortaya koyabilecekleri bir çevre yaratılırsa verimli çalışabileceklerdir.' Görüşünü savunan örgütsel iletişim ile ilgili temel yaklaşımlardan hangisidir?


İnsan Kaynakları Yaklaşımı

Klasik Yaklaşım

İnsan İlişkileri Yaklaşımı

Sistem Yaklaşımı

Olasılık Yaklaşımı


5.Soru

- Kültürler farklı, birbirinden ayırt edilebilir olmalıdır.
- Kültür ve iletişim arasında bir ilişki olmalıdır.
- İletişime katılanlar aynı zamanda bir kültürde yer alan, o kültüre katılanlardır.

Yukarıda verilen ifadeler aşağıdakilerden hangisinin var olabilmesi için gerekli koşullardandır?


Ön yargı

Tutum değişimi 

Kültürlerarası iletişim

Kültürel benlik kurgusu

Etkin iletişim


6.Soru

I. Evrensellik-Tikelcilik
II. İç Yönelimlilik-Dış Yönelimlilik
III. Özel-Yaygın Olma
IV. Başarı-Övgü Odaklılık

Yukarıdakilerden hangileri Trompenaars’ın diğer bireylerle olan ilişkiler boyutuna ait unsurlardır?


I ve II

II ve III

I ve IV

I, II ve III

I, III ve IV


7.Soru

  • Temsilcileri arasında Maslow da bulunmaktadır. 
  • Bu görüşü savunanlara göre, eğer astlara uygun koşullar sağlanıp örgütsel amaçların gerçekleşmesinde tüm yeteneklerini koyabilecekleri bir çevre yaratılırsa verimli çalışabileceklerdir.
  • Yönetici rutin kararlara astın katılmasını teşvik etmekten çok önemli durumlarda onu devreye sokmalıdır.

Yukarıda özellikleri verilen örgütsel iletişim yaklaşımı hangisidir?


İnsan ilişkileri yaklaşımı

İnsan kaynakları yaklaşımı

Olasılık yaklaşımı

Sistem yaklaşımı

Klasik yaklaşım


8.Soru

Aşağıdakilerden hangileri bireylerarası iletişimin özelliklerindendir?

  1. Yüz yüze ya da teknoloji aracılığıyladır
  2. Şimdi ya da araç nedeniyle gecikmiştir
  3. Değişen yakınlıkta kişisel ya da resmîdir
  4. Değişen yoğunlukta dostça ya da düşmancadır 


I-II

II-III

II-IV

I-II-IV

I-II-III-IV


9.Soru

I.İlk kez Unix programı hakkında konuşmak ve sistemin aksaklıklarını saptayarak çözüm üretmek amacıyla ortaya çıkmıştır. 

II.Bugün dünya üzerindeki milyonlarca ağ kullanıcılarının birçok konuda düşüncelerini paylaştığı, yazılar yazdığı, haberler paylaştığı iletişim ortamlarıdır.

III. İlk çıktığı dönemlerde Bülten Tahtası ya da kısaca BBS (Bulletin Board System) adıyla anılmıştır. 

Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisi için doğrudur?


Web konferans

E-posta

Sosyal medya

Web günlükleri

Forumlar


10.Soru

1886 yılında radyo dalgalarının varlığını ve ses titreşimlerinin elektromanyetik alanda ışık hızıyla yayıldığını kanıtlayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?


James Clerk Maxwell

Gulierra Marconi

Heinrich Hertz

Lee De Forest

Oliver Lodge


11.Soru

Hangisi kültürler arası iletişimin var olabilmesi için gerekenlerden birisi değildir?


Kültürler farklı, birbirinden ayırt edilebilir olmalıdır.

Kültür ve iletişim arasında bir ilişki olmalıdır.

Kültür ve iletişim arasında bir ilişki olmalıdır.

Kültürler arasında denklik olmalıdır.

İletişimi kolaylaştırmak için ortak kültüre sahip olunmalıdır.


12.Soru

Konuşmanın ortaya çıkışını, ilkel insanın birlikte çalışmasına bağlayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?


Ünlem Kuramı

İş şarkısı Kuramı

Yansıtma Kuramı

Jest Kuramı

Toplumsal denetim Kuramı


13.Soru

İnsan ilişkileri yaklaşımı ile birlikte anılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?


Likert

Weber

Mayo

McGregor

Thompson


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bir gazetede eşik bekçisi olan editörün görev ve sorumluluk alanına girmez?


Muhabirden gelen haberleri kontrol etmek.

Yayınlanacak haberlerin sıralamasını belirlemek.

Haber metni yazmak.

Yayınlanacak haberler üzerinde yayın politikasına uygun değişiklikler yapmak.

Yayınlanacak haberlerin hedef kitlenin algı düzeyine uygunluğunu kontrol etmek.


15.Soru

I) Bireyler aynı zamanda birkaç grubun üyesidirler.

II) Bu grup çevresi için örnek oluşturur aynı zamanda da hayranları ya da taklitçileri bulunur. 

Yukarıda özellikleri verilen grup türü aşağıdakilerden hangisidir?


Birincil resmi olmayan gruplar

İkincil resmî olamayan gruplar

İkincil resmî gruplar

Referans gruplar

Çalışma grupları


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örgüt iletişiminin doğasını oluşturan hiyerarşik kuralların içeriğini oluşturur?


Bu kurallar yöneticiler tarafından oluşturulur ve diğer düzeylere iletilme ve yorumlama sürecinde bazı değişikliklere uğrayabilir

Uzmanlar tarafından oluşturulmuştur

Çalışanların işlerini öğrenmesine olanak sağlar

Dayanışma, birbirine bağlılığı oluşturmak, örgüt içinde hiyerarşi ve itaatin sınırlarını belirlemek ve
güçlenmek için çalışanların birbirleri ile etkileşime girmeleri sonucu oluşur.

Bireylerin örgüt dışından getirdikleri kurallardır


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin doğasında bulunan öğelerden değildir?


Karmaşık ve biçimsel kuruluşlar tarafından üretilir.

Kâr amaçlı kuruluşlardır.

Bu kuruluşlar rekabetin çok olduğu ortamlarda bulunur.

Küçük kapitallerle büyük kazanç sağlarlar.

Bu kuruluşlar çeşitli eşik bekçilerine (gatekeeper) sahiptir.


18.Soru

Hangi anlayışa göre bireyler, gerçek kimlikleri yanında grup içinde kendilerine yeni bir kimlik oluştururlar ve daha çok grup normlarına, bulundukları bağlama bağlı olarak gelişen durumsal normlara uyma eğiliminde olurlar?


SIDE modeli

Ortam zenginliği

Kişisel olmayan bakış açısı

Kişiler arası bakış açısı

Kişiler arası olmayan bakış açısı


19.Soru

I. Çevrim içi iletişim yüz yüze ortamlardaki kadar etkili bir şekilde gerçekleştirilebilir.
II. Bilgisayar bireyler arası iletişim süreci içinde yetersizdir.
III. Bireyler arası etkileşimin etkililiğini ve etkililiğinin derecesinin ölçülmesinde mesajların zaman ve oran bakımından değerlendirilmesi önemlidir.
IV. Bilgisayar sosyal bulunurluk duygusunu güçlü vermeyen bir ortam olarak değerlendirilmektedir.

Yukarıdakilerden hangileri kişisel bakış açısına ait ifadelerdir?


I ve II

I ve III

III ve IV

I, II ve III

II, III ve IV


20.Soru

I. Yerel kültürlerin tanınması

II. Yerel kültürlerin birbirleriyle kurdukları iletişim biçimlerinin ortaya konması

III. Ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları giderecek çözüm yollarının saptanması

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri kültürler arası iletişimin temel çalışma konuları arasındadır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III