İletişim Bilgisi Final 31. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangisi kullanımlar ve doyumlar kuramına göre televizyonun işlevlerinden birisi değildir?


Bilgi edindirme

Duygusal ve zevke dayalı ihtiyaçları karşılama

Oyalama

Güvenirliği güçlendirme

İletişim becerilerini geliştirme


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin kelime anlamı Havaii dilinde “çabuk”, “hızlı” anlamına gelmektedir?


Chat

Web

Wiki

E- mail

WhatsApp


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çevrim içi iletişim ortamında e-posta kullanırken dikkat etmemiz gereken unsurlardan biri değildir?


E-postaların öncelikle kimden geldiğine bakmak

E-posta şifresini kimseyle paylaşmamak

E-posta gönderirken "kimden" bölümünde ismin olmasına dikkat etmek

E-postalara hemen cevap beklemek

Konu bölümünü büyük harflerle yazmamak


4.Soru

İletişim sürecindeki bireylerin aynı yer ve aynı zamanda bir arada olmasını gerektirmeyen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?


Eş zamansız (asenkron) iletişim

Yüz yüze iletişim

Sözsüz iletişim

Eş zamanlı (senkron) iletişim

Yazılı iletişim


5.Soru

Kültürün “durağan, gözlemlenebilir, bu nedenle de öngörülebilir davranış kalıplarından meydana geldiğini” belirten ve araştırma yöntemi antropolojik gözlemlere dayanan bilim adamı kimdir?


Geert Hofstede

Fons Trompenaars

William Arens

Edward T. Hall

Charles Hampden-Turner


6.Soru

Web 2.0 kavramı ilk olarak kim tarafından tanıtılmıştır?


Steve Jobs

Tim O’Reilly

Mark Zuckerberg

Larry Wall

Tim Berners-Lee


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bürokratik modelin klasik yaklaşıma temel oluşturacak şekilde koyduğu ilkelerden biri değildir?


Kurallar ve düzenlemeler açıktır.

Belirli yetki alanları yoktur. 

Otoritenin kaynağı teknik eğitim, yeterlilik ve uzmanlıktır.

Yönetici sınıfa üyelikle üretim araçlarına sahipliğin birbirinden ayrılması gerekmektedir.

Hareketler, kararlar ve kurallar yazılı olarak kayıt ve muhafaza edilir


8.Soru

Bireylerin gerçek kimlikleri yanında grup içinde kendilerine yeni bir kimlik oluşturduklarını savunan model hangisidir?


Sosyal Bulunurluk

Sosyal Bilgi İşleme

Ortam Zenginliği

Topluluk Olma

SIDE


9.Soru

Hangisi kültürler arasında bireycilik-ortaklaşalık boyutunun özelliklerinden birisi değildir?


Bireyin özel hayatı

Ulaşılmak istenen hedefler

Davranışları şekillendiren dürtüler

Bireyin kendisini algılayış biçimi

Bireyin kendisi dışındakilerle ilişkileri


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası iletişimin var olabilmesi için gerekli olan özelliklerden biridir?


Kültürler tıpa tıp birbiriyle benzer olmalıdır.

Kültür katılımcıları olmadan da iletişim kurulabilir.

Kültür ve iletişim arasında bir ilişki söz konusu değildir.

Kültürel olan iletişime yansımaz.

Kültürde yer almak, belirli bir tarzda iletişim kurmak anlamına gelir.


11.Soru

İnsanın çalışırken, yaşamını devam ettirebilmek için doğa ile mücadelesi içinde eylerken ve üretirken, olayları ve nesneleri yansıtma amacıyla ürettiği, somuttan soyuta, doğadan kültürel yaşama geçişi sağlayan işaretler düzenine verilen ad aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?


İletişim

Dil

Kaynak

Kanal

Süreç


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi düşük bağlamlı kültürlerin özelliklerinden biri değildir?


İletişim doğrudan, şeffaf iletiler yoluyla gerçekleşmektedir

Bireyler düşüncelerini özgürce açıklayabilmektedir

Eleştiriler doğrudan ve resmi bir şekilde yöneltilmektedir

Zaman planlı ve karmaşık bir unsurdur.

Zaman ticari bir araç olarak görülmektedir


13.Soru

Kitle iletişim araçlarının gündem koyma ve saptama işlevine yönelik ilk çalışma hangi seçenekte yer alan yılda yayınlanmıştır?


1969

1970

1971

1972

1973


14.Soru

Telefon, radyo, televizyon, İnternet gibi birinci ve ikinci kategorideki araçların aktarımını sağlarken mühendislik tarafından yaratılan kanalları kullanan mekanik kanal araç türü aşağıdakilerden hangisidir?


Sunumsal

Temsili

Yeğlenen

Mekanik

Müzakereci


15.Soru

Fons Trompenaars, Charles Hampden-Turner ile birlikte 28 ülkede uzun soluklu araştırmalar yapmış ve kültürel boyutları gruplamıştır. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu gruplar içinde yer almaz?


Evrensellik - tikelcilik boyuyutu

Bireycilik - ortaklaşalık boyuyutu

Nötr-duygusal olma

Özel - yaygın olma

İçe dönük-başarısız olma


16.Soru

I.  Paket-değişim II. Çoklu ortam III. Etkileşim IV. Eş zamanlılık V. Bağlantılı metin Yukarıda verilen bilgilerin  hangisi/hangileri çevrim içi iletişimi diğer iletişim biçimlerinden ayıran temel özellikler arasında yer almaktadır?


I. ve IV.

I., II. ve IV.

II., III. ve IV.

I. ve III

I., II., III., IV. ve V.


17.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi örgütsel iletişim sürecini oluşturan temel kavramlardan biri değildir?


İletişim ağı

Süreç

Karşılıklı bağlılık

Çevre

Ritüel


18.Soru

“İleti, iletişim aracının kendisidir” saptaması aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?


Habermas

Innis

McLuhan

Janowitz

Kumar


19.Soru

  1. Örgütlerde çatışma hem pozitif hem negatif bir güç olarak görülebilir.
  2. Yöneticilerin otoritelerini kullanarak örgütteki tüm çatışmaları çözmeleri gerekir.
  3. Çatışmaların çözülmesinde görüşme etkili bir yöntem olabilir. 

Örgütsel iletişimde çatışma ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve II

Yalnız III


20.Soru

Gündem Belirleme için yapılan ilk çalışmada araştırmacılar öncelikle hangi yöntemi kullanmışlardır?


Katılımcı gözlem

Günlük tutma

İçerik analizi

Fokus grup

Deney