İletişim Bilgisi Final 35. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkili bir dinleme sürecinin gerektirdiği unsurlardan biri değildir?


değerlendirme

yorumlama

hatırlama

etkilemeyi

karşılık vermeyi 


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının işlevleri arasındadır?


Dikkati Odaklaştırır

Toplumun ufkunu açar

İktidarı belirler

Kurulu düzeni belirler

İnsan yaşamını düzenlemede rol oynar


3.Soru

Kişisel uzaklık, örgütsel şartlardaki hangi tip sözel olmayan mesaj içerisinde yer almaktadır?


Vücut hareketleri

Alan kullanımı

Fiziksel özellikler

Dil

Dokunma


4.Soru

  1. Kalıtsal İlkeler
  2. Materyalizm
  3. Bireyselcilik

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kitle toplumu kavramını ilk kez ortaya atan Tocqueville'ye göre modern toplumu yöneten kavramlardır?


Yalnız I

Yalnız II

I-II

II-III

I-II-III


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimi ve kitle iletişim araçlarının özelliklerinden değildir?


Kitle iletişimi kamusaldır.

Kitle iletişimi karmaşık biçimsel kurumları gerektirir.

İzleyici kitle çeşitli toplumsal kümelerden gelen değişik niteliklere sahip insanlardan oluşan bir topluluktur.

İzleyici kitle geniştir.

Kitle iletişim araçları toplumun ufkunu gözetler.


6.Soru

Kişisel olmayan bakış açısına göre çevrim içi iletişimin en büyük eksiği nedir?


Herkese ulaşamaması

Mekândan bağımsız olması

Kullanımının beceri gerektirmesi

Sözsüz iletişim unsurlarını taşıyamaması

Sözel iletişimde yetersiz kalması


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan ilişkileri yaklaşımıyla ilgili yanlış bir ifadedir?


Bir örgüt, insan – makine ilişkisinden çok daha fazla şeyi ifade etmektedir.

Üretim düzeyi, yönetim tarafından oluşturulmuş bazı normlardan daha çok gruplar tarafından oluşturulmuş bazı norm ve standartlar tarafından belirlenir.

Çalışanlar her zaman yalnız hareket etmek durumundadırlar.

Birçok durumda ekonomik olmayan ödüller ekonomik olanlar kadar önemlidir.

Araştırma yöntemleri iş çevresi ile ilgili çalışmalarda kullanılabilir.


8.Soru

Farklı kültürlere mensup insanlar arasında etkileşim ve anlam aktarımları, yabancının algılanması, açıklanması ve kültürel farklılıkların gözetilmesi gibi konuları inceleyen disiplinler arası aşağıdakilerden hangisidir?


Ülkeler arası iletişim

Uluslararası iletişim

Kültürler arası iletişim

Ülkeler üstü iletişim

Kültürler üstü iletişim


9.Soru

Roma İmparatorluğu döneminde güncel olayların yazılıp şehir merkezine asıldığı balmumu tabletlere verilen ad hangi seçenekte yer almaktadır?


Acta Diurna

Acta Senatus

Acta publica

The Courat

Bulletin de Nouvelle


10.Soru

Dilin ve konuşmanın ortaya çıkışındaki görüşlerde tam bir uzlaşma sağlanamasa da aşağıdakilerden hangisi önemli bulunan faktörlerden biri değildir?


Fizyolojik

Psikolojik

Biyolojik

Sosyolojik

Toplumsal


11.Soru

''Bir örgüt ve onun ilişkide olduğu kesimler arasında karşılıklı bir anlayışı oluşturmak ve sürdürmek için düşünülen, planlanan güç''e verilen ad hangi seçenekte yer almaktadır?


Örgütsel iletişim

Çatışma yönetimi

Dayanışma

Siyaset

Halkla ilişkiler


12.Soru

Örgütlerdeki halkla ilişkiler etkinliklerinden hangisi dış etkinlik olarak söylenebilir?


Toplantı

Eğitim programları

Lobi

Dedikodu

Sunuşlar


13.Soru

İnternetin olumlu ve olumsuz etkilerine ilişkin tartışmalar gözetim, daha az eşik bekçisi, ifade özgürlüğü, telif hakkı ve mahremiyet başlıkları altında gerçekleşmektedir. Diğer taraftan internetin bilgi kirliliğine sahip olduğu iddiaları da bulunmaktadır. Bu durumun temel nedeni, yukarıda sayılan hangi başlıkla ilişkilendirilebilir?


Gözetim

Daha az eşik bekçisi

İfade özgürlüğü

Telif hakkı

Mahremiyet


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ortaklaşa Kültür özelliklerindendir?


Herkes kendisine ya da çok yakın ailesine bakmakla yükümlüdür.

Eğitimin amacı, nasıl öğrenileceğini öğrenmektir.

Kimlik, bireyin üzerine kuruludur.

Yüksek bağlamlı iletişim vardır.

İş ilişkiler üzerine kuruludur.


15.Soru

Konuşmanın ana fikrini kısaca ifade ettikten sonra önemli noktaları ve bunların nasıl tanımlandığını, konuya nasıl yaklaşılacağını açıklayan, açılış bölümünün son parçası aşağıdakilerden hangisidir?


Açılış

Kapanış

Anafikir

Önserim

Gözden geçirme


16.Soru

Kültürel farklılıklara saygı duyan toplumlarda bireyler birbirlerini anlamaya, onaylamaya ve takdir etmeye gayret etmektedirler. Farklılıkları kabullenip anlayışla karşılayan topluluklar ortaklaşa amaç için çalışırken ırk, cinsiyet, etnik köken, yaşam tarzı gibi bireysel unsurları önemsememektedirler.

Yukarıdaki ifade ile kültürlerarası iletişimin hangi yararında değinilmiştir?


Çatışmanın azalması

Yüksek refah düzeyli insanlar 

Ticaretin artması

Hoşgörü yoluyla kişisel gelişim

Daha sağlıklı topluluklar


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sözel olmayan mesajların işlevlerinden biri değildir?


Tamamlama

Düzenleme

Yerine Geçme

Vurgulama

Uyarma


18.Soru

Fons Trompenaars, Charles Hampden-Turner ile birlikte 28 ülkede yapmış olduğu çalışma sonucunda ortaya çıkan Trompenaars Yaklaşımına göre tanımlanan kültürel boyutlardan hangisi Diğer Bireylerle Olan İlişkiler kapsamında ele alınmaz?


Evrensellik-Tikelcilik

Bireycilik-Ortaklaşalık

Eş Zaman-Ardışık Zaman

Başarı-Övgü Odaklılık

Nötr-Duygusal Olma


19.Soru

I. Doyumsuzluk evresi

II. Jest evresi

III. Kaygı duyma evresi

IV. Telaffuz edilen dil evresi

V. Dil öncesi seslenme evresi

 Yukarıdaki ifadelerden hangileri çocukta konuşmanın evreleri arasında yer alır?


III ve IV

I, III ve IV

I, II, III ve IV

I, II, IV ve V

II ve III


20.Soru

İletişim sürecinde sembollerin aktarıldığı ışık dalgaları, ses dalgaları, radyo dalgaları, sinir sistemi gibi fiziksel nesnelere ne ad verilir?


Kod Açıcı
Alıcı
Kaynak
Araç
Kanal