İletişim Bilgisi Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Çeşitli küresel ya da yerel bilgisayarlararası ağları kullanarak, insanlara yer ve zaman sınırlıkları olmaksızın, ev ya da iş yerlerinden, birbirleriyle kolay iletişim kurma, görsel ve işitsel veri dosyalarını transfer etme olanağı sağlamakla birlikte, dünyada var olan herhangi bir veri bankasındaki bilgileri elde etmelerine yardımcı olan sisteme ne ad verilir?


Bilgisayar aracılı iletişim

Çevrim içi iletişim

Sanal iletişim

İnternet iletişimi

Yapay iletişim


2.Soru

Doğayla uyum içinde yaşamaktansa onu kontrol etme çabasında olan kültürler aşağıdakilerden hangisidir?


Gelecek odaklı kültürler

Şimdiki zaman odaklı kültürler

İç yönelimli kültürler

Dış yönelimli kültürler

Başarı odaklı kültürler


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan yaşamında çevrim içi iletişimin etki gösterdiği alanlardan biri değildir?


Sağlık danışmanlığı

Sosyal ilişki kurma

Öz bakım yapma

Alışveriş yapma

Ders ve program sunma 


4.Soru

Kültürlerarası farklılıkları iletişim, zaman ve mesafe açısından inceleyen bilim insanı kimdir?


Stuart Hall

Geert Hofstede

Geert Hall

Jürgen Habermas

Edward T. Hall


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürler arası iletişimin var olabilmesi için gerekli
olan özelliklerden değildir?


Kültür ve iletişim arasında bir ilişki olmalıdır

Kültürler birbirine benzer olmalıdır

İletişime katılanlar aynı zamanda bir kültürde yer alan, o kültüre katılanlardır

Kültürde yer almak, belirli bir tarzda iletişim kurmak anlamına gelir

Ortak kültüre sahip olmak iletişimi kolaylaştırırken farklı kültürlere sahip olmak
iletişimi zorlaştırmaktadır


6.Soru

Hofstede’nin erillik – dişillik boyutu göz önüne alındığında aşağıdakilerin hangisi eril boyut özellikleri arasında yer almamaktadır?


Anne-baba sorunlarla eşit ilgilenmelidir

Toplumdaki egemen değer maddiyat ve ilerlemedir

Para ve nesneler önemlidir

Güçlüye sempati duyulur

Bireyler çalışmak için yaşar


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin özellikleri arasındadır?


Halkla ilişkilerde iletişim kaynağı ve alıcı arasında karşılıklı bir iletişim söz konusudur.

Halkla ilişkilerde iletişimi sınırlı sayıda insanı içerir.

Halkla ilişkilerde konuşmacı ve dinleyiciler arasında etkileşim çoktur.

Halkla ilişkilerde dil çok geneldir.

Çok sayıda insana hitap edildiği için resmi bir dil kullanılır.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel öğelerinden biri olan ileti açısından bakıldığında düşük bağlamlı kültürlere bir örnektir?


Çin

Arap ülkeleri

İskandinavya

Latin Amerika

Japonya


9.Soru

Yeni davranış biçimleri ve tüketim eylemleri gerçekleştirmemizde, yeni toplumsal değerleri benimseyip daha farklı bir toplumsal ilişkiler ağında yaşamımızı sürdürmemizde ve hangi konuların konuşmaya değer olup olmadığına karar vermemizde aşağıdakilerden hangisi etkili olmaktadır?


Teknoloji

Güçlü iletişim

Kitle iletişim araçları ve medyası

Üretim biçimi

Toplumsal ilişkiler


10.Soru

I. Amerika Birleşik Devletleri
II. İsviçre
III. Almanya
IV. İskandinav ülkeleri
V. Akdeniz ülkeleri

Yukarıdakilerden hangileri tek zamanlı kültüre örnektir?


II-III

III-V

I-II-III-IV

I-II-III-V

I-II-III-IV-V


11.Soru

Güç mesafesi düşük olan bir toplumda yaşayan bireyler için aşağıdakilerden hangisinin yaşanması veya gözlenmesi daha muhtemeldir?


Toplumda gelir farklılıkları fazladır.

Güçlü olan önceliklere sahiptir.

Siyasal sistem üst yönetim değiştirilerek değiştirilir.

Yetenek, statü, güç ve zenginlik bir arada olmalıdır.

Orta sınıf geniştir.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hofstede modelinin kültürel boyutları arasında yer almaz?


Güç mesafesi

Bireycilik-ortaklaşalık

Başarı-övgü odaklılık

Erillik-dişillik

Belirsizlikten kaçınma


13.Soru

Kitleye ulaşan iletişim içeriğinin üzerinde kontrolü olan kişi ya da gruplara ne ad verilmektedir?


Denetmen

Eşik bekçisi

Editör

Kontrolör

Üretici


14.Soru

I. Kurallar ve düzenlemeler açıktır. Bunların buyurulmaya ve devamlılığa gereksinimi vardır.

II. Otoritenin kaynağı teknik eğitim, yeterlilik ve uzmanlıktır. 

III. Hareketler, kararlar ve kurallar yazılı olarak kayıt ve muhafaza edilir.

Yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri bürokratik modelin klasik yaklaşıma koyduğu ilkeler arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II, III


15.Soru

Youtube kaç senesinde kurulmuştur?


2007

2006

2005

2004

2003


16.Soru

"Bu kuşak İnternet’in, bilgisayarların ve mobil cihazların olmadığı bir dünyayı bilmiyorlar. " Tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?


Dijital yerliler

Dijital göçebeler

Dijital göçmenler

Z kuşağı

Ağ nesli


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimine maruz kalan kitlenin temel özelliklerinden biridir?


Homojen

Anonim

Birbirine bağlı

Aralarında sıkı bağlar olan

Çoktürlü


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Newhagen ve Rafaeli’e göre çevrimiçi iletişimi diğer iletişim biçimlerinden ayıran temel özelliklerden değildir?


Paket-Değişim

Çoklu ortam

Etkileşim

Eş zamansızlık

Bağlantılı metin


19.Soru

Hiperkişisel bakış açısı hangi kurama dayanmaktadır?


Sosyal bulunurluk

SIDE

Ortam zenginliği

Sosyal bilgi işleme

Topluluk olma


20.Soru

Hangi çatışma yönetim biçimi aynı zamanda, ''kazan-kazan'' şeklinde ifade edilir?


Uzlaşma

Kaçınma

Uyum Sağlama

Rekabet

İş Birliği